Detālplānojuma vai lokālplānojuma pirmās redakcijas apstiprināšana un sabiedriskā apspriešana