Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Domes sēde Nr. 15

22.12.2010

22.12.2010, plkst. 13:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2010.gada 25.novembra līdz 22.decembrim
2. Par adreses piešķiršanu (1. Elejas p.); 2. Varavīksnes, Jaunsv.p.; 3. Platones p.;) 4. Kastaņu 16, Svētes p.; 5.Dzeņu iela, Svētes p.; 6. Vilces iela, Svētes p.; 7.Laiņi, Glūdas p.; 8. Aizupes, Glūdas p.)
3. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu (Valgundes p.)
4. Par adreses maiņu (1. Lielplatones p.; 2. Meţmalas, Svētes p.; 3. Avotiņi, Glūdas p.; 4. Strazdiņi, Svētes p.; 5. SIS, Lielplatones p.; 6. Mazsniedzes, Vilces p.; 7. Kukas dzirn., Vilces p.)
5. Par nosaukuma piešķiršanu (VAS LDz, Platones p.)
6. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā „Par adreses piešķiršanu” (protokols Nr.13, 2.§)
7. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā "Par adreses piešķiršanu un zemes gabala nodalīšanu" (protokols Nr.13 3.§)
8. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā "Par zemes piekritību" (protokols Nr.11 49.§)
9. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā "Par zemes piekritību" (protokolsNr.11 48.§)
10. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā "Par lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas novada pašvaldībai Valgundes pagasta adm. teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu reformas pabeigšanai (protokols Nr.11 52.§)
11. Par zemes piekritību (Vircavas p.)
12. Par zemes precizētās platības apstiprināšanu (Sulas, Kalnciema p.)
13. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. Upmaļi, Lāses, Sesavas p.; 2. Smiltnieku meţs, Valgundes p.; 3. Viļņi, Lielplatones p.; 4. Dumpji, Valgundes p.)
14. Par zemes vienību apvienošanu un lietošanas mērķa noteikšanu (Vērpju iela, Valgundes p)
15. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Kļavu iela, Valgundes p.; 2. Dzintari, Lielplatones p.)
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. "Nārzbūti", Vircavas p.; 2. Zvejnieki, Tanedamuiţa, Valgundes p.; 3. Dravas, Vircavas p.)
17. Par dzīvojamās mājas nodošanu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai (Platones iela 4, Vircavas p.)
18. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. A.Graveniece, Vilces p.; 2, A.Gucu, Vircavas p.; 3. Z.Leitmane, Elejas p.; 4. A.Kaņina, Elejas p.)
19. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (1. I.Grābante, Svētes p.; 2. A.Abrickis, Kalnciema p.; 3. N.Grigorjeva, Jaunsvirlaukas p.; 4. V.Damberga, Līvbērzes p.; 5. A.Zabočijs, Kalnciema p.; 6. G.Kolkova, Lielplatones p.)
20. Par dienesta dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (A.Babris, Valgundes p.)
21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. V.Savičs, Kalnciema p.; 2. V.Krastiņa, Kalnciema p.; 3. E.Platenbergs, Platones p.)
22. Par īres maksas noteikšanu un dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgšanu (Valgundes p)
23. Par īres maksas samazināšanu (V.Valdmane, Vilces p.)
24. Par nedzīvojamo telpu nomu (biedrība, Vilces p.)
25. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Pārejas punkts, Elejas p.; 2. Ūdensrozes, Valgundes p.)
26. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu ("Jūras paradīze", Līvbērzes p.)
27. Par atzinuma sniegšanu Ministru kabineta noteikumu projektiem
28. Par dabas lieguma "Līvbērzes liekņa" paplašināšanu
29. Par Jelgavas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikuma un Noteikumu Nr.1 „Autoceļu fonda mērķdotācijas sadales un piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu
30. Par izcenojumu ceļu un ielu attīrīšanai no sniega
31. Par pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizāciju
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (1. Zaļenieku p.; 2. Sesavas p.)
33. Par komunālo pakalpojumu parādu dzēšanu (Zaļenieku p.)
34. Par saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi 10.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”” apstiprināšanu
35. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības apstiprināšanu
36. Par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas reorganizācijas atlikšanu un izmaiņām Izglītības iestāžu optimizācijas plānā
37. Par Staļģenes bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra nolikuma apstiprināšanu
38. Par Elejas bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
39. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (1. Līvbērzes p.); 2. Vārpa, Līvbērzes p.; 3. Dorupe, Glūdas p.; 4. Platones p.)
40. Par atļauju turpināt būvniecību (1. Dorēni, Jaunsvirlaukas p.; 2. d/s Tērvete 130, Glūdas p.; 3. d/s Viesturi 80, Glūdas p.)
41. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
42. Par zemes vienības atdalīšanu (Lāči, Platones p.)
43. Par zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības statusa maiņu (Platones p.)
44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu (Lauciņi, Jaunsvirlaukas p.)
45. Par adreses piešķiršanu (TP, Glūdas p.)
46. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 24.novembra lēmumā „Par nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu”