+A A
Pirmdiena, 1. Marts, 2021
Ilgvars, Ivars

Paziņojums par SIA “ECOLEAD” iesniegumu A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

02.06.2020

Zemgales RVP 01.06.2020. pieņēma lēmumu Nr.ZE20VL0025 par termiņa pagarināšanu lēmuma pieņemšanai par SIA "EcoLead" A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju nolietotu akumulatoru pārstrādes rūpnīcas darbībai Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Jelgavas novadā līdz 10.08.2020., kas būs nepieciešams visas iesniegtās informācijas izvērtēšanai, iesniedzamās papildus informācijas noskaidrošanai, ar to saistīto materiālu apkopošanai un lēmuma sagatavošanai.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otrajā daļā noteikto “Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam”, Zemgales RVP 25.05.2020. pagarināja termiņu lēmuma pieņemšanai par A kategorijas atļaujas izsniegšanu vai lēmuma pieņemšanai par atteikumu izsniegt A kategorijas atļauju līdz 16.07.2020.

Operatora nosaukums: SIA „ECOLEAD” (turmāk arī – Operators) nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīca. Piesārņojošās darbības veikšanas vietas adrese: Jelgavas iela 21, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads. Zemes vienības kadastra numurs ir 5411 501 0181.

SIA “EcoLead” paredzētai darbībai Kalnciemā tika piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (IVN). Detalizēta informācija par IVN procedūru, t.sk. sabiedrības līdzdalību IVN procesa laikā, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) Atzinums pieejams VPVB tīmekļa vietnē . Lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu, IVN noslēgumā pieņēma Jelgavas novada pašvaldība (28.01.2015.). 

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde (Zemgales RVP) paziņo, ka 09.04.2020. ir pieņemts SIA „ECOLEAD” iesniegums A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai – nolietoto svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas darbības uzsākšanai Jelgavas ielā 21, Kalnciemā.

Ar iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:

  1. SIA „EcoLead”, sazinoties elektroniski (e-pasts: info@lbr.lv, ruslan@lbr.lv), vai sazinoties ar iesnieguma izstrādātāju SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" e-pasts: elle@environment.lv; evija@environment.lv.
  2. SIA "EcoLead" iesniegums A kategorijas atļaujas saņemšanai (ar pielikumiem) ir pieejams Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

Paredzētās darbības sabiedriskā apspriešana notika neklātienē no 11.05.2020 līdz 15.05.2020. un šajā laikā visi interesenti varēja elektroniski sūtīt savus jautājumus un saņemt Operatora atbildes, elektroniski sūtīt priekšlikumus un/vai komentārus par atļaujas izsniegšanu SIA „ECOLEAD” uz eadresi: ecolead@environment.lv.

Neklātienes sabiedriskās apspriešanas laikā interesentiem bija pieejama videoprezentācija (saite tika ievietota Jelgavas novada domes tīmekļa vietnē, tīmekla vietnē www.environment.lv un Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē .

Sabiedriskās apspriešanas PROTOKOLS (apkopojums par visiem iedzīvotāju un pašvaldības iesniegtiem jautājumiem un SIA "EcoLead" atbildēm), SIA "EcoLead" iesniegums A kategorijas atļaujas saņemšanai (ar informāciju par paredzēto darbību), prezentācija un Paziņojumi sabiedrībai ir pieejami Valsts vides dienesta tīmekļa vietnes sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” .

Rakstiski priekšlikumi vai viedoklis par A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu, nosacījumiem A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā bija iesniedzami Zemgales RVP līdz 30.05.2020. (ņemot vērā, ka 30.maijs ir sestdiena, līdz 01.06.2020.), atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 46.punktam. Sabiedriskās apspriešanas rīkošanas PROTOKOLS (apkopojums par visiem iesniegtiem jautājumiem un atbildēm) ir pieejams Jelgavas novada pašvaldībā, t.sk. tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv, Valsts vides dienesta Zemgales reģionālajā vides pārvaldē, t.sk. VVD tīmekļa vietnē  un SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekla vietnē.

SIA "EcoLead" iesnieguma atļaujas saņemšanai sabiedriskās apspriešanas procedūras ietvaros, SIA “EcoLead” uzdots līdz 08.06.2020. iesniegt Zemgales RVP papildinājumu protokolam (skaidrojumus un atbildes attiecībā uz attālinātās sabiedriskās apspriešanas dalībnieku iesniegtiem jautājumiem un priekšlikumiem (pievienošanai protokolam), kas tiks ievietots Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” , Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē un SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" tīmekla vietnē www.environment.lv.

Iespējamā lēmuma būtība un lēmuma pieņemšanas laiks: Lēmums par A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju (atļauja tiks izsniegta vai lēmums tiks pieņemts ne vēlāk kā līdz 10.08.2020.)