Domes sēde Nr. 1

26.01.2011

26.01.2011, plkst. 14:00

Protokols

1. Jelgavas novada pašvaldības paveiktās iestrādes 2010.gadā un mērķi 2011.gadā
2. Par adreses piešķiršanu (Dzirnavu noliktava, Glūdas p.)
3. Par adreses maiņu (1.masīvs 68A, Kalnciema p.; 2.Akmeņu 23, Kalnciema p.; 3. Jelgavs 11, Kalnciema p.; 4. Stadiona 2a, Kalnciema p.; 5. Jelgavas 27, Kalnciema p.)
4. Par Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmuma „Par adreses piešķiršanu” (protokols Nr.13, 2.§) atcelšanu
5. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā “Par adreses piešķiršanu’’ (protokols Nr.13, 39.§ un 46.§)
6. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 27.oktobra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.13 15.§)
7. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 22.decembra lēmumā „Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu” (protokols Nr.15, 13.§)
8. Par nekustamā īpašuma “Mežakakti” Svētes pagastā pārņemšanu pašvaldības īpašumā
9. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Kalnalutari, Svētes p.; 2.Rukaiši, Sesavas p.; 3. Saulītes, Sesavas p.)
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Lielpagasti, Jaunsvirlaukas p.)
11. Par zemes vienību apvienošanu un adreses piešķiršanu (Kalnciema p.)
12. Par zemes precizētās platības apstiprināšanu (1. Elejas p.; 2. Upeslejas, Valgundes p.; 3. Pļavenieki, Jaunsvirlaukas p.)
13. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu (1. Svētes p.; 2. Vircavas p.; 3. Jaunsvirlaukas p.; 4. Glūdas p.; 5. A.Čunka, Glūdas p.; 6. Platones p.; 7. Līvbērzes p.; 8. Kalnc.p.)
14. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli (Liepu 4, Jaunsvirlaukas p.)
15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (Sk.Burtniece, Lielplatones p.)
16. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (1. E.Afanasjevs, Elejas p.; 2.O.Batkovska, Jaunsvirlaukas p.; 3.A.Dombrovska, Jaunsvirlaukas p.; 4. N.Drozdovs, Jaunsvirlaukas p.; 5. I.Burtnieks, Lielplatones p.; 6. R.Oršilovska, Jaunsvirlaukas p.)
17. Par dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanu (A.Rupjā, Līvbērzes p.)
18. Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (L.Severiņeca, Elejas p.)
19. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Elejas p.)
20. Par kailcirtes atsavināšanu izsolē (Mežskudras, Vilces p.)
21. Par atzinuma sniegšanu par dabas lieguma „Līvbērzes liekņa” dabas aizsardzības plānu
22. Par atzinuma sniegšanu Ministru kabineta noteikumu projektam
23. Par Jelgavas novada attīstības programmu 2011. - 2017.gadam
24. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (1. Sidrabe, Lielplatones p.; 2.Vilces p.; 3. Zaķenieku p.)
25. Par Jelgavas novada pašvaldības maksas pakalpojumiem
26. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par Jelgavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm ziemas periodā” apstiprināšanu
27. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
28. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
29. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam” apstiprināšanu
30. Par Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo SIA „Datorcentrs” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Sesavas p.)
32. Par komunālo pakalpojumu parāda dzēšanu
33. Par maksas pakalpojumu noteikšanu Glūdas Mūzikas un mākslas skolā
34. Par aizņēmuma ņemšanu automašīnu iegādei
35. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projektu realizācijai
36. Par mēnešalgas noteikšanu reorganizētās kapitālsabiedrības SIA “Glūdas komunālā saimniecība” vadītāja amatam
37. Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
38. Par Jelgavas novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
39. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 22.decembra lēmumā „Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (protokols Nr.15, 39.§)