Domes sēde Nr. 5

28.04.2010

28.04.2010, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu 2009.gadā un laika periodā no 2010.gada 25.marta - 28.aprīlim
2. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projektu realizācijai
3. Par aizņēmuma ņemšanu ELGF projektu realizācijai
4. Par grozījumiem 2010.gada 24.marta lēmumā "Par dalību Lauku attīstības pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
5. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.janvāra sēdes protokola Nr.12, 40. § „Par piedalīšanos ELFLA LAP pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu konkursā”
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (1.O.,Gl;2.R.,Lp;3.C.,Pl; 4.G., Gl; 5.M.,El; 6.P., 7.S.,8.P.,9.B.,10.M.;11.M.,12.M.;13.Z.;14.R.;15.T.;16.K.; 17.K.;18.P.,Gl)
7. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi 10.02.2010.saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”” apstiprināšanu
8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām
9. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
10. Par izpilddirektora vietnieka iecelšanu amatā
11. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „ Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
12. Par ģeoinformātikas inženiera (novada ĢIS datu bāzes uzturētāja) štata vietas izveidošanu un saistošo noteikumu Nr.9 "Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M1:500 uzturēšanu un izmantošanu” apstiprināšanu
13. Par adreses piešķiršanu (1.Transformatora ēka, Sesavas p.; 2.Skolas iela, Glūdas p.; 3. G.B., Svētes p.)
14. Par atļauju dzīvojamās ēkas Lietuvas ielā 11, Elejā, nojaukšanai
15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1.C. Kalnciema p.; 2.V., Lielplatones p.; 3.Vilces p. 2 pers.; 4.S.V., Jaunsvirlaukas p.; 5.A.Z., Jaunsvirlaukas p.)
16. Par dzīvojamās telpas apmaiņu (J.Z., Kalnciema p.)
17. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu (L.K., Kalnciema p.)
18. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (A.D., Jaunsvirlaukas p.)
19. Par autobusa atsavināšanu Par autobusa atsavināšanu (Vircavas p.p.)
20. Par īres līgumu laušanu un parāda dzēšanu (Vilces p.p.)
21. Par nedzīvojamo telpu nomu (1.b.Jaunsvirlaukas p.; 2.b.Zaļenieku p.; 3. I.P., Vircavas p.; 4. biedrība "Vaidelote", Zaļenieku p.)
22. Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā (1.biedrība Zaļenieku p.; 2. biedrība Vircavnieks, Vircavas p.)
23. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
24. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (1.V., Līvb.; 2.K., L..; 3.C., Valg.; 4.D., Gl.; 5.S., Sv.; 6.SIA Econ, Zaļ.; 7.O. s, Jaunsv.; 8.D., Zaļ.; 9.V., Ses.; 10.SIA Vedgas, Jaunsv.)
25. Par atteikumu izīrēt dzīvojamo platību
26. Par saistošo noteikumu Nr.3 "Par kārtība koku ciršanai ārpus meža zemēm Jelgavas novada pašvaldības teritorijā"" izdošanu
27. Par zemes ierīcības projekta izstrādi (J.Š., Valgundes p.)
28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Vītoliņi, Vilces p.) Ziņotāji: Sandra Viniarska
29. Par pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par grozījumiem 2009.gada 30.decembra pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.24 „Par pašvaldības zemes nomu” izdošanu” Ziņotāji: Aldis Jēgeris
30. Par zemes iznomāšanu (1.b.Elejas p.; 2.b. Glūdas p.; 3. b."Svētes atpūta", Sv.; 4. sab.org.Kaigi, Kalnc.; 5.b. Vilces p.; 6. b.Pumpuri, Sv.; 7. b.ideA, Plat.p.; 8.SIA Vima1, Valg., b.Kamene, El.) Ziņotāji: Sandra Viniarska
31. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (1. "Vanzāre", Valgundes p.; 2.N., Glūdas p.) Ziņotāji: Sandra Viniarska
32. Par zemes precizētās platības apstiprināšanu (Tērvetes sils, Zaļenieku p.; Lielā iela, Kalnciema p.) Ziņotāji: Sandra Viniarska
33. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves fondā Ziņotāji: Sandra Viniarska
34. Par zemes īpašumu apvienošanu (1.N.V., Līvbērzes p.; 2.I.M., Valgundes p.; 3. A.K., Līvbērzes p.) Ziņotāji: Sandra Viniarska
35. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. A.A. Svētes p.; 2. A.Z., Zaļenieku p.; 3. A.V., Vircavas p.; 4. I.V.; 5. J.K., Valgundes p.) Ziņotāji: Sandra Viniarska
36. Par SIA „Glūdas komunālā saimniecība” statūtkapitāla palielināšanu Ziņotāji: Sandra Viniarska
37. Par saistošo noteikumu Nr.5 "Par Jelgavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras periodā" apstiprināšanu Ziņotāji: Sandra Viniarska
38. Par saistošo noteikumu Nr.7 "Par nedzīvojamo telpu nomu" izdošanu
Ziņotāji: Sandra Viniarska PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
39. Par nedzīvojamo telpu nomu (biedrība AGAPE) Ziņotāji: Sandra Viniarska
40. Par 24.03.2010. lēmuma atcelšanu (prot.Nr.4) (Glūdas pag.) Ziņotāji: Sandra Viniarska
41. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Skolas iela, Glūdas p.) Ziņotāji: Sandra Viniarska
42. Par pabalstu V.J. (Kalnciema p.) Ziņotāji: Aldis Jēgeris
43. Par nodegušo dzīvojamo māju Vircavas pagastā Ziņotāji: Ivars Romānovs
44. Par zemes iznomāšanu (b.Vircavnieks, Vircavas p.) Ziņotāji: Sandra Viniarska
45. Par plūdu zaudējumu segšanu Ziņotāji: Ziedonis Caune