Otrdiena, 31.05.2016.  Alīda, Jūsma
Aktuāls foto
4.jūnijā, Līvbērzē pie sporta halles notiks Jelgavas novada 7. sporta svētki Jelgavas novada iedzīvotājiem. Indivuduālie un komandu pieteikumi iesniedzami sacensību norises vietā līdz plkst. 10:00. Atklāšanas parādes sākums plkst. 10:30

Vai Jelgavas novada mājas lapā Jums nepieciešamo informāciju ir viegli sameklēt?
Izmantoju meklētāju
 Atbildes >>


Saistošie noteikumi
Nr. 3 - (2016) Par licencēto makšķerēšanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā Lielupē / Paskaidrojuma raksts / Pielikums 1 / Pielikums 2

Nr. 2 - (2016) Par pašvaldības zemes nomu / Paskaidrojuma raksts

Nr. 15 - (2015) Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu / Paskaidrojuma raksts

Nr. 16 - (2015) Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam / Paskaidrojuma raksts

Nr. 18 - (2015) Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā / Paskaidrojuma raksts

Nr. 1 - (2014) „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”/ Paskaidrojuma raksts

Nr. 2 - (2009/ar grozījumiem līdz 29.05.2015.) Jelgavas novada pašvaldības nolikums 

Nr. 3 - Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novadā (ar pielikumu)

Nr. 3 - (2014) Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu aizbildņiem/ Iesniegums

Nr. 4 - (2013) Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo  personu aizgādņiem / iesniegums

Nr. 5 - (2011/ ar grozījumiem līdz 29.12.2015.) „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””

Nr. 5 - (2014) Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Jelgavas novadā

Nr. 9 - (2010) Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu

Nr. 9 - (2012 / ar grozījumiem līdz 29.12.2015.)  Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam

Nr. 10 - (2010) Par atkritumu apsaimniekošanu

Nr. 11 - (2010) Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada pašvaldības teritorijā

Nr. 11 - (2011 ) Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā; Iesnieguma formulārs reģistrācijai palīdzības saņemšanai pieejams ŠEIT

Nr. 13 - (2013) Par Jelgavas novada simboliku

Nr. 12 - (2014) Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi  (Jelgavas novada kapsētas)

Nr. 14 - (2011)  Par Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem

Nr. 14 - (2009/ar grozījumiem līdz 30.10.2013.) Administratīvās atbildības noteikumi

Nr. 14 - (2010) Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu aprites kārtību Jelgavas novadā

Nr. 14 - (2012) Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

Paskaidrojuma raksts; Iesniegums - veidlapa

Nr. 14 - (2014) Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada
 administratīvajā teritorijā (stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri )Nr. 17 - (2012) Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju izvietošanu Jelgavas novadā; Paskaidrojuma raksts.
1. pielikums, 2. pielikums, 3. pielikums, 4. pielikums, 5. pielikums, 6. pielikums

Nr. 18 - Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā

Nr. 19 - (2012) Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā un 2014.gadā

Nr. 20 - (2010 / ar grozījumiem līdz 29.12.2015.)  Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā

Nr. 24 - (2010) Jelgavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi

Nr. 25 - (ar grozījumiem līdz 22.02.2012.)  Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei apmēru un piešķiršanas kārtību  

Nr. 26 - Par personu loku, kas ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu, dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksas kārtību 

Nr. 27 - Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jelgavas novadā

Nr. 28 - Par pabalstu ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai veidiem, apmēriem, izmaksas kārtību un personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus

Nr. 29 - (ar grozījumiem līdz 29.12.2015.)  Par apbedīšanas pabalstu / Paskaidrojuma raksts


PAR DETĀLPLĀNOJUMIEM


Nr. 6 - Par Jaunsvirlaukas pagasta detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Īves"

Nr. 7 - Par Svētes pagasta detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Zīlītes"

Nr. 8 - Par Valgundes pagasta detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Mariņas"

Nr. 9 - Par Valgundes pagasta detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Asterītes"  

Nr. 10 - Par Valgundes pagasta detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Rītiņi"

Nr. 11 - Par Platones pagasta detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Aivari"

Nr. 12 -  Par Svētes pagasta detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Vilces iela 17" 


Jelgavas novada domes lēmumi


Jelgavas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība
Pielikums nr.1, pielikums nr.2

Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtība

Par studiju un studējošā kredīta saņemšanai nepieciešamā pašvaldības galvojuma sniegšanas vadlīnijām

Par Jelgavas novada pašvaldības maksas pakalpojumiem

Par pašvaldības atļauju otrās kategorijas šautuves izveidei un darbībai Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolā un Par Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas šautuves pakalpojumu cenām

Jelgavas novada pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas un ceļu ielu ikdienas uzturēšanas kārtībā


Ceļu uzturēšanas klases Jelgavas novada pagastu teritorijās

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.g. 9.marta noteikumiem Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām" un izvērtējot autoceļu klasifikāciju un transporta līdzekļu intensitāti, ir noteiktas autoceļu uzturēšanas klases šādiem Jelgavas novada ceļiem un ielām:

(vasaras sezona 1.aprīlis-31.oktobris)

Līvbērzes pagastā
Valgundes pagastā
Zaļenieku pagastā
Elejas pagastā
Jaunsvilaukas pagastā
Glūdas pagastā
Sesavas pagastā
Svētes pagastā
Kalnciema pagastā
Lielplatones pagastā
Vircavas pagastā
Vilces pagastā
Platones pagastāDrukātVisi numuri šeit
DELFI


Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001 tel: 630 22238, fakss: 630 22235 e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv