Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Domes sēde Nr.7

23.09.2009

Domes sēžu zālē - 23.09.2009, plkst. 14:00

Protokols

1. Par autoveikala statusa piešķiršanu.
2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu (Ezeriņa, Elejas pagasts, E.Korta, Elejas pagasts).
3. Par SIA Apsaimniekošanas serviss pamatkapitāla palielināšanu.
4. Par Elejas pagasta pārvaldes autotransporta pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu.
5. Par tiesību nodot apakšnomā nekustamo īpašumu Lielupes ielā 5, Kalnciema pilsēta ar lauku teritoriju, ar kadastra Nr.5411011005.
6. Par apdzīvojamās platības piešķiršanu.
7. Par skolēna ceļa izdevumiem.
8. Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Annai Mihalcevičai un Nikitam Mihalcevičam.
9. Par grozījumiem iepirkuma komisijas sastāvā.
10. Par Jelgavas novada teritorijas plānojumu.
11. Par novada teritoriālo vienību detālplānojumu apstiprināšanu.
12. Par novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu.
13. Par SIA Laflora kūdras ieguves lauku paplašināšanu.
14. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15. Par detālplānojuma 1.redakciju.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Selezņova, Vilces pag.)
17. Par zemes ierīcības projektu izstrādi. (Bartuševičs, Vilces p.), Grāvmalas, Elejas p., Kauliņi, Zaļenieku p.).
18. Par zemes izpirkšanas maksas samazinājumu (Aņipko, Glūdas p., Freimanis, Svētes p., Kozlovskis, Sesavas p.,Krams, Sesavas p., Krūmiņš, Zaļenieku p., Kudrjavceva, Glūdas p.,Lahovičs, Aleksandrovs, Henrici, Vilces pag., Lielcepure, Sesavas p., Lūdiņa, Sesava, Mažarova, Glūdas p., Skaldere, Eleja)
19. Par zemes nomas attiecību izbeigšanu (Briņeca, Svētes p).
20. Par zemes vienības atdalīšanu un adreses piešķiršanu (Sedola, Svēte).
21. Par zemesgabala ar kadastra Nr.5486005 0431 nostiprināšanu uz Jelgavas novada pašvaldības un tā tālāku atsavināšanu par labu Jānim Soldānam.
22. Par zemesgabalu precizētās platības apstiprināšanu (Baltrukovičs, Kalnc,. Grakovičs, Glūda, Lazdiņš, Jaunsvirlauka, Intēni, Svēte, Līcis, Elejas p.).
23. . Par zemesgabalu iznomāšanu. (Grāvers, Jaunsvirlauka, Gromovs, Lielpl.,
Naudiņa, Vilce, Puzsrevs, Glūda, Razživins, Misevičs, Svēte, 5.gab. Sesava,
Valtenbergs, Andžāns, Līvbērze, Borisovs, Kalciems, Tuhtarova, Kalnciems). Ziņo
S.Viniarska
24. Par adreses piešķiršanu (Kalnciema baznīca, Latraps, Eleja).
25. Par funkcionālās platības noteikšanu.
26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (Grakovičs, Glūdas pag.).
27. Par nosaukumu piešķiršanu (J.Seļezņova, Vilces pag., Juste, Vilces pag.,
Lielcepure, Sesavas pag.)
28. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Birģelis, Platone, Būras, Lielplatone,
Dagajevs, Vilce, Embrekša, Līvbērze, Jēgeri, Platone, Kaņepe, Glūda, Karpenko,
Sesava, Kukels, Kalnciems, LMT, Glūda, Matvejevs, Glūda, Nebars, Glūda,
Šapavalova, Līvbērze, Spaviņa, Zaļenieki, Vilneķi, Platone).
29. Par apkures tarifu apstiprināšanu (Sesava).
30. Par grozījumiem maršrutu tīklā Jelgavas rajonā un līgumā par sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos
Jelgavas rajonā Nr.1.
31. Par Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumu
apstiprināšanu.
32. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu.
33. Par speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
34. Par Jelgavas rajona padomes PPIC likvidēšanu.
35. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības darba samaksas nolikumā.
36. Par Elejas pagasta pārvaldes darba samaksas nolikuma apstiprināšanu.
37. Par grozījumiem Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes darba samaksas nolikumā.
38. Par grozījumiem Kalnciema pilsētas pārvaldes darba samaksas nolikumā.
39. Par grozījumiem Platones pagasta pārvaldes darba samaksas nolikumā.
40. Par grozījumiem Vilces pagasta pārvaldes darba samaksas nolikumā.
41. Par grozījumiem Glūdas pagasta pārvaldes darba samaksas nolikumā.
42. Par grozījumiem Līvbērzes pagasta pārvaldes darba samaksas nolikumā.
43. Par grozījumiem Svētes pagasta pārvaldes darba samaksas nolikumā.
44. Par grozījumiem Valgundes pagasta pārvaldes darba samaksas nolikumā.
45. Par grozījumiem Vircavas pagasta pārvaldes darba samaksas nolikumā.
46. Par Zaļenieku pagasta pārvaldes darba samaksas nolikuma apstiprināšanu.
47. Par grozījumiem Lielplatones pagasta pārvaldes darba samaksas nolikumā.
48. Par grozījumiem Sesavas pagasta pārvaldes darba samaksas nolikumā.
49. Par īres maksas samazināšanu Glūdas pagasta dzīvojamajā mājā „Līgotnes 1”.
50. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu ar SIA Ingrīda.
51. Par nedzīvojamo telpu līguma un nomas maksas grozījumiem ar SIA Ingrīda.
52. Par nedzīvojamo telpu nomas un skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas
līguma slēgšanu ar z.s. Ziediņi.
53. Par kredīta valūtas maiņu (Glūda).
54. Par Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Izglītības un aktivitāšu centra „Līdumi”
maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
55. Par līdzdalību biedrības uzturēšanas izdevumu segšanā (Līvbērze).
56. Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu Kalnciema pilsētas
vidusskolā. Ziņo G.Koroļova.
57. Par galvojumu studiju kredīta ņemšanai (Kalnciems).
58. Par piedalīšanos projektā”Lauku ģimeņu atbalsta sistēmas izveide Valgundes
pagastā un Jonišķu rajonā”.
59. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Jelgavas rajona pašvaldības
21.01.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par rajona pašvaldības pamatbudžeta
un speciālā budžeta apstiprināšanu 2009 gadam”” apstiprināšanu.
60. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi 30.07.2009. saistošajos noteikumos
Nr.1 „ Par Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada budžetu” apstiprināšanu.
Ziņo L.Lonerte.
61. Par pārstāvja maiņu sadarbības projektā.
62. Par priekšfinansējumu projektam „Amatniecības pārrobežu tīkls kā Latvijas-
Lietuvas pierobežu sadarbības veicinātājs”.
63. Par Elejas pagasta pārvaldes iestāžu reorganizāciju.
64. Par galvojuma izsniegšanu studiju kredīta saņemšanai kredītiestādē.
65. Par novada būvvaldes izveidošanu un būvvaldes nolikuma apstiprināšanu.
66. Par grozījumiem pagastu un pilsētas pārvalžu nolikumos.
67. Par saistošo noteikumu Nr. 15 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums
” apstiprināšanu.
68. Par Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidāciju
69. Par Jelgavas novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.
Papildus darba kārtība
70. Par rajona pašvaldības struktūrvienību likvidāciju
71. Par Jelgavas rajona mākslinieciskās jaunrades centra likvidāciju.