Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Domes sēde Nr. 10

28.07.2010

28.07.2010, plkst. 14:00

Protokols

1.a Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 23.jūnija līdz 28.jūlijam
1. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1.A.Gogdanovs,Elejas p.; 2. G.Drava, Līvbērzes p.)
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. V.Grabovska, Lielplatones p.; 2.P.Patraško, Lielplatones p.; 3. E.Afanasjevs, Lielplatones p.; 4. S.Mickevičs, Zaļenieku p.; 5. Ļ.Savicka, Lielplatones p.; 6. E.Jegorova, Jaunsvirlaukas p.)
3. Par dzīvojamo māju Gaismas ielā 1, Dārza ielā 16, Lietuvas ielā 65/67, Elejā, nodošanu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku biedrībai
4. Par nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu (Celtnieku iela, Valgundes p.)
5. Par adreses piešķiršanu (1. Paceplīšu iela, Svētes p.; 2, „Harmonija”, Valgundes p.)
6. Par adreses un lietošanas mērķa noteikšanu (Jelgavas iela 4, Draudzības iela 13A, Kalnciema p.)
7. Par zemes precizētās platības apstiprināšanu (Lielā iela 3, Kalnciema p.)
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi (1."Ziediņi", Pl.; 2.Upes Pluģi, Gl.; 3. Brīvzemnieki, El.; 4. Upenieki, El.; 5. Jaunābeles, Ses.; 6. Lāses, Ses.; 7.Lielpagasti, Jaunsv.)
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adrešu piešķiršanu (Svētes p.)
10. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. "Niedras", Valgundes p.; 2. "Mazkalniņi", Valgundes p.)
11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (J.Jasotis, Lielplatones p.)
12. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1."Tanedamuiža", Valgundes p.; 2. "Strautiņi", Jaunsvirlaukas p.; 3. "Ratenieki Barkšķi", Vircavas p.)
13. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (1.Atp.127,5.Sv.;2.Lāči,Sv.;3.Birz.155,Gl.;4.Straume 289,Gl.; 5.Zied.132,Līvb.; 6.Vecstarķi,Lp; 7.Smilšu 5,Valg.;8.Vecpuikas,Jaunsv.; 9.Vidusķurži,Vil.; 10.Dāņi,Zaļ.;11.Atp.,Sv.)
14. Par saistošo noteikumu Nr.15 "Par grozījumiem 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi"
15. Par grozījumiem Jelgavas novada būvvaldes nolikumā
16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (rentgendiagnostikas iekārta, Elejas p.)
17. Par grozījumiem 2010.gada 28.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr. 3"Par aizņēmuma ņemšanu ELGF projektu realizācijai"
18. Par saistošo noteikumu Nr.20 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Jelgavas novadā" izdošanu
19. Par studiju un studējošā kredīta saņemšanai nepieciešamā pašvaldības galvojuma sniegšanas vadlīniju apstiprināšanu
20. Par automašīnas atsavināšanu (Vilces p.)
21. Par izmaiņām politiski represētās personas statusa noteikšanas komisijas sastāvā
22. Par telpu nomas maksas samazināšanu biedrībai (1. "Iepazīsim sevi", Jaunsvirlaukas p.; 2. "Svetoč", Jaunsvirlaukas p.)
23. Par grozījumiem Jelgavas rajona Vilces pagasta padomes 2008.gada 11.septembra sēdes lēmumā "Par Vilces pagasta pašvaldības lietošanā esošās un zemesgrāmatā neierakstītās zemes izvērtēšanu"
24. Par 2009.gada 2.novembra lēmuma Nr.2 grozīšanu
25. Par telpu iznomāšanu biedrībai "Lauku partnerība "Lielupe""
26. Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektu konkursos
27. Par piedalīšanos programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas"" projektu konkursā
28. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās"
29. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu konkursā "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem"
30. Par dotācijas izlietojuma mērķa precizēšanu
31. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2010.-2015.gadam
32. Par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas reorganizāciju
Papildus darba kārtība
33. Par nosaukuma maiņu (1. "Mežstrādnieki", Valgundes p.; 2. "Putnu kūts", Valgundes p.)
34. Par zemes ierīcības projekta izstrādi un nosaukuma piešķiršanu ("Stiebriņi", Platones p.)
35. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (īp.Vilces p.)
36. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Par grozījumiem 2010.gada 26.maija saistošajos noteikumos „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” izdošanu
37. Par Zaļenieku arodvidusskolas uzturēšanas izmaksām
38. Par grozījumiem 2010.gada 28.aprīļa lēmumā „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām”