Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Domes sēde Nr. 4

24.03.2010

24.03.2010, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 25.februāra – 24.martam
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu
3. Par grozījumiem 2009.gada 30.decembra sēdes lēmumā (protokols Nr.11 40. §) „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adreses piešķiršanu”. (Krasta iela, Svētes p.p.)
4. Par dzīvojamo māju Gaismas ielā 1 un Dārza ielā 6, Elejā, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. (Elejas p.p.) Ziņo S.Viniarska
5. Par dzīvojamo telpu apmaiņu (R.B., R.P., Kalnciema p.p.).
6. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (6.1. A.D., Elejas p.p.; 6.2. K.D., Līvbērzes p.p.; 6.3. U.F., Svētes; 6.4. Dz.P., Svētes p.p.; 6.5. L.A., Jaunsvirlaukas p.p.; 5.6.N.G., Jaunsvirlaukas p.p.; 6.7. E.J., Jaunsvirlaukas p.p.; 6.8.V.E., Vircavas p.p.)
7. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (G.K., Lielplatones p.p
8. Par Ūdenssaimniecības sistēmu Svētes, Zaļenieku, Platones, Līvbērzes, Kalnciema un Glūdas pagastos
9. Par kustamās mantas atsavināšanu
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu. (Pārejas punkts, Elejas p.p.).
11. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu (11.1. V.P., Zaļenieku p.p.; 11.2. SIA Svēte 1, Svētes p.p.
12. Par Jelgavas novada domes 2010.gada 24.februāra lēmuma protokola Nr.3 2.§) ‘’Par adreses piešķiršanu’’ atcelšanu. (J.Baloža iela).
13. Par nosaukuma piešķiršanu (13.1. J.Baloža iela, Līvbērzes p.p.; 13.2. Lielplatones mežs, Lielplatones p.p.; 13.3. Līvbērzes mežs, Līvbērzes p.p.; 13.4. Svētes mežs, Svētes p.p.; 13.5. Vircavas mežs).
14. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (14.1. R.S., Līvbērzes p.p.; 14.2. Gaismiņas, Zaļenieku p.p.; 14.3. J.J., Kalnciema p.p.;14.4. G.K., Vilces p.p.; 14.5. G.L., Līvbērzes p.p.; 14.6. U.K., „Lāčuki”, Jaunsvirlaukas p.p.; 14.7. U.K., „Smilškrogs”, Jaunsvirlaukas p.p.; 14.8. G.O., Vircavas p.p.; 14.9. P., Valgundes p.p.).
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi (15.1. S.Bartkeviča, Sesavas p.p.; 15.2. Ā.Burkāns, Vircavas p.p.).
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi un nosaukuma piešķiršanu (J.O., Platones p.p.)
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (17.1. Ginguļi, Zaļenieku p.p.; 17.2. Vilmaņi, Zaļenieku p.p.)
18. Par zemes iznomāšanu Zaļenieku pagastā
19. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un ieskaitīšanu zemes rezerves fondā. (V.P., Valgundes p.p.)
20. Par zemes precizētās platības apstiprināšanu (20.1.divas vienības, ; 20.2. četras vienības, Līvbērzes p.p.)
21. Par zemes vienības atdalīšanu un adreses piešķiršanu. (Glūdas p.p.).
22. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. (O.J., Sesavas p.p.)
23. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. (23.1. A.P., Elejas p.p.; 23.2. J.R., Vilces p.p.; 23.3. J.S., Vilces p.p.)
24. Par ceļa zīmes uzstādīšanu Liepu ielā, Mežciemā
25. Par bezmaksas pakalpojumu „Zupas virtuve” (Lielplatones p.p.)
26. Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu O.P.(Vircavas p.p.)
27. Par sociālās dzīves telpas īres līguma pagarināšanu ar R.P. (Vircavas p.p.)
28. Par finanšu un ekonomiskā aprēķina izstrādi projektam „Jelgavas novada
komunāltehniskās saimniecības izveide un uzturēšana”
29. Par dalību Lauku attīstības pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
30. Par dentālās rentgendiagnostikas iekārtas iznomāšanu
31. Par Elejas vidusskolas Lielplatones filiāles virtuves un palīgtelpu nomas maksu
32. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Bērnu fondam
33. Par Jelgavas novada pašvaldības autotransporta pakalpojumu izmaksu
aprēķināšanas metodes apstiprināšanu
34. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Līvbērzes p.p.)
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. (35.1. 5 personas Zaļenieku p.p.;
35.2. G.Č., Lielplatones p.p.; 35.3. I.K., Lielplatones p.p.; 35.4. S.M., Lielplatones
p.p.; 35.5. Dz.Š., Lielplatones p.p.; 35.6. M.T., Lielplatones p.p.).
36. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi 10.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”” apstiprināšanu
37. Par zemesgabala „Cenas”, kadastra Nr.5486 005 0431, privatizācijas pabeigšanu
38. Par zemes nomas maksas parādu dzēšanu (Jaunsvirlaukas p.p.)
39. Par Svētes sporta halles nomu
40. Par Kalnciema Veselības un sociālās aprūpes centra un Elejas bērnu un ģimeņu
atbalsta centra nolikumu apstiprināšanu
41. Par H.Dauginoviča iecelšanu amatā
Papildus darba kārtība
1. Par Jelgavas novada apbalvojumu piešķiršanu
2. Par nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu (Ž.S., Vircavas p.p.)
3. Par grozījumiem izglītības iestāžu, Izglītības pārvaldes nolikumos
4. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu („Kurši”, Zaļenieku p.p.)
5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
(Plaiskas, Valgundes p.p.)
6. Par nosaukuma piešķiršanu (6.1. Jaunkauliņi, Zaļenieku p.p.; Līvbērzes smerdūklis,
Līvbērzes p.p.)
7. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ( „Mazkliesti”, Sesavas p.p.)
8. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmuma
(protokola Nr.8 35.§) 35.4.punktā (TEP Mazlauku ciema ūdensapgādei, Vircavas p.)
9. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmuma
(protokola Nr.8 35.§) 35.6.punktā (TEP Vītoliņu ciema ūdensapgādei, Valgundes
p.)
10. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.janvāra sēdes protokola
Nr.1 40.§ „Par piedalīšanos ELFLA LAP pasākuma „pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu konkursā”
11. Par ELFLA projekta realizācijas līguma laušanu
12. Par aizņēmuma ņemšanu ELGF projektu realizācijai