Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Domes sēde Nr. 11

25.08.2010

25.08.2010, plkst. 14:00

Protokols

1.a Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 29.jūlija līdz 25.augustam
1. Par Jaunsvirlaukas pagasta padomes 2002.gada 25.septembra lēmuma Nr.7 atcelšanu
2. Par būvniecības ieceres "Dzīvnieku krematorija" publiskās apspriešanas rezultātiem
3. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (LVM īp."Spengole", Valgundes p.)
4. Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā V.K. (Valgundes p.)
5. Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā K.G. (Valgundes p.)
6. Par zemesgabala "Pazari" Sesavas pagastā privatizāciju
7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu ("Sila Vilki", Elejas p.)
8. Par Jelgavas novada domes 2009.gada 13.augusta lēmuma grozīšanu
9. Par adreses piešķiršanu (Kameņu 36, Svētes p.)
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešškiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu ("Lazdas", "Miķeļi", "Pļavenieki", Jaunsvirlaukas p.)
11. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (1.masīvs 209, Kalnc.; 2. "Viesturi" 17, Gl.; 3. Rosība 43, Līvb.; 4. Atpūta 297, Sv.; 5."Dzirnavas", Jaunsv.; 6."Madaras", Gl.; 7."Jaunaploc.", Gl.; 8.Tērv.181, G.; 9.Mežv.4;10.Kalnamaču ērb.,Za.)
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. M.S., Elejas p.; 2.A.R.s, Sesavas p.; 3. O.S., Svētes p.)
13. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu (A.G., Elejas p.)
14. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu (1. S.B., Elejas p.; 2. O.Č., Elejas p.; 3. V.Ņ., Jaunsvirlaukas p.)
15. Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. K.Č., Elejas p.; 2. M.K., Jaunsvirlaukas p.)
16. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu (S.L., Līvbērzes p.)
17. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu (Parka iela 24-17, Elejas p.)
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (V.Vozņaks, Jaunsvirlaukas p.)
19. Par izstāšanos no Eiroreģiona "Saule"
20. Par grozījumiem 2010.gada 28.jūlija lēmumā ”Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektu konkursos”
21. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā
22. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.3.2. aktivitātes „Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai” projektu konkursā
23. Par grozījumiem Elejas pagasta padomes 2008.gada 10.aprīļa sēdes lēmumā (protokols Nr.7, 6) "Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības "Ābelīte" iesnieguma izskatīšana"
24. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 24.marta lēmumā (protokols Nr.5 9.) "Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai"
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (1. V.Š., Glūdas p.; 2.A.Z., Glūdas p.)
26. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Lielplatones p.)
27. Par līdzfinansējumu valsts pamatbudžeta programmas 29.00.00."Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošana" ietvaros
28. Par saistošo noteikumu Nr.23 "Grozījumi 10.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu"" apstiprināšanu
29. Par Daces Kurgānes atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata
30. Par Ētikas komisijas izveidošanu
31. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS "Kapitāla pārvaldes sistēmas"
32. Par SIA "Jelgavas rajona slimnīca" nosaukuma (firmas) maiņu
33. Par zemes vienību atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu ("Briežu lauks", Valgundes p.)
34. Par uzņēmējdarbību saimniecībā "Dzintari", Svētes pagastā
35. Par grozījumiem 2010.gada 28.aprīļa sēdes Nr.5 3. lēmumā "Par aizņēmuma ņemšanu ELGF projektu realizācijai"
36. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās "
37. Par ēdināšanas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu izglītības ietādēm
38. Par saistošo noteikumu Nr.24 "Jelgavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumu" izdošanu
39. Par Jelgavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu
40. Par Lielplatones speciālās internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu
41. Papildus d.k.: Par Administratīvās komisijas sastāva maiņu
42. Papildus d.k.: Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu ("Pelašķi", Valgundes p.)
43. Papildus d.k.: Par zemes vienību platību precizēšana (Līvbērzes p.)
44. Papildus d.k.: Par Ilzes Šarikovas ievēlēšanu bāriņtiesas locekļa amatā
45. Papildus d.k.: Par aizņēmuma ņemšanu projekta realizācijai
46. Papildus d.k.: Par nosaukuma piešķiršanu ("Upesrozes", Lielplatones p.)