Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Platones skolas 90 gadu jubilejas svinības

26.09.2016

Uz 90 gadu jubilejas pasākumu un tikšanos 8. oktobrī tika aicināti visi Platones skolas absolventi, skolotāji, darbinieki, draugi un labvēļi.

Skola Platonē dibināta 1926. gada 1. oktobrī, kad vecās muižas kalpu māja tika pielāgota skolas vajadzībām. Kopš 1947. gada vairāk kā 40 gadus skolas direktors bija Arturs Hercs, kas pulcināja ap sevi darbu mīlošus, labestīgus un prasīgus pedagogus un izveidoja skolu par sakoptu, stabilu un tradīcijām bagātu izglītības, vēstures un kultūras avotu.

1987. gadā dzīvē piepildījās direktora izlolotais sapnis par nākotnes skolu, jo durvis vēra jaunā skolas ēka, kurā Artura Herca paša rokām iemūrēta kapsula ar vēlējumu nākamajām paaudzēm. Iegūstot lielāko sporta zāli toreizējā Jelgavas rajona teritorijā, skola turpināja veidot sportiskās tradīcijas un gūt ievērojamus sasniegumus gan sporta spēlēs, gan dažādās vieglatlētikas disciplīnās. Skolotājs Imants Roziņš ir izaudzinājis vairākas sportistu paaudzes un profesionālas sporta skolotājas - Sigitu Lapiņu, Ingu Strišku, Janu Leiti (dzim. Pogožeļska). Skola lepojas arī ar absolventiem, kas pilnveidojuši sevi un guvuši panākumus mūzikas jomā - Edgars Ansonskis, Jānis Kurševs, Endijs Rozenbergs, Guntis Pavilons u.c.

Turpmākajos gados skolas attīstībā un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā ļoti nozīmīgs bijis gan pašvaldības atbalsts, gan skolas direktora Agra Eliņa, gan to skolotāju ieguldījums, kas ilgus gadus veltījuši pedagoga darbam un savas skolas vērtību saglabāšanai.

Pirmskrīzes laiks bija skolas izaugsmes gadi, kad tika veikti telpu renovācijas darbi, papildināta materiāli tehniskā bāze, ieviestas modernās tehnoloģijas, skolas akreditācijā augstu novērtēts pedagogu darbs un skolēnu sasniegumi gan ikdienas, gan ārpusstundu darbā, piesaistīti jauni, radoši skolotāji, uzsākti vairāki sadarbības projekti, nostiprinājusies sadarbība ar vecākiem un vietējo sabiedrību. Kopš 2009.gada 1.septembra Platones skola ir Vircavas vidusskolas filiāle, kurā mācās 6.-9. klases skolēni un pirmsskolas vecuma bērni no 1,5 līdz 6 gadiem.

Laika zoba pamaitāta, skolas vecā ēka atradās avārijas stāvoklī un 2013.gadā tika nojaukta. Domājot par skolas rītdienu, tika estētiski sakārtota aktu zāle, pilnveidots informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. Īstenojot energoefektivitātes projektu, izremontēta un labiekārtota  skolas sporta zāle, nosiltināta ēkas fasāde, kā arī uzstādīta ventilācijas sistēma.

Neskatoties uz nelielo skolēnu skaitu, tiek turpinātas labākās tradīcijas, piedaloties un gūstot panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos, kā arī veidojot mūsdienīgu izglītības procesu un sniedzot skolēnu vajadzībām atbilstošu atbalstu.

Platones skolas 90 gadu jubilejas svinības