+A A
Pirmdiena, 25. Janvāris, 2021
Sigurds, Zigurds

Domes ārkārtas sēde Nr.6

26.08.2009

26.08.2009, plkst. 15:00

Protokols

1. Par cūkkopības kompleksa izveidi Sesavas pagastā
2. Par saistību pārņemšanu un projekta turpināšanu
3. Par skolēna abonementa biļetes parauga apstiprināšanu
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi (Grāvmalas, 5ha, Elejas pagasts, Gruzis, Sesava)
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (J.Lasis, Glūdas pagasts)
6. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu (V.Ņedaškovskis, Glūdas pagasts).
7. Par adreses piešķiršanu
8. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu (S.Anfimova, Vircavas pagasts)
9. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (L.Nebars, Glūdas pagasts, N.Paponova, Glūdas pagasts; Aļeksejeva, Jaunsvirlaukas pagasts, Valgundes pagasts)
10. Par zemes izpirkšanas maksas samazinājumu (G.Ostrovskis, Glūdas pagasts; Bivins, Elejas pagasts;Valters, Vircavas pagasts; Vanags, Elejas pagasts; Liberga, Jaunsvirlaukas p.;Gražinska, Sesavas p.; Vanags, Vircavas p,; Šenbergs, Glūdas p.; Rikaļins, Gūdas p.)
11. Par zemes īpašuma atsavināšanu (Ē.Bitebindere, Kalnciems)
12. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu (V.Zilvesters, Elejas pagasts)
13. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Skorbenko, Vircavas p.; Gruzis, Sesavas p.)
14. Par zemes gabalu iznomāšanu (Gusarovs, Vircava;2 gab.Sesava; Naumenko, Jank., Svēte; 2 gab. Glūda; Budko, Līvbērze)
15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu (Dubicka, Vircava)
16. Par starpgabala statusa piešķiršanu
17. Par zemes gabalu precizētās platības apstiprināšanu (Grandovska, Jaunsvirlauka; Valgunde; Nikitins, Vircava)
18. Par lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu
19. Par Tirdzniecības licences pagarināšanu
20. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu
21. Par Darba samaksas nolikuma apstiprināšanu
22. Par izglītības iestāžu direktoru atbrīvošanu
23. Par Jelgavas novada Izglītības pārvaldes izveidošanu, nolikuma un struktūras apstiprināšanu, Izglītības pārvaldes vadītāja iecelšanu
24. Par Jelgavas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu
25. Par Jelgavas novada Sporta centra nolikuma apstiprināšanu
26. Par Neklātienes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
27. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 30.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada budžetu” apstiprināšanu
28. Par Jelgavas novada pašvaldības autoceļa fonda nolikumu un kārtību, kādā sadala un piešķir autoceļu (ielu) mērķdotāciju
29. Par iepirkuma komisijas nolikuma apstiprināšanu
30. Par aizņēmuma ņemšanu projekta„Elejas pagasta sabiedriskās ēkas rekonstrukcija” realizācijai
31. Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu Glūdas izglītības iestādēm
32. Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu Staļģenes vidusskolā
33. Par dotācijas izlietojuma mērķa precizēšanu
34. Par M. Laumanes iecelšanu par Kalnciema vidusskolas direktori
35. Par izglītības iestāžu nosaukuma maiņu
36. Par vēlēšanu komisijas izveidošanu
37. Par Kalnciema pilsētas ar lauku teritoriju statusa maiņu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
38. Par grozījumiem Darba samaksas nolikumā Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē
39. Par grozījumiem Līvbērzes vidusskolas sporta halles būvniecības darbu tehniskajā projektā
40. Par atļauju pašvaldības izpilddirektoram I. Romānovam savienot amatus
41. Par dalību projektā "Esi aktīvs - Esi vesels!"
42. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z. Caunes komandējumu