Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Domes sēde Nr. 6

20.06.2011

20.06.2011, plkst. 16:00

Protokols

1. Parskats par pašvaldibas darbu laika perioda no 2011.gada 25.maija lidz 20.junijam
2. Par zemes piekritibu (1. 18 zemes vienibas, Elejas p.; 2. 1ha, Elejas p.)
3. Par zemes vienibas atdališanu (Mazceinas, Sesavas p.)
4. Par zemes vienibas atdališanu un nosaukuma pieškiršanu (Teikas, Sesavas p.)
5. Par nosaukuma pieškiršanu un zemes lietošanas merka noteikšanu (1. Kannas, Svetes
p.; 2. Lacu iela, Jauna iela Valgundes p.; 3. cetri zemes ipašumi, Lielplatones p.)
6. Par zemes vienibas atdališanu, nosaukuma pieškiršanu un zemes lietošanas merka
noteikšanu (Makškernieki, Valgundes p.)
7. Par zemes lietošanas tiesibu izbeigšanu (Livberzes p.)
8. Par zemes vienibas statusu (Livberzes p.)
9. Par adreses pieškiršanu (1. Daliju iela 23, Svetes p.; 2. Asteru iela 15, Svetes p; 3. Lazdu
iela 11, Svetes p.)
10. Par dzivojamas telpas izirešanu (1. A.Kencis, Vircavas p.; 2. A.Gucu, Vircavas p.; 3.
L.Barkovska, Kalnciema p.)
11. Par atlauju dzivojamo telpu nodošanai apakšire (Vircavas p.)
12. Par zinu par deklareto dzivesvietu anulešanu (1. R.Varno, Vilces p.; 2. M.Anikevics,
Jaunsvirlaukas p.)
13. Par zemes iericibas projekta apstiprinašanu (1. Strazdini, Svetes p.; 2. Pikšas, Vilces
p.)
14. Par zemes vienibas precizetas platibas apstiprinašanu (Vigriezes, Platones p.)
15. Par nekustama ipašuma atsavinašanu (1. Puiku mežs, Sesavas p.; 2.Vidzemnieku
mežs, Sesavas p.)
16. Par atbalstu nozaru vadibas papildinašanai ar teritorialo vadibu
17. Par buvniecibas ieceres radio sakaru torna „Dzilnas”, Valgundes pagasta publiskas
apspriešanas rezultatiem
18. Par Jelgavas novada teritorijas planojuma 2011. - 2023.gadam 1.redakcijas
pilnveidošanu
19. Par Jelgavas novada attistibas programmas 2011.- 2017.gadam apstiprinašanu
20. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Par ipašumu, kas netiek nemts vera izvertejot gimenes
(personas) materialo stavokli” izdošanu
21. Par Jelgavas novada pašvaldibas reorganizejamas kapitalsabiedribas SIA "Gludas
komunala saimnieciba" attistibas plana apstiprinašanu
22. Par Jelgavas novada pašvaldibas 2010.gada publiska parskata apstiprinašanu
23. Par atvalinajuma pieškiršanu domes priekšsedetajam Z.Caunem
24. Par pagastu parvalžu vaditaju amata pienakumu pildišanu vinu prombutnes laika
25. Par Venerandas Apines atbrivošanu no Jelgavas novada barintiesas locekla amata
26. Par grozijumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 28.oktobra lemuma „Par
Jelgavas novada pašvaldibas Apbalvošanas komisijas izveidošanu” (protokols Nr.8 1.§)
27. Par dalibu Nodarbinatibas valsts agenturas izsludinataja projektu konkursa
apakšaktivitate 1.4.1.2.4. Socialas rehabilitacijas un institucijam alternativu socialas
aprupes pakalpojumu attistiba regionos otraja karta
28. Par grozijumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 23.februara lemuma Par
piedališanos Klimata parmainu finanšu instrumenta finanseto projektu atklataja
konkursa "Zema energijas paterina ekas"(protokols Nr. 2, 31.§)
29. Par Kalnciema veselibas un socialas aprupes centra maksas pakalpojumu
apstiprinašanu
30. Par atlidzibas apmera noteikšanu koncesionaram PS „Kapitala parvaldes sistemas”
PAPILDUS DARBA KARTIBA
31. Par zemes vienibu atdališanu, adreses pieškiršanu un zemes lietošanas merka
noteikšanu (Roki, Vircavas p.)
32. Par adreses pieškiršanu (Melna oga, Livberzes p.)
33. Par nekustamo ipašumu apvienošanu (Skolas iela 14A/2 un 14A/6, Gludas p.)