Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Domes sēde Nr.11

30.12.2009

30.12.2009, plkst. 09:00

Protokols

1a. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 26.novembra līdz 30.decembrim. Ziņo izpilddirektors I.Romānovs
1. Par saistošo noteikumu Nr.25 „Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei apmēru un piešķiršanas kārtību” izdošanu. Ziņo I.Āna
2. Par saistošo noteikumu Nr.26 „Par personu loku, kas ir tiesīgas saņemt dzīvokļa pabalstu, dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksas kārtību” izdošanu. Ziņo I.Āna
3. Par saistošo noteikumu Nr. 27 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jelgavas novadā” izdošanu. Ziņo I.Āna
4. Par saistošo noteikumu Nr.28 „Par pabalstu ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai veidiem, apmēriem, izmaksas kārtību un personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus” izdošanu. Ziņo I.Āna
5. Par saistošo noteikumu Nr.29„Par apbedīšanas pabalstu” izdošanu. Ziņo I.Vītola
6. Par skolēna ceļa izdevumiem. Ziņo A.Tračuma
7. Par A.Š. iesniegumu par skolēna ceļa izdevumiem. Ziņo S.Arnīte
8. Par O.B. iesniegumu par skolēna ceļa izdevumiem. Ziņo S.Arnīte
9. Par S.Ņ. iesniegumu par ceļa izdevumiem. Ziņo S.Arnīte
10. Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu. Ziņo A.Tračuma
11. Par politiski represētās personas statusa noteikšanas komisiju. Ziņo A.Tračuma
12. Par Zaļenieku arodvidusskolas pārņemšanu. Ziņo G.Avotiņa
13. Par nakts patversmes izveidošanu. Ziņo G.Koroļova
14. Par maksas pakalpojuma „Silta zupa” apstiprināšanu. Ziņo G.Koroļova
15. Par adreses piešķiršanu (A.P., Svētes p.p.; Kalnciema v-sk.,Valgundes p.p.) Ziņo S.Viniarska
16. Par dzīvojamās mājas Dārza ielā 16, Elejas pagastā apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Ziņo L.Koindži-Ogli
17. Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 1, Elejas pagastā apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Ziņo L.Koindži-Ogli
18. Par dzīvojamās mājas Parka ielā 16, Elejas pagastā apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Ziņo L.Koindži-Ogli
19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (D.B., Jaunsvirlaukas p.p.; I.B., Lielplatones p.p.; E.E., Zaļenieku p.p.; J.I., Elejas p.p.; I.Z., Zaļenieku p.p.). Ziņo S.Viniarska
20. Par ēkas uzturēšanai nepieciešamās platības noteikšanu un adreses piešķiršanu. Ziņo S.Viniarska
21. Par saistošo noteikumu Nr.23 „Par nodevu par būvatļaujas saņemšanu” izdošanu. Ziņo A.Ziemelis
22. Par atļauju tirdzniecībai (i.u.Ausmas,Elejas p.p.; SIA Līvbērzes krogs, Līvbērzes p.p.; S.L., Zaļenieku p.p.; Elejas Dzirkstele). Ziņo S.Viniarska
23. Par būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas apstiprināšanu. Ziņo S.Viniarska
24. Par Elejas vidusskolas virtuves un palīgtelpu nomas maksas noteikšanu. Ziņo L.Koindži-Ogli
25. Par grozījumiem 2009.gada 23.septembra lēmumā Nr.7 10 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojumu”. Ziņo S.Viniarska
26. Par Jelgavas novada pašvaldības autoceļa fonda nolikuma un Noteikumu Nr.1 „Autoceļu fonda mērķdotācijas sadales un piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu. Ziņo S.Viniarska
27. Par Jelgavas novada pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu. Ziņo S.Viniarska
28. Par saistošo noteikumu Nr.24 „Par pašvaldības zemes nomu” izdošanu. Ziņo A.Jēgeris
29. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu. (Vircavas p.p.; Sesavas p.p.; Platones p.p.). Ziņo S.Viniarska
30. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (S., Vilces p.p.). Ziņo S.Viniarska
31. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu (R.B.š, Svētes p.p.) Ziņo S.Viniarska
32. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (I.Branta, Glūdas p.p.; D.Sporāne”, Lielplatones p.p.; H.G., Zaļenieku p.p.). Ziņo S.Viniarska
33. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu (SIA Laflora, Līvbērzes p.p.). Ziņo S.Viniarska
34. Par nosaukuma piešķiršanu (A/S LVM, Līvbērzes p.p.; SIA Vima-1, Valgundes p.p.; Zaļenieku p.p.) Ziņo S.Viniarska
35. Par nosaukuma maiņu zemes vienībām (K., Zaļenieku p.p.) Ziņo S.Viniarska
36. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (J.B., Jaunsvirlaukas p.p.; U.C., Elejas p.p.; N.D., Kalnciema p.p.; K.D., Vilces p.p.; (Dzirnavu kalns) G., Vilces p.p.; F., Vircavas p.p. I.B., Zaļenieku p.p.; A.K., Vilces p.; Ņ.N., Lielplatones p.p.; V.P., Vircavas p.p.; J.R., Vircavas p.p.; G.R., Vilces p.p.; M.S., Elejas p.p.; D.S., Lielplatones p.p; S.S., Jaunsvirlaukas p.p.’; V.P., Vircavas p.p.; Pf., Jaunsvirlaukas p.p.; S., Valgundes p.p.). Ziņo S.Viniarska
37. Par SIA „VEDA” smilts - grants ieguvi Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta derīgo izrakteņu atradnē „Vijas”. Ziņo S.Viniarska
38. Par zemes izpirkšanas maksas samazinājumu (V.E., Līvbērzes p.p.) Ziņo S.Viniarska
39. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (E.B., Svētes p.p). Ziņo S.Viniarska
40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (M., Svētes p.p.). Ziņo S.Viniarska
41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu (P.T., Svētes p.p.). Ziņo S.Viniarska
42. Par zemes ierīcības projekta izstrādi un nosaukuma piešķiršanu (G., Zaļenieku p.p.) Ziņo S.Viniarska
43. Par zemes ierīcības projekta izstrādi (A.Š., Jaunsvirlaukas p.p.; A.A., Valgundes p.p.; S., Zaļenieku p.p.) Ziņo S.Viniarska
44. Par zemes iznomāšanu (4 pers.Vircavas p.p.; O.B., Lielplatones p.p.; S.I.; Lielplatones p.p.; L.J., Lielplatones p.p.; I.K., Lielplatones p.p.; S.K., Sesavas p.p.; Z.K., Lielplatones p.p.; Z.I., Platones p.p.; Sesavas p.p.; V.Š., Lielplatones p.p.; A.T., Svētes p.p.; I.B., Zaļenieku p.p.; A.Z., Lielplatones p.p.). Ziņo S.Viniarska
45. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (N.M., Glūdas p.p.) Ziņo S.Viniarska
46. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu (J.L., Sesavas p.p.; F.N., Sesavas p.p.; A.O., Vilces p.p.; M.K., Platones p.p.; J.S., Svētes p.p.; A.V., Sesavas p.p.; I.R., Valgundes p.p.; O.V., Sesavas pagasts; S.R., Vircavas p.p.; 3 pers. Zalenieku p.p.; P., Elejas p.p) Ziņo S.Viniarska
47. Par zemes nodošanu reformas pabeigšanai (0,8 ha ,Sesavas p.p.; 3 zemes vienības Sesavas p.p.) Ziņo S.Viniarska
48. Par zemes piekritību (Kalnciema p.p.; Lielplatones p.p.; Sesavas p.p.; 3 zemes vien. Sesavas p.p.; Klūgas, Svētes p.p.) Ziņo S.Viniarska
49. Par zemes piekritību, piederību pašvaldībai (Jaunsvirlaukas p.p.) Ziņo S.Viniarska
50. Par zemes piekritību valstij (Sesavas p.p.) Ziņo S.Viniarska
51. Par kapsētu piederību Jelgavas novada pašvaldībai (Sesavas p.p.) Ziņo S.Viniarska
52. Par lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas novada pašvaldībai Valgundes pagasta administratīvajā teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai. Ziņo S.Viniarska
53. Par zemes gabala precizētās platības apstiprināšanu (LVM, Līvbērzes p.p.; Z., Glūdas p.p.) Ziņo S.Viniarska
54. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Klauss, Jaunsvirlaukas p.p.) Ziņo S.Viniarska
55. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (G.L., Līvbērzes p.p.; G.C., Valgundes p.p.) Ziņo S.Viniarska
56. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (A.K., Kalnciema p.p.; Č.V., Kalnciema p.p.) Ziņo G.Koroļova
57. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Pārejas punkts, Elejas p.p). Ziņo L.Koindži-Ogli
58. Par Platones pagasta padomes 2009.gada 17.februāra lēmuma (sēdes protokols Nr.2, 7.§) „Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu” 9.punkta atcelšanu. Ziņo V.Pogožeļskis
59. Par īpašuma tiesību pārgrozīšanu Zemesgrāmatā (Platones p.p.) Ziņo V.Pogožeļskis
60. Par aizņēmuma ņemšanu no valsts kases projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”, līguma Nr.LLI – 023, īstenošanai (Keramikas darbnīcas izveidei Svētes pagastā). Ziņo L.Lonerte
61. Par aizņēmuma ņemšanu no valsts kases projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”, līguma Nr.LLI – 023, īstenošanai (Ādas un kokapstrādes darbnīcas izveidei Jaunsvirlaukas pagastā). Ziņo L.Lonerte
62. Par aizņēmuma ņemšanu no valsts kases projekta Nr.09-06-L32100-000001 „Vilces pagasta tautas nama rekonstrukcija” realizācijai. Ziņo L.Lonerte
63. Par aizņēmuma ņemšanu no valsts kases ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta ciemā Kārniņi, I.kārta” īstenošanai. Ziņo L.Lonerte
64. Par aizņēmuma ņemšanu no valsts kases ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta ciemā Staļģene, I.kārta” īstenošanai. Ziņo L.Lonerte
65. Par aizņēmuma ņemšanu no valsts kases ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Vilces pagasta Ziedkalnes ciematā” īstenošanai. Ziņo L.Lonerte
66. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu izmantošanu (Lielplatone, Vilce). Ziņo S.Viniarska
67. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
68. Par grozījumiem Elejas pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
69. Par grozījumiem Glūdas pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
70. Par grozījumiem Kalnciema pilsētas pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
71. Par grozījumiem Lielplatones pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
72. Par grozījumiem Līvbērzes pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
73. Par grozījumiem Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
74. Par grozījumiem Platones pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
75. Par grozījumiem Sesavas pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
76. Par grozījumiem Svētes pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
77. Par grozījumiem Valgundes pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
78. Par grozījumiem Vilces pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
79. Par grozījumiem Vircavas pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
80. Par grozījumiem Zaļenieku pagasta pārvaldes Darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Kalvāne
81. Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Jelgavas rajona pašvaldības 21.01.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par rajona pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu 2009.gadam””apstiprināšanu. Ziņo L.Čima
82. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi 30.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo L.Lonerte
83. Par saistošo noteikumu Nr.22 „Par pašvaldības nodevu „Par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju izsniegšanu”” izdošanu. Ziņo L.Čima
84. Par Jelgavas novada pašvaldības maksas pakalpojumiem. Ziņo L.Čima
85. Par maksas noteikšanu Jelgavas novada pašvaldības transporta pakalpojumiem. Ziņo L.Čima
86. Par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu maksas noteikšanu. Ziņo A.Strautniece
87. Par ūdens un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Valgundes pagastā. Ziņo M.Lasmane
88. Par ERAF projekta realizācijas līguma laušanu. Ziņo O.Briedis
Papildus darba kārtība
1. Par norīkota pārvaldnieka iecelšanu. Ziņo A.Jēgeris
2. Par dabas resursu nodokļa līdzekļu izmantošanu. Ziņo M.Lasmane
3. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (C., Zaļenieku p.p.). Ziņo O.Briedis
4. Par V.Buividaiša atbrīvošanu no Vircavas pagasta pārvaldes vadītāja amata. Ziņo A.Jēgeris
5. Par Vircavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. Ziņo A.Jēgeris
6. Par ūdens un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Zaļenieku pagastā. Ziņo O.Briedis