+A A
Svētdiena, 28. Februāris, 2021
Skaidrīte, Justs, Skaidra

Domes sēde Nr. 12 (1)

27.01.2010

27.01.2010, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 1.-27.janvārim. Ziņo izpilddirektors I.Romānovs
2. Par pienākumu vērtību nekustamā īpašuma atsavināšanai. Ziņo I.Vītola
3. Par skolēna ceļa izdevumiem (N.Ž.). Ziņo O.Briedis
4. Par Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes struktūrvienību reorganizāciju. Ziņo S.Arnīte
5. Par grozījumiem Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes darba samaksas nolikumā. Ziņo S.Arnīte
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (I.F., Līvbērzes p.p.; V.K., Līvbērzes p.p.; A.S.a, Platones p.p.; G.N.a, Jaunsvirlaukas p.p.; J.J., Svētes p.p.; A.Š.a, Svētes p.p.; L.K., Elejas p.p.; S.K., M.K.. T.P., A.Š., P.Š., Kalnciema p.p.;). Ziņo S.Viniarska
7. Par izpērkamās zemes samaksas samazināšanu (V.Platpira, Platones p.p.). Ziņo S.Viniarska
8. Par Jelgavas novada attīstības programmu. Ziņo S.Viniarska
9. Par autoceļa A8 Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) rekonstrukcijas Platones pagastā akceptēšanu. Ziņo I.Skutele
10. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai (Lielvircavas baznīca, Platones p.p.). Ziņo S.Viniarska
11. Par atļauju tirdzniecībai (SIA Dan Art, Platones p.p.; SIA Danas grupa, Lielplatones p.p.; SIA IA LABA, Lielplatones p.p.; i.u. Radziņš, Elejas p.p.). Ziņo S.Viniarska
12. Par autoveikala statusa piešķiršanu (SIA Magone, Zaļenieku p.p.). Ziņo S.Viniarska
13. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu (S.B., Elejas p.p.). Ziņo S.Viniarska
14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (D.I., Zaļenieku p.p.; L.O., Vilces p.p.; A.O., Vilces p.p.). Ziņo S.Viniarska
15. Par Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmuma (sēdes protokols Nr. 11 47.1.§) „Par zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai” atzīšanu par spēkā neesošu (Sesavas p.p.). Ziņo S.Viniarska
16. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā „Par zemes piekritību” (Kalnciema p.p.). Ziņo S.Viniarska
17. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra sēdes protokola Nr. 11 48.2.§) „Par zemes piekritību” (Lielplatones p.p.). Ziņo S.Viniarska
18. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra sēdes protokola Nr. 11 52.§) „Par lauku apvidus zemes piekritību Jelgavas novada
pašvaldībai Valgundes pagasta administratīvajā teritorijā un lauku apvidus zemes nodošanu reformas pabeigšanai”. Ziņo S.Viniarska
19. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu (SIA Apsaimniekošanas serviss, Sesavas p.p.; VAS Latvijas Pasts, Valgundes p.p.). Ziņo S.Viniarska
20. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarinājumu (S.F., Valgundes p.p.). Ziņo S.Viniarska
21. Par nosaukumu piešķiršanu (kapi, Sesavas p.p.; J.Z., Līvbērzes p.p.; Muižas mājas, Zaļenieku p.p.). Ziņo S.Viniarska
22. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (A.G., Platones p.p.; V.J., Līvbērzes p.p.; V.S., Svētes p.p.; D.S., Svētes p.p.; J.O., Vircavas p.p.; A.Z., Vircavas p.p; J.V., Adrianas, Glūdas p.p.; J.V., Gaismas, Glūdas p.p.; Ē.G., Zaļenieku p.p.) Ziņo S.Viniarska
23. Par Sesavas pamatskolas virtuves, palīgtelpu, inventāra un pamatlīdzekļu nomas maksu. Ziņo S.Viniarska
24. Par zemes ierīcības projektu izstrādi (J.R.a, Zaļenieku p.p.; G.R., Vilces p.p. Ziņo S.Viniarska
25. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (S.T., Glūdas p.p.) Ziņo S.Viniarska
26. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu (I.L., Sesavas p.p.; J.J., Kalnciema p.p.). Ziņo S.Viniarska
