Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Domes sēde Nr. 8

24.08.2011

24.08.2011, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par Jelgavas novada pašvaldības darbu laika periodā no 2011.gada 27.jūlija līdz 24.augustam
2. Par adreses piešķiršanu (1. Asteru 11,Svētes p.; 2. Poķi 10-8, Platones p.)
3. Par nekustamo īpašumu apvienošanu un adreses piešķiršanu (Mežvidi 216, Glūdas p.)
4. Par nosaukuma piešķiršanu (Dobeļi, Kalnciema p.)
5. Par nosaukuma maiņu (Mežirbes, Svētes p.)
6. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Flokši, Valgundes p.; 2. Vārpudziesmas, Valgundes p.; 3. Majori, Valgundes p.; 4. Māras, Platones p.)
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Piģi, Jaunsvirlaukas p.; 2. Kapteines, Elejas p.; 3. Lielupes, Valgundes p.)
8. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Vircavas p.)
9. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (Mediņu iela, Valgundes p.)
10. Par zemes iznomāšanu (Svētes p.)
11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (I.Valters, Vircavas p.)
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. Līgotnes 1-13, Glūdas p.; 2. Līgotnes 1-11, Glūdas p.; 3. Līgotnes 1-10, Glūdas p.; 4. P.Patraško, Lielplatones p.)
13. Par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu (I.Mitkus, Glūdas p.)
14. Par dzīvojamās telpas maiņu (J. Kairiša, Kalnciema p.)
15. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (1. L.Radziņa, Jaunsvirlaukas p.; 2. V.Karpenko, Elejas p.)
16. Par atteikumu izīrēt dzīvojamo telpu (E.Jurāne, Līvbērzes p.)
17. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Vircavas p.)
18. Par teritoriālā iedalījuma vienību robežu grozīšanu
19. Par Līvbērzes pagasta padomes 2008.gada 24.janvāra lēmuma "Par apdzīvojamās platības piešķiršanu" (protokols Nr.2 16.§) atcelšanu
20. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. I.Arbidāns, Platones p.; 2. I.Petkus, Platones p.; 3. V.Kods, L.Ozoliņa, Jaunsvirlaukas p.; 4. O.Jakovčika, Lielplatones p.; 5. D.Freimanee, Lielplatones p.)
21. Par kailcirtes atsavināšanu izsolē ( "Mežskudras", Vilces p.)
22. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances (Vircavas p.)
23. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Papardītes, Svētes p.; 2. Vālodzes -7, Vilces p.; 3. Kastaņi, dz.17, Zaļenieku p.)
24. Par nekustamā īpašuma novērtēšanu un ieguldīšanu SIA „Glūdas komunālā saimniecība” pamatkapitālā
25. Par pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja, kapitāla daļu turētāja pārstāvju maiņu
26. Par firmas nosaukuma maiņu
27. Par grozījumiem Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas sastāvā
28. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām
29. Par dotācijas piešķiršanu biedrībai
30. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projektu realizācijai
31. Par Jelgavas novada vizuālo identitāti
32. Par izglītības iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu (Mūzikas un mākslas skola)
33. Par mācību maksas noteikšanu (Mūzikas un mākslas skola)
34. Par Kārļa Rimšas 2011.gada 26.jūlija iesniegumu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
35. Par grozījumiem pagasta pārvalžu nolikumos
36. Par grozījumiem Zaļenieku pamatskolas nolikumā
37. Par galvojuma sniegšanu SIA "Apsaimniekošanas serviss"
38. Par Zaļenieku pagasta pārvaldes struktūrvienības likvidāciju
39. Jelgavas novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums
40. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (Lietuvas 19, Elejas pag.)
41. Par grozījumiem pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā
42. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (Ņ.Kuzņecova, Jaunsvirlaukas p.)
43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Kraukļi, Vircavas p.)
44. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanaas mērķa noteikšanu (1. Pīlēni, Platones p.; 2. Zandeļi, Platones p.)