+A A
Sestdiena, 28. Novembris, 2020
Rita, Olita, Vita

Neatbalsta ierosinājumu piešķirt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statusu Elejas muižas parkam

19.11.2020

Jelgavas novada dome 17. novembra Apvienoto komiteju sēdē izskatīja un virzīja uz domes sēdi lēmumprojektu, kas paredz neatbalstīt Dabas aizsardzības pārvaldes ierosinājumu Elejas muižas parkam piešķirt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa (dendroloģiskā stādījuma) statusu. Iepazīstoties gan ar institūcijas iesniegtajiem datiem, gan publiskās apspriešanas rezultātiem, deputātu vairākums pārliecināts, ka statusa noteikšana radītu nevajadzīgu birokrātisku slogu.

Jelgavas novada pašvaldība šovasar no Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) saņēma iesniegumu, kurā tika informēts, ka tiek gatavoti  priekšlikumi izmaiņām valsts nozīmes dabas pieminekļu - dendroloģisko stādījumu robežām. Pārvalde norādīja, ka ņemot vērā Elejas muižas parka pārvaldības plāna izstrādes ietvaros veiktos pētījumus, parka teritorijā ir sastopamas nozīmīgas dendroloģiskās un dabas vērtības. Elejas muižas parks dendroloģiski un no bioloģiskās daudzveidības viedokļa ir saudzējama vides “pērle” Latvijas un Eiropas mērogā.

Izvērtējot Pārvaldes sniegto informāciju un ievērojot labas pārvaldības principu, pašvaldība nolēma rīkot sabiedrisko apspriešanu, lai informētu vietējos iedzīvotājus un noskaidrotu to viedokli.

“Sabiedrisko apspriešanu rīkojām no 2020.gada 20.oktobra līdz 2020.gada 6. novembrim un, lai gan atsaucība nebija liela, tomēr iedzīvotāju attieksme šajā jautājumā ir noraidoša. Jāatzīmē, ka līdzīgs precedents pašvaldībā bija jau pirms diviem gadiem, kad valsts aizsargājamo objekta statusu Dabas aizsardzības pārvalde vēlējās piešķirt arī Elejas muižas parka netālu esošajai liepu alejai. Arī toreiz īpašu statusu alejai nevēlējās apkaimes zemnieki, kuriem bija bažas, ka varētu tikt noteikti papildus apgrūtinājumi zemes apsaimniekošanai. Līdzīgu argumentu saņēmām arī šajā sabiedriskajā apspriešanā no iedzīvotāja, kura īpašums atrodas blakus Elejas muižas parkam,” stāsta Īpašuma pārvaldes vadītāja Daiga Branta.

Jānorāda, ka Elejas muižas parkam jau šobrīd ir noteikts Aizsargājamo objektu statuss, kas paredz virkni saskaņojumu un konkrētu darbību kopumu. Pašvaldība ar augstāko atbildību rūpējas par kultūrvēsturisko mantojumu. To apliecina arī Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegums, kurā viņi norāda, ka atzinīgi novērtē Jelgavas novada pašvaldības izstrādāto Elejas muižas parka pārvaldības plānu 2018. - 2027. gadam (Pārvaldības plāns).

“Ja nebūtu parkam izstrādāts Pārvaldības plāns, tad iespējams būtu vērts noteikt DAP rosināto ideju, taču viss, kas iekļauts Pārvaldības plānā, ir vērsts uz ainavas saglabāšanu un kopšanu.  Mūsuprāt, skaidri noteikts Pārvaldības plāna virsmērķis un misija, kas ir aizsargāt un saglabāt 19. gs. ainavu veidošanas mākslinieciski arhitektoniskos un filozofiskos principus, vienlaicīgi kalpojot par mūsdienīgu rekreācijas vidi. Tas ir plašāks skatījums un ietekme nekā aizsargājami dendroloģiskie stādījumi. Apsaimniekošanas pamatmērķis ir izstrādāt plānveidīgus parka ainavisko kvalitāšu atjaunošanas un uzturēšanas priekšlikumus, ietverot parka ainavtelpiski kompozicionālo struktūru – dendroloģiskā sastāva, vēsturiskā celiņa tīklojuma un labiekārtojuma elementu reģenerāciju,” norāda D. Branta.

“Nenoliedzami pašvaldība apzinās Elejas parka vēsturisko mantojumu. Visas darbības, ko veicam parkā - gan koku vainagu kopšanas darbus, gan teritorijas sakopšanas darbus, kā arī infrastruktūras atjaunošanas darbus, saskaņojam ar attiecīgajām valsts iestādēm. Elejas muižas parku var dēvēt par Angļu stila parku, to veido ainavisks, dabisks plānojums un tā raksturojošais atslēgvārds ir elegantā vienkāršība. Šāda stila parku būtiski elementi ir ūdens un mazās arhitektūras formas, kā arī skatu līnijas dažādos virzienos. Angļu parki ir nesteidzīgas atpūtas vietas. Piesaistot dažādus ekspertus, esam apzinājuši Elejas muižas parka potenciālu un tā vēsturisko vērtību. Vairāku gadu garumā esam mērķtiecīgi ieguldījuši gan pašvaldības, gan dažādu projektu līdzekļus parka atjaunošanā. Mums ir sava vīzija un redzējums, kā padarīt parku vēl baudāmāku. Pašvaldība šobrīd nesaredz vajadzību Elejas muižas parkam piešķirt papildus statusus, jo tas diemžēl noteiktu papildus slogu. Jānorāda, ka tuvākajā nākotnē Elejas parkā esam iecerējuši atjaunot gan estrādi, gan arī izveidot mūsdienīgu izstāžu centru un, lai gan Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka iekļaujot Elejas muižas parku aizsargājamo dendroloģisko stādījumu sarakstā, nav paredzams, ka radīsies apgrūtinājumi, piemēram, pilnveidojot apmeklētāju infrastruktūru, tomēr neesam droši, ka papildus statusa noteikšana neradīs problēmas un neprasīs papildus laiku saskaņojuma saņemšanai,” skaidro Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Par pieņemto lēmumu, Jelgavas novada pašvaldība Dabas aizsardzības pārvaldi, informēs pēc 25.novembra, kad lēmumprojekts tiks izskatīts un pieņemts domes sēdē.