Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Domes sēde Nr.10

25.11.2009

25.11.2009, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 29.oktobra līdz 25.novembrim. Ziņo izpilddirektors I.Romānovs
2. Par adrešu piešķiršanu (A/S „Sadales tīkls” transformatoru ēkām; dzelzceļa konteineriem Līvbērzes p.; 68 būvēm Jaunsvirlaukas p.). Ziņo S.Viniarska
3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (L.K., Zaļenieki; O.Č., Elejas p.; A.A., Kalnciems; J.F., Jaunsvirlaukas p., R.G., Jaunsvirlaukas p.). Ziņo S.Viniarska
4. Par nedzīvojamās telpas iznomāšanu (A.M., Zaļenieku p.). Ziņo S.Viniarska
5. Par Jelgavas novada pašvaldības policijas nolikumu. Ziņo M.Žeivots
6. Par zemes piekritību (Svētes p.; 60 gab.Vircavas p.; Vircavas p.; Svētes p.- 0,06ha). Ziņo S.Viniarska
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (P.Dž., Kalnciems). Ziņo S.Viniarska
8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (LVM, Vilces p,; V.P., Vircavas p.).. Ziņo S.Viniarska
9. Par nosaukuma maiņu zemes vienībai (V.P., Vilces p.). Ziņo S.Viniarska
10. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (A.A., Jaunsvirlaukas p.; G., Vilces p.; A.G., Vircavas p.; G.K., Platones p.; Kr., K.; K., Sesavas p.; V., Zaļenieki; Vilciņi, Zaļenieki). Ziņo S.Viniarska
11. Par atļauju tirdzniecībai (SIA „PRIVATS”, Kalnciems; Vilces p.). Ziņo S.Viniarska
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi (I.G., Zaļenieku p.; A.V., Svētes p.;). Ziņo S.Viniarska
13. Par zemes iznomāšanu (Sesavas p., 3; Platones p., 5; J.D., Vircavas p.; Ņ.L.a, Kalnciems; Līvbērzes p. 3; Vilces p., 3; Vircavas p., 6; Zaļenieku p., 5). Ziņo S.Viniarska
14. Par zemes iznomāšanu un adreses piešķiršanu (A.M., Kalnciems). Ziņo S.Viniarska
15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (G., Vircava). Ziņo S.Viniarska
16. Par zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu (A., Valgundes p.; Grants, Vircavas p.; Zaļenieku p., 4; G., R. (lēmums) Vilces p., B.A, Ņ. (1 lēm.) Vircavas p.; E., Sesavas p.,T., Sesavas p., V., Vircavas p.: A.V., Svētes p.). Ziņo S.Viniarska
17. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (O.Beņickis, Jaunsvirlaukas p., Griņēviča, Zaļenieku p., U.Klauss, Jaunsvirlaukas p.). Ziņo S.Viniarska
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (K., Zaļenieku p.; L., Platones p.) Ziņo E.Turks
19. Par komunālo pakalpojumu sniegšanas noteiktās kārtības grozīšanu. Ziņo V.Buividaitis
20. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Sesavas p.). Ziņo A.Jēgeris
21. Par zemes nodošanu reformas pabeigšanai (Vilces p.). Ziņo S.Viniarska
22. Par galvojumu studiju kredīta ņemšanai. Ziņo I.Vītola
23. Par Sesavas feldšerpunkta likvidēšanu. Ziņo J.Skrauplis
24. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo Anda Duge
25. Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo Solveiga Arnīte
26. Par koncepciju par pabalstiem Jelgavas novadā. Ziņo Ilze Vītola
27. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
28. Par grozījumiem Valgundes pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo M.Lasmane
29. Par grozījumiem Zaļenieku pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo O.Briedis
30. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā. Ziņo S.Arnīte
31. Par projekta „Vienotas sistēmas izveide sociālo pakalpojumu sniegšanai Jelgavas novadā”. Ziņo D.Vācere
32. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Sesavas pamatskolas sporta zāles celtniecība” pabeigšanai. Ziņo J.Skrauplis
33. Par domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes komandējumu. Ziņo S.Kalvāne
34. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Jelgavas rajona pašvaldības 21.01.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par rajona pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2009.gadam”” apstiprināšanu. Ziņo L.Čima
35. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi 30.07..2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo L.Lonerte
36. Par 2009.gada 9.novembra rīkojuma Nr.104 „Par pašvaldības mantas novērtēšanas un atsavināšanas komisijas izveidošanu” apstiprināšanu. Ziņo A.Jēgeris
37. Par galvojuma sniegšanu SIA „Kalnciema nami”. Ziņo E.Turks
Papildus darba kārtība
1. Par pirmpirkuma tiesību izmatošanu (U.C., Sesavas p.; A.V., Valgundes p.). Ziņo S.Viniarska
2. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu izmantošanu (SIA „Apsaimniekošanas serviss”; Līvbērzes p.p.; Zaļenieku p.p.) Ziņo S.Viniarska
3. Par groaījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmumā Nr.44 „Par Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu”. Ziņo
4. Par autoveikala statusa piešķiršanu. Ziņo S.Arnīte
5. Par ēkas īpašumtiesību nostiprināšanu uz SIA „Apsaimniekošanas serviss” vārda. Ziņo
6. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (V.Š., Jaunsvirlaukas p.). Ziņo S.Arnīte
7. Par dzīvojamās platības izīrēšanu (R.I., Vilces p.). Ziņo A.Duge