Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Domes sēde Nr. 13

27.10.2010

27.10.2010, plkst. 10:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2010.gada 23.septembra līdz 26.oktobrim
2. Par adreses piešķiršanu (1.Lazdu iela 4, Svētes p.; 2, Dzirnavu iela 30, Svētes p.; 3.Atpūta 338, Svētes p.; 4. Krasta 30,36, Kalnciema p.; 5. Tele2, Vilces p.; 6.Kalnc.; 7. Līvb.; 8.Valg.;9.Lielpl.; 10.Ses.; 11. Valg.; 12. Ses.;13.Valg.)
3. Par adreses piešķiršanu un zemes gabala nodalīšanu (DET īpašumi: 1.Elejas p.; 2. Kalnciema p.; 3. Jaunsv.p.; 4.Jaunsv.p.; 5.Elejas p.; 6.Līvbērzes p.; 7.Kalnc.p..; 8.Līvb.p; 9.Līvb.p.;10.Svētes p. 11.Līvb.p.; 12.Lielpl.p..)
4. Par adreses maiņu (Grīva - Stārķi, Līvbērzes p.)
5. Par nosaukuma piešķiršanu (Ēriki, Sesavas p.; 2. Upeslīči, Atmatas, Lielplatones p.; 3. Meldras, Glūdas p.)
6. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1."Tūjas", Glūdas p.; 2. "Druvas", Zaļenieku p.; 3. "Jaunbērzu birzs", Līvbērzes p.; 4. "Rozes", Valgundes p.; 5. Zilberti, Glūdas p.)
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Cimdiľi, Sesavas p.; 2.Jaunābeles, Sesavas p.; 3.Veclakstīgalas, Vircavas p.; 4. Alkšľi, Glūdas p.)
8. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1.dzelceļa īp., Platones p.; 2.M.Rudzāte, Līvb.; 3.DET, Platones p.; 4.Vecimbati, Glūdas p.)
9. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
10. Par zemes precizētās platības apstiprināšanu (Elejas p.)
11. Par zemes vienību ar kadastra Nr.54480060501 (Elejas p.)
12. Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā (I.Kalnietis, Valgundes p.)
13. Par zemesgabala atsavināšanu (1. "Jaunhofmaľi", Līvbērzes p.; 2. "Lidlauka mala", Līvbērzes p.; 3. Gailīši, Vircavas p.)
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi (Grāvmaļi, Zaļenieku p.)
15. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu (1.Zaļenieku p.; 2.Valg.; 3.Svēte; 4. Ses., 5. Glūda: 6.Lielpl.; 7.un 8. abi Zaturski, Sv.; 9. Virc.: 10.El.; 11.Lielpl.; 12. Kalnc.; 13.Līvb.; 14. Plat.; 15.Jaunsv.)
16. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. N.Miščenko, Lielplatones p.; 2. V.Tarasēvičs, Lielpl.; 3. S.Ozola, Ses.; 4. S.Voroncovs, El.; 5.A.Vītols, El.; 6. A.Varankovičs, Līvb.; 7.R.Bitauts,Lielpl.)
17. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (1.V.Karpenko, Elejas p.; 2.D.Busugins, Jaunsv.; 3.R.Godenkovs, Jaunsv.; 4.I.Šrēders, Jaunsv.; 5.V.Šrēdere, Jaunsv.; 6. V.Smirnovs, Līvb.)
18. Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu (T.Dubicka, Vircavas p.)
19. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (P.Kovaļčuks, Vircavas p.)
20. Par īres maksas noteikšanu (Līgotnes 1, Glūdas p.)
21. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Ūdensrozes, Valgundes p.)
22. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu izsolē (Līvbērzes p.)
23. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Elejas p.)
24. Par atļauju ielu tirdzniecībai (SIA Planik, tirdzn.Elejā)
25. Par galvojumu studiju un studējošā kredītu ņemšanai
26. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekotāju
27. Par grozījumiem Jelgavas rajona Vilces pagasta padomes 2008.gada 11.septembra sēdes lēmumā (protokols Nr.8.,8§) „‟Par Vilces pagasta pašvaldības lietošanā esošās un zemesgrāmatā neierakstītās zemes izvērtēšanu”
28. Par apkures tarifu apstiprināšanu (1.Elejas p.; 2.Zaļenieku p.; 3. Glūdas p.; 4. Valgundes p.; 5.Jaunsvirlaukas p.; 6. SIA Palīgs L, Līvbērzes p. 7. Līvbērzes p.)
29. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā(Līvbērzes p.)
30. Par atļauju turpināt būvniecību
31. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projektu realizācijai
32. Par pamatkapitāla palielināšanu (1.SIA Glūdas k.s.; 2. SIA Kalnciema nami)
33. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas par zemi dzēšanu (Platones p.)
34. Par kārtības "Jelgavas novada pašvaldības budžeta sagatavošana un izpildes organizēšana" apstiprināšanu
35. Par saistošo noteikumu Nr.26 "Grozījumi 10.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu"" apstiprināšanu
36. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
37. Par Jelgavas novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu
38. Par grozījumiem 2010.gada 28.aprīļa sēdes lēmumā Nr.38 "Par saistošo noteikumu Nr.7 "Par Jelgavas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu" izdošanu"
39. Par adreses piešķiršanu (1. dzelzceļa īp., Platones p.; 2. DET īp., Platones p.)
PAPILDUS DARBĀ KĀRTĪBA
40. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
41. Par Jelgavas rajona Kalnciema pilsētas domes SIA "KALNCIEMA NAMI" nosaukuma maiņu un valdes locekļa paraksta tiesībām
42. Par zemes vienības atdalīšanu un pievienošanu (Alojas - Jaunzelmeľi, Glūdas p.)
43. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Alojas, Glūdas p.)
44. Par zemes vienību atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Vecgauras, Līvbērzes p.)
45. Par siltumapgādes tarifu Kalnciema pagastā
46. Par adreses piešķiršanu (1.TP, Valgundes p.; 2. TP, Jaunsvirlaukas p.; 3.TP, Vilces p.; 4. TP, Glūdas p.; 5. TP, 2gab, Glūdas p.)
47. Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā"