+A A
Trešdiena, 28. Oktobris, 2020
Ninona, Ņina, Antoņina, Oksana

Domes sēde Nr.8

22.06.2010

22.06.2010, plkst. 10:00

Protokols

1.a Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 26.maija līdz 22.jūnijam
1. Par saistošo noteikumu Nr.14 "Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu aprites kārtību Jelgavas novadā" izdošanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.17 "Grozījumi 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par „Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmatošanu”” izdošanu
3. Par grozījumiem 2009.gada 23.septembra „Jelgavas novada būvvaldes nolikumā”
4. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi 10.02.2010. saistošajos noteikumosNr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”” apstiprināšanu
5. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā” izdošanu
6. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Par tirdzniecību publiskās vietās Jelgavas novadā” izdošanu
7. Par Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
8. Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu
9. Par nekustamā īpašuma „Pārejas punkts”, Elejā, atsavināšanu atkārtotā izsolē
10. Par kustamās mantas atsavināšanu
11. Par kustamās mantas atsavināšanu, SIA „Glūdas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu
12. Par aizņēmuma ņemšanu projektu realizācijai
13. Par līdzfinansējumu Kopienu iniciatīvu fonda programmas projektam
14. Par SIA „Vilces uzņēmēju serviss” likvidācijas uzsākšanu
15. Par izslēgšanu no palīdzības reģistra „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
16. Par dzīvojamo telpu maiņu (1. M.V., Ž.G., Kalnciema p.; 2. N.L., Kalnciema p.; 3. M.V., N.L., Kalnciema p.)
17. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (1.Atp.476, Sv.; 2. Atp.106,Sv.;3. Vilkuv., Līvb.; 4. Priede, Jaunsv.; 5.Vist.251. Glūdas p.;6.Putni, Valg.; 7.Jostiņi, Virc.8.Kokn.Vil.9.Vecbr.Pl;10Atp97A;11.Ivulla,Ses.;12.Kulb.Pl)
18. Par nedzīvojamo telpu nomu
19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. Ņ.B., Elejas p.;2.R.B., Ses.; 3.M., Jaunsv.;4.Plijeva,Jaunsv.;5.Ļ., Vil.)
20. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu
21. par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
22. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu
23. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
24. Par lauku apvidus zemes nomas lietošanas tiesību izbeigšanu
25. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1.2vien.Va.;2.Eleja;3.Vircava;4.Valg.;5.Kalnc.;6.Lielpl.;7.Gl.;8.Sv.;9.Līvb.;10.Valg.;11.Vil.;12.Pl.;13.Za.;14.Ja.;15.Se.; 16.Jaunsv)
26. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (1. "Viktorijas", Elejas p.; 2. "Kalmes", Svētes p.)
27. Par adreses un lietošanas mērķa noteikšanu
28. Par adreses piešķiršanu (1.Upes iela, Platones p.; 2. Līčavoti, Atvartērces, Jaunsvirlaukas p.)
29. Par adrešu maiņu (Aizstraumes, Grāveri, Jaunsv.p.)
30. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Katlu māja, Vircavas p.)
31. Par nosaukuma maiņu (Nolejas, Jaunsvirlaukas p.)
32. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Vircavas p.)
33. Par grozījumiem Valgundes novada domes 2007.gada 8.februāra lēmumā (protokols Nr.4. 13.1.) "Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu"
34. Par zemes izpirkšanas samazinājumu
35. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (A.K., Jaunsvirlaukas p.)
36. Par zemes vienības piekritību
37. Par zemes ierīcības projekta izstrādi
38. Par „Dzīvnieku krematorija” būvniecības ieceres publisko apspriešanu
39. Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli
40. Par pašvaldības iestādes un atbildīgo amatpersonu noteikšanu, kuras organizēs un realizēs normatīvajos aktos noteikto kārtību īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās
41. Par grozījumiem 30.12.2009. Jelgavas novada domes lēmumā (protokols Nr.11 48.2'. "Par zemes piekritību"
42. Par bezīpašnieka mantas – nekustamā īpašuma „Strautiņi” pārņemšanu
43. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
Papildus darba kārtībā
44. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldi par līdzekļu piešķiršanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
45. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi, lai atbalstītu valsts zivju resursu aizsardzības iestādes kontroli 2010.
46. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (1. "Raudas", Vilces p.; 2."Šulci", Valgundes p.; 3."Zaķi", Valgundes p.)
47. Par grozījumiem 2010.gada 26.maija lēmumā Nr.6. 48 § „Par apsaimniekošanas funkciju pārņemšanu un pagaidu noregulējumu”
48. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes atvaļinājumu
49. Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" apstiprināšanu
50. Par grozījumiem 2010.gada 24.marta lēmumā (protokols Nr.4 33) "Par Jelgavas novada pašvaldības autotransporta pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu"
51. Par zeme ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu (Lapu krogs, Platones p.)