Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Domes ārkārtas sēde Nr.5

13.08.2009

13.08.2009, plkst. 15:00

Protokols

1. Par izglītības iestāžu reorganizāciju
2. Par Jelgavas novada bāriņtiesas izveidošanu
3. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu( Līvbērzes pagasts)
4. Par nosaukuma piešķiršanu (Stacijas iela, Sesavas pag.)
5. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu (R.Lāce, d.s.”Ziedonis”, Līvbērzes pagasts)
6. Par adrešu piešķiršanu (5.1.Apbūves gabaliem (4gabali) Stacijas ielā, Sesavas pagasts; 5.2.SIA Sesava zemes gabaliem (5gabali), Sesavas pagasts; 5.3.īpašumiem Sesavas pagastā, 5.4.īpašumiem Platones pagastā, 5.5.A.Lazdiņš, Platones pagastā, 5.6.V.Samsone,Svētes pagastā, Jaronskis, Svētes pagasts).
7. Par zemes ierīcības projektu izstrādi (6.1.V.Mihnovskis, „Lipsti”, Svētes pagasts, 6.2.G.Cimare, Valgundes pagasts, Grāvmalas, Elejas pagasts, „Piģi”, Jaunsvirlauka).
8. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu. „Jaunbirznieki”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jaunmārči, Zaļenieki).
9. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (8.1.Liliju iela 7, Līvbērzes pagasts, 8.2.”Blūmi”, Līvbērzes pagasts; 8.3.d.s.”Agro”Nr.41, Līvbērzes pagasts, 8.4. Stagari_Juri, Sesavas pagasts, 8.5.M.Beliņš, Lielplatones pagasts, 8.6.Jaungaujas, Vilces pagasts).
10. Par zemes izpirkšanas maksas samazinājumu (G.Cicena, Valgundes pagasts, 9.2. Valtere, Svētes pagasts, Misuna, Svētes pagasts).
11. Par zemes gabalu precizēto platību apstiprināšanu (īpašumiem Sesavas pagastā).
12. Par zemes gabalu iznomāšanu (Sesavas pagasts)
13. Par dalību projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada pašvaldības ēkās”.
14. Par pārstāvja maiņu sadarbības projektā (Riska projekts-novads).
15. Par dalību projektā „Sadraudzības pilsētu tīklojums”
16. Par ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” uzņemto saistību pārņemšanu
17. Par ELGF Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda pasākumā „Valsts un Eiropas Savienības atbalsts cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam” uzņemto saistību pārņemšanu
18. Par kredīta ņemšanu projekta "Līvbērzes pagasta kultūras nama rekonstrukcija ēkas kvalitātes uzlabošana" finansēšanai
19. Par kredīta ņemšanu projekta "Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma. LLI – 023 „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”" finansēšanai
20. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam Bērnu rotaļlaukuma izveide Kalnciema pilsētā”
21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Zāles pļāvēja pakalpojuma
izveide Vilces pagastā”
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
22. Par piedalīšanos Vilces pagasta autoceļu projektos
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sabiedriskā ēdināšana Vircavas pagastā“
24. Par zemesgabala „Efejas”, kadastra Nr. 54740070277, atsavināšanu
25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Suvenīru darbnīcas izveidošana
Zemgales ciemā”
26. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Šūšanas kabineta izveidošana Zemgales ciemā”