Svētdiena, 19. Septembris, 2021
Verners, Muntis

Domes sēde Nr. 10

26.10.2011

26.10.2011, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par Jelgavas novada pašvaldības darbu laika periodā no 2011.gada 29.septembra līdz 26.oktobrim
2. Par adreses piešķiršanu (1. 3 īpašumi, Valgundes p.; 2. Mežmalas 12, Svētes p.; 3. Jaunzāmuļi, Vilces p.; 4. Ziemelīši, Vilces p.; 5. Jaunilmas, Jaunsvirlaukas p.)
3. Par nosaukuma piešķiršanu (1. Krustojumi, Vircavas p.; 2. 5 īpašumi, Lielplatones p.)
4. Par zemes piekritību (1. Jaunreikuļi, Vircavas p.; 2. Kalnciema p.)
5. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Veldres, Lielplatones p.; 2. Veceniņi, Līvbērzes p.)
6. Par zemes vienības atdalīšanu un adreses piešķiršanu (Reikuļi, Vircavas p.)
7. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Pūpoliņi, Vilces p.; 2. Bērzbirzes, Vilces p.; 3. Migaļu kapi, Vircavas p.; 4. Dreimaņi, Līvbērzes p.)
8. Par zemes vienību apvienošanu (Vircavas p.)
9. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Baloži, Elejas p.)
10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (Veckungi, Svētes p.)
11. Par nekustamo īpašumu "Lejas", Līvbērzes pagastā
12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Klūgas, Svētes p.)
13. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu (1. Parka 26-11, Elejas p.; 2. Gaismas iela 3-25, Elejas p.)
14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. V.Remarčuka, Līvbērzes p.; 2. R.Bitauts, Lielplatones p.; 3. Līgotnes 1-12, Glūdas p.)
15. Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai (Stadiona iela 6, Kalnciema p.)
16. Par iemitināšanu dzīvojamā telpā (L.Talce, Līvbērzes p.)
17. Par nedzīvojamo telpu nomu (Vilces p.)
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (I.Repiņecs, Valgundes p.)
19. Par Jelgavas novada domes 2011.gada 28.septembra lēmuma „Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.9 28.§) atcelšanu
20. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu
21. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja 2011.gada 13.oktobra rīkojuma Nr.3-8/370 „Par A.Zeimula atbrīvošanu no Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja amata” apstiprināšanu
22. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi 26.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada budžetu”” izdošanu
23. Par izmaiņām centrālās administrācijas Kultūras nodaļas amatu sarakstā
24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (Elejas Kamene)
25. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmumā „Par Jelgavas novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas izveidošanu” (protokols Nr.8 1.§)
3
26. Par saistošo noteikumu Nr.13 "Par Jelgavas novada pašvaldības simboliku" izdošanu
27. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (J.Pliučs, Platones p.)
28. Par dzīvojamo telpu maiņu (N.Cvetkovs, Kalnciema p.)
29. Par Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
30. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Parka iela 1, Glūdas p.; 2. Zemzari, Zaļenieku p.)
31. Par adreses piešķiršanu (Vārpas, Elejas p.)
32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Priekūnas, Svētes p.)
33. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem