+A A
Ceturtdiena, 28. Janvāris, 2021
Spodris, Kārlis

Domes sēde Nr. 4

30.03.2016

30.03.2016, plkst. 15:00

 1. Bāriņtiesas pārskats par darbu 2015.gadā;
 2. Par Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam 1.redakciju;
 3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu AS “Latvijas valsts meži”;
 4. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Vilces iela 17”, Svētes pagastā darba uzdevuma termiņa pagarināšanu;
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Svētes pag.-Akācijas 20; Kalnciema p.-Draudzības 13-46; Platones p.-Ceplīši);
 6.  Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Elejas p.-Gaismas 3-23; Lielplatones pag.-1.Tirgus iela 3-6; 2.Atmodas iela-2; Līvbērzes p.-Jelgavas iela 13-14;Jaunsvirlaukas p.-Pērlītes 22; Kalnciema p.-Draudzības 6-104;Draudzības iela 4-15;);
 7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Svētes pag.-Rubeņu lauks: Sesavas pag.-1.Sūnāji; 2.Līvu ferma; Vircavas p.-Vēdzeles);
 8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Senči-Lielplatones pag.; Laivinieki-Līvbērzes pag.)
 9. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Poķi 10-1, Platones pag.);
 10. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ar lejupejošu soli (Braņķi-2, Lielplatones pagasts);
 11. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances (Bērzu iela 2-18, Sesavas pag.; Lāču iela 42K, Jelgava);
 12. Par lēmuma “Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē” atcelšanu (Jelgavas iela 4B-52, Līvbērzes pag.);
 13. Par zemes vienības atsavināšanu trešajā izsolē ( Mežvidu lauks , Platones pag.);
 14. Par piekrišanu būves novietošanai (Lāči, Platones pag.);
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Glūdas p.; Vircavas p.);
 16. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Elejas p.);
 17. Par bezcerīgo debitoru zembilances parādu izslēgšanu;
 18. Par grozījumiem 2011.gada 28.decembra lēmumā „Par piemiņas dāvanu piešķiršanu jaundzimušajiem”;
 19. Par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Centra konsultāciju punkta slēgšanu;
 20. Par 2016.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr.4 "Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" precizēšanu;
 21. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.18 "Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā";
 22. Par konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu;
 23. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „ Līvbērzes vidusskolas zēnu mājturības ēkas pārbūve” realizācijai;
 24. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „ Jelgavas novada Platones un Vilces pagasta meliorācijas sistēmas attīstība” realizācijai;
 25. Par pašvaldības pārvaldes uzdevuma “aprūpes mājās pakalpojums” deleģējumu biedrībai „Latvijas Samariešu apvienība";
 26. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumiem;
 27. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Pūpolu iela 7-3, Jaunsvirlaukas pag.);
 28. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jaunsvirlaukas pag.-Pūpolu iela 6-5; Sesavas pag.-Bērzu iela 8-22; Glūdas pag.-Jaunās Puskazarmas-2; Elejas pag.-Birzītes-2);
 29. PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ: Par Jelgavas novada domes 2015.gada 29.jūlija lēmuma ( protokols Nr.14 2§ 6.) "Par dzīvokļa atsavināšanu" atcelšanu.