Domes sēde Nr. 12

23.11.2011

23.11.2011, plkst. 15:00

Protokols

1. Pārskats par Jelgavas novada pašvaldības darbu laika periodā no 2011.gada 27.oktobra līdz 23.novembrim
2. Par adreses piešķiršanu (1. Valgundes p.; 2. Svētes p.; 3. Zemdegas, Vircavas p.)
3. Par nosaukumu piešķiršanu (1. 3 īpašumi, Platones p.; 2. autoceļš A8, Elejas p.; 3. autoceļš A8, Platones p.)
4. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Kalnciema p.)
5. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Vilkaiņi, Valg. p. ; 2. Jaunkārkliņi, Valg. p.; 3. Zaļzelti, Valg. p.; 4. Zvaigžņu 32, Ses.p.; 5. Brieži, Vilces p.; 6. Mežskudras, Vilces p.; 7. Rakari, Vilces p.; 8. Rožkalni, Jaunsvirlaukas p.; 9. Pīlādži, Jaunsvirlaukas p.; 10. Vecstuburi, Jaunsvirlaukas p.; 11. Līvbērzes p.; 12. Brūži, Zaļenieku p.)
6. Par grozījumiem 2010.gada 1.janvāra zemes nomas līgumā Nr. 12-3/10/100 (Lielplatones p.)
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Priednieki, Vilces p.; 2. Lietuvas 19, Elejas p.; 3. Vītoliņi, Elejas p.; 4. Kaspari, Glūdas p.; 5. Bajāri, Glūdas p.; 6. Mežacīruļi, Zaļenieku p.; 7. Gaujmalas, Svētes p.)
8. Par zemes piekritību (Vircavas p.)
9. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu un platību precizēšanu (1. Glūdas p.; 2. Elejas p.)
10. Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu (Līvbērzes p.)
11. Par adrešu dzēšanu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas (1. Vilces p.; 2. Vircavas p.)
12. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. I.Trivaškeviča, Elejas p.; 2. A.Šēns, Elejas p.; 3. A.Vītols, Elejas p.; 4. I.Šabanovs, Elejas p.; 5. A.Avota ģimene, Lielplatones p.)
13. Par autobusa atsavināšanu
14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Velmeraiši, Vilces p.)
15. Par atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināšanu (Elejas p.)
16. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (Upes-Krusti, Kalnciema p.)
17. Par apkures tarifa apstiprināšanu fiziskām personām (Valgundes p.)
18. Par ūdens patēriņa normu apstiprināšanu Jelgavas novadā
19. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 24.maija lēmumā „ Par īres maksu pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās telpās” (protokols Nr.5 12.§)
3
20. Par grozījumiem 2011.gada 20.jūnija sēdes protokola Nr.6 lēmumā 24. § „Par pagastu pārvalžu vadītāju amata pienākumu pildīšanu viņu prombūtnes laikā”
Ziņotājs: Edgars Turks;
21. Par S.Grudules 18.10.2005. privatizācijas pieteikuma izskatīšanu
22. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam grafiskās daļas un Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” apstiprināšanu
23. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada budžetu”” izdošanu
24. Par komunālo pakalpojumu parāda izslēgšanu no bilances (1. A.Kamšs, Vilces p.; 2. Lielplatones p.; 3. Glūdas p.)
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (1. Lielplatones p.; 2. Sesavas p.)
26. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no bilances (1. Vircavas p.; 2. Līvbērzes p.)
27. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 27.aprīļa lēmumā „Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no bilances” (protokols Nr.4 33.§)
28. Par īres maksas samazināšanu (V.Kļockins, Kalnciema p.)
29. Par SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitāla palielināšanu
30. Par Vircavas pagasta bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
31. Par struktūrvienības "Svētes feldšeru-vecmāšu punkts" likvidāciju
32. Par galvojumu S.Liepai studiju kredīta ņemšanai
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Dzeņi, Vircavas p.; 2. Komplekss Dukāti, Zaļenieku p.)
34. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības grozīšanu
35. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 8.novembra lēmumā „Par vienreizēju pabalstu ģimenēm sakarā ar dvīņu piedzimšanu” (protokols Nr.11 5.§)