Domes sēde Nr.8

28.10.2009

28.10.2009, plkst. 14:00

Protokols

1. Par Jelgavas novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas izveidošanu. Ziņo L.Čima
2. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Ziņo L.Čima
3. Par administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumu. Ziņo M.Žeivots
4. Par Lielplatones pagasta administratīvajā teritorijā esošās ūdenssaimniecības sistēmas pamatlīdzekļu ieguldīšanu SIA „Apsaimniekošanas serviss” pamatkapitālā. Ziņo I.Striška
5. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (Antonovs, Počs, Degola, Jaunsvirlaukas p.p.). Ziņo S.Arnīte
6. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (I.Grabante, Svētes p.p.; Ivanovska, Elejas p.p). Ziņo E.Grīnofs, L.Koindži Ogli
7. Par zemes iznomāšanu (Zaļenieku p.p.-13c.; I.K. „Dimzas M”, Valgundes p.p.; Jemeļjaľenko, Konavko, Ozoliľš, Vircavas p.p.; Jozis, Smirnovs, Svētes p.p.; 7c. Vircavas p.p.; 17c. Sesavas p.p.; Ceplītis, Vilces p.p.; Haustova, Judins, Kalnciema p.p.). Ziņo S.Viniarska
8. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu (SIA Horti, Valgundes p.p.; Grigorjeva, Koľuhova, Rumbauskis, Šarpinga, Vircavas p.p., Maldţus, Pulcēna, Kudina, Paraţevska, Sesavas p.p.; Stefanovska, Šilinska, Šaverda, Vilces p.p.) Ziņo S.Viniarska
9. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Vītiľš, Valgundes p.p.; A.Strūve, Zaļenieku p.p.) Ziņo S.Viniarska
10. Par nosaukuma piešķiršanu (Ādamsone, Valgundes p.p.) Ziņo S.Viniarska
11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (Semjonovs, Valgundes p.p.) Ziņo S.Viniarska
12. Par zemes ierīcības projektu izstrādi (Rezevska, Zaļenieku p.p.; Grāvmalas, Elejas p.p.; Mihnovskis, Svētes p.p.; Kupcs, Vilces p.p.: KULK, Līvbērzes p.p.; Pečkovska, Sesavas p.p.; Lundberga, Platones p.p.). Ziņo S.Viniarska
13. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu (Liellīči un Līčupes, Līvbērzes p.p.; Zvaigznītes, Valgundes p.p.; Indrāni, Zaļenieku p.p.). Ziņo S.Viniarska
14. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (SIA AB AGRO, Vilces p.p.; Ārgalis, Valgundes p.p.; Caune, Elejas p.p.; Lerha, Zaļenieku p.p.; Maļavko, Valgundes p.p.; Puriľa, Svētes p.p.; Viesturi-87, Glūdas p.p.; Zariľš, Elejas p.p.; Mangulis, Strelevica,Vircavas p.p.; Malvesa, Vilces p.p.; Lielrūķi, Akermanis, Jaunsvirlaukas p.p.; Balodis, Dirzina, Zaļenieku p.p.). Ziņo S.Viniarska
15. Par zemes izpirkšanas maksas samazinājumu (Intlers, Maľkevica, Valgundes p.p.; Vangalis, Sesavas p.p.; Stepiľš, Millers, Platones p.p.). Ziņo S.Viniarska
16. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu (SIA JARS, Kalnciema p.p.). Ziņo S.Viniarska
17. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Par nosaukuma un lietošanas mērķa apstiprināšanu) (Saušs, Platones p.p.). Ziņo S.Viniarska
18. Par servitūta nodibināšanu (Sesavas p.p.). Ziņo S.Viniarska
19. Par Elejas pagasta pārvaldes autotransporta pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu. Ziņo L.Koindži-Ogli
20. Par zemesgabala precizētās platības apstiprināšanu (Rozenbergs, Līvbērzes p.p.). Ziņo S.Viniarska
21. Par adrešu precizēšanu (Sesavas p.p.). Ziņo S.Viniarska
22. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
23. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Transinform realizācijai. Ziņo V.Kindereviča
24. Par projekta „Līvbērzes vidusskolas sporta halles būvniecība” noteikšanu par prioritāru. Ziņo A.Zeimuls
25. Par nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu. (Kromane, Līvbērzes p.p.; Puišelis, Bruzis, SIA Laipa, Kalnciema p.p.) Ziņo A.Zeimuls, G.Koroļova
26. Par Valgundes pagasta pārvaldes Informācijas, kultūras un sporta centra „Avoti” maksas pakalpojumu apstiprināšanai. Ziņo L.Lonerte
27. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Jelgavas rajona pašvaldības 21.01.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par rajona pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2009.gadam”” apstiprināšanu. Ziņo L.Čima
28. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi 30.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada budžetu”” apstiprināšanu. ZiņoL.Lonerte
29. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/ APIA/VRAA/027/005 „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra bērniem izveide Glūdas pagastā” realizācijai. Ziņo L.Lonerte
30. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Apgaismota gājēju – veloceliņa izbūve Zaļenieku pagastā” īstenošanai. Ziņo O.Briedis
31. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta ceļu P-95 – Baloži (0,00-1,10km) un Apgunstes muižas – Rožlauki – Zanderi (0,00 – 1,30 km) rekonstrukcija” īstenošanai. Ziņo O.Briedis
32. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases projekta Nr.LLI-023 ”Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas –Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” partnerim Nr. 14 (Līvbērzes pagasts) realizācijai. Ziņo A.Zeimuls
33. Par līdzdalību Latvijas –Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā. Ziņo S.Viniarska
34. Par karjera izstrādes tarifa samazināšanu. Ziņo A.Duge
35. Par tehniski ekonomisko pamatojumu apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai. („Ūdens saimniecība attīstība Elejas pagasta Elejas ciemā”; „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielplatones pagasta Lielplatones ciemā”; „Ūdenssaimniecības attīstība Līvbērzes pagasta ciematos Līvbērze un Vārpa”; „Ūdenssaimniecības attīstība Vircavas pagasta ciemā Mazlauki”; „Ūdenssaimniecības kvalitātes uzlabošana Vircavas ciemā”;
„Ūdenssaimniecības attīstība Valgundes pagasta pārvaldes ciemā Vītoliľi”; „Ūdenssaimniecības attīstība Zaļenieku pagasta ciemā Zaļenieki”; „Ūdenssaimniecības attīstība Svētes pagasta Svētes ciemā”). Ziņo A.Skubiļina
36. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu. Ziņo E.Turks
37. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu. Ziņo A.Tračuma
38. Par mācību maksas noteikšanu Neklātienes vidusskolas Centra konsultāciju punktā. Ziņo I.Sērmūksle
39. Par sociālās palīdzības pusdienu izmaksu apstiprināšanu Kalnciema vidusskolā. Ziņo A.Tračuma
40. Par dzīvojamās platības izīrēšanu (Timofejevs, Valgundes p.p.; Zabocijs, Kalnciema p.p.). Ziņo A.Tračuma
41. Par atteikumu ceļa izdevumu segšanai (Šumanska, Elejas p.p.).Ziņo L.Koindži-Ogli
42. Par pagaidnoregulējumu un dzīvojamās platības piešķiršanu Vijai Dambergai. Ziņo A.Zeimuls
43. Par grozījumiem Lielplatones Speciālās internātpamatskolas nolikumā. Ziņo A.Tračuma
44. Par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Tračuma
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
45. Par medību tiesību nodošanu Glūdas pagasta zemesgabalos „Stumbri” un „Saknes”.
46. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Rītiľu iela 24, Valgundes p.p.).
47. Par grozījumiem novada domes 23.09.2009. lēmumā „Par Elejas pagasta veselības un sociālās aprūpes iestāžu reorganizāciju”
48. Par projektu „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai Jelgavas novadā”.
49. Par galvojumu studiju kredīta ņemšanai.
50. Par dotāciju novadu infrastruktūras attīstībai Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta izlietojuma mērķa aktualizāciju.
51. Par aizņēmuma ņemšanu no valsts kases projekta „Staļģenes pamatskolas jumta rekonstrukcija un ēkas renovācija” realizācija