+A A
Otrdiena, 19. Janvāris, 2021
Alnis, Andulis

Domes sēde Nr.12

22.09.2010

22.09.2010, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laikā no 26.augusta līdz 22.septembrim
2. Pārskats par Jelgavas novada bāriņtiesas darbu laikā no 2009 gada 1.septembra līdz 2010.gada 1.septembrim
3. Par adreses piešķiršanu (1. Biogāzes stacija Lāses, Sesavas p.; 2. Parka iela 3A), Svētes p.; 3. transf.ēka, Glūdas p.; 4. transf., Vircavas p.; 5. transf., Elejas p.; 6.transf., Līvbērzes p.)
4. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. 3 zemes vien.,Lielplatones p.; 2. "Tīsu bāze", Lielplatones p.; 3. Līvbērzes p.)
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1."Stiebriņi", Platones p.; 2. "Ziemeļi", Vircavas p.; 3."Grāvmalas", Elejas p.; 4. "Upenieki", Elejas p.)
6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu ("Brieži", Glūdas p.)
7. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1."Jaunruncēni", Jaunsvirlaukas p.; 2. "Rendas", Valgundes p.; 3. "Ābeļdarzs", Zaļenieku p.)
8. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (1. "Zvejnieki", Valgundes p.; 2. "Baloži, Platones p.; 3. "Vīnkalni", Līvbērzes p.; 4.Ropaži, Lielpl.p.; 5. Atp.365, Sv.; 6.Zemītes, El.)
9. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (L.R., Jaunsvirlaukas p.)
10. Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu (A.S., Elejas p.)
11. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. I.Ž., Kalnciema p.; 2.J.O., Kalnciema p.; 3.S.K., Kalnciema p.; 4. O.P., A.G., Vircavas p.; 5. O.O., Valgundes p.)
12. Par atļauju ielu tirdzniecībai (1. IK "Radziņš" - Vilces p.; 2.SIA Planik)
13. Par saistošo noteikumu Nr.22 "Jelgavas novada kapu apsaimniekošanas noteikumi" izdošanu
14. Par nekustamā īpašuma Pārejas punkts atsavināšanu atkārtotā izsolē (Elejas p.)
15. Par apkures tarifu apstiprināšanu (1. Vircavas p.; 2.Sesavas p.)
16. Par Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu
17. Par Biznesa inkubatora telpu nomas maksas atvieglojumu noteikšanu (Elejas p.)
18. Par saistošo noteikumu Nr.25 "Grozījumi 10.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu""
19. Par Jelgavas novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu
20. Par Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu
21. Par 2010.gada 26.maija lēmuma Nr.44 grozīšanu
22. Par būvniecības ieceres "Dzīvnieku krematorija" sabiedriskās apspriešanas rezultātiem
23. Par zemes precizēto platību apstiprināšanu ("Ezermala", Vilces p.)
24. Par zemesgabala atsavināšanu (1. "Ņesterovu pļavas", Līvbērzes p.: 2. "Vecseski", Līvbērzes p.; 3. "Žagatiņas", Līvbērzes p.)
25. Par adreses piešķiršanu un zemes gabala nodalīšanu (1. transf. Platones p.; 2. transf. Līvbērzes p.; 3.transf., Valgundes p.)
26. Par grozījumiem koncesijas līgumā un SIA "Jelgavas rajona slimnīca" statūtos
27. Par zemes izpirkšanas maksas samazinājumu (A.K., Jaunsvirlaukas p.)
28. Par dzīvojamās mājas pārņemšanu apsaimniekošanā (Kalnciema p.)
Papildus darbakārtībā
29. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (1."Tūjas", Sesavas p.; 2. "Ķerberi", Sesavas p.; 3. "Žagatas", Sesavas p.
30. Par dzīvokļa lietošanas tiesību piešķiršanu (Jaunsvirlaukas p.)
31. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu ("Lāči - 2", Vircavas p.)
32. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (V.Z., Platones p.)
33. Par grozījumiem 2009.gada 23.septembra lēmumā Nr.71 "Par Jelgavas rajona mākslinieciskās jaunrades centra likvidāciju"