27. Par zemes precizētās platības apstiprināšanu (N.S.Valgundes p.p.; A.J., Līvbērzes p.p.) Ziņo S.Viniarska
28. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (V.O., Jaunsvirlaukas p.p.). Ziņo S.Viniarska
29. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (M.P., Līvbērzes p.p.; A.M., Kalnciema p.p.). Ziņo S.Viniarska
30. Par maksas noteikšanu Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumiem. Ziņo G.Avotiņa
31. Par projekta „Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides veicināšana” iesniegšanu. Ziņo G.Avotiņa
32. Par dalību projektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada pašvaldības ēkās, 2.kārta”. Ziņo A.Skubiļina
33. Par projekta realizācijas līguma laušanu. Ziņo O.Briedis
34. Par projektu „Jelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā”. Ziņo A.Krastiņa
35. Par patērētā ūdens apjoma vienotas maksas noteikšanu. Ziņo S.Viniarska
36. Par auto atsavināšanu (Sesavas p.p.). Ziņo A.Jēgeris
37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Ivulla, Sesavas p.p.). Ziņo S.Viniarska
38. Par siltumapgādes tarifu apstiprināšanu Kalnciema pilsētā. Ziņo S.Viniarska
39. Par grozījumiem 2009.gada 30.decembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”(Mirojevskaja, Glūdas p.p.). Ziņo S.Viniarska
40. Par piedalīšanos ELFLA LAP pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu konkursā. (Projekti „Vircavas pagasta Mazlauku ciemata apgaismojuma ierīkošana”; „Gājēju celiņu izbūve Vilces un Ziedkalnes ciematos Vilces pagastā”; „Bauskas šoseja – Vilkudārza iela – Meža prospekts gājēju celiņa izbūve Elejas pagastā”; „Saieta nama izbūve Glūdas pagastā”; „Līvbērzes pagasta kultūras nama rekonstrukcija ēkas kvalitātes uzlabošanai, 2.kārta”; Līvbērzes pagasta Skolas ielas rekonstrukcija; „Gājēju celiņa izbūve Zaļenieku pagastā”; „Aktivitāšu centra izveide Zaļenieku pagastā”; „Atpūtas vietas izveide Zaļenieku pagastā”; „Valgundes pagata pašvaldības ceļa Timmas-Taigas-Oši (2km) rekonstrukcija”; Valgundes pagasta mehanizatoru ielas apgaismojuma ierīkošana; „Platones pagasta saieta nama izveide Lielvircavas muižā”; „Atpūtas zonas izveide Platones pagastā”; „Svētes pagasta Jākabnieku k/n elektroapgāde un iekštelpu remonts”; „Svētes pamatskolas ēkas rekonstrukcija bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai , 2.kārta”; „Gājēju laipas „Imantas” pār Svētes upi izbūve”; „Apgaismojuma līniju izveidošana Kalnciema pagasta Plostmuižās”; Sesavas pagasta Bērvircavas tautas nama rekonstrukcija; „Lielplatones tautas nama rekonstrukcija, 2.kārta”). Ziņo A.Skubiļina
41. Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu. Ziņo E.Turks
Papildus darba kārtība
1. Par dzīvojamo māju pārvaldnieku iecelšanu. Ziņo S.Viniarska
2. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (M.K., Mazzariņi, Valgundes p.p.; M.A., Jaunsvirlaukas p.p.; O.L., Glūdas p.p.; J.T., Sesavas p.p.). Ziņo S.Viniarska
3. Par nosaukuma piešķiršanu (ceļš Timmas-Taigas- Oši, Valgundes p.p.). Ziņo S.Viniarska
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu represētai personai (Dz.G., Valgundes p.p.). Ziņo S.Viniarska
5. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazināšanu (SIA Juro IK, Elejas p.p.). Ziņo L.Koindži-Ogli
6. Par starpresoru vienošanos ar VSAA, NVA, CSDD un VZD. Ziņo A.Jēgeris
7. Par sadarbības līguma noslēgšanu. Ziņo G.Avotiņa
8. Par dalību projektā „Atkritumu apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošana Jelgavas un Šauļu pierobežas teritorijās”. Ziņo L.Koindži-Ogli
9. Par dalību NVA Jelgavas filiāles konsultatīvajā padomē. Ziņo A.Jēgeris
10. Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes atvaļinājumu. Ziņo E.Turks