Trešdiena, 27. Oktobris, 2021
Lilita, Irita, Ita

Lauku partnerība “Lielupe” izsludina Leader projektu konkursa 9. kārtu

07.12.2020

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā: “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2021. gada 5. janvāra līdz 2021. gada 5. februārim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Uzņēmējdarbības atbalstam var pieteikties ikviens, fiziska vai juridiska persona, zemnieku saimniecība, individuālais komersants, biedrības un nodibinājumi, vietējā pašvaldība, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Jelgavas un Ozolnieku novados.  Nevar pieteikties esoši uzņēmumi, ja iepriekšējā gada apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR. 

ELFLA finansējuma atbalstu līdz 70%, no projekta izmaksām var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai. 

Visa informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem un vērtēšanas kritēriji pieejama saitē: http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader2020/projektu-vertesanas-kriteriji/riciba-nr-1-uznemejdarbiba.

Projekta iesnieguma veidlapa, normatīvie akti, projekta iesnieguma paraugs un citi dokumenti pieejami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Papildu informāciju un konsultācijas telefoniski, pa e-pastu vai tiešsaistē var saņemt Lauku partnerībā “Lielupe”, tālr. 26399946, e-pasts lielupe@partneribalielupe.lv