Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Aicina izteikt priekšlikumus Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2033.gadam 1.redakcijai un tās vides pārskata projektam

28.09.2018

Ar teritorijas plānojuma redakcijas (1.0) un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekta redakcijas materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv vai Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā kā arī izdrukas veidā apskatīt Jelgavas novada pašvaldībā (pagasta pārvaldēs) darba dienās pašvaldības darba laikā.

Priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto teritorijas plānojumu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma projektu var iesniegt līdz 10.10.2018. Jelgavas novada pašvaldībā (Pasta ielā 37, Jelgava), visās 13 novada pagasta pārvaldēs darba laikā, kā arī elektroniski uz adresi dome@jelgavasnovads.lv līdz publiskās apspriešanas beigām.

Papildus informācija un konsultācijas Jelgavas no¬vada Attīstības nodaļā pie Telpiskās attīstības plānotājas Egita Upītes – e-pasts: egita.upite@jelgavasnovads.lv, tālr.63048487,  pašvaldības darba laikā.