+A A
Otrdiena, 26. Janvāris, 2021
Agneta, Agnis, Ansis

Domes sēde Nr. 4

27.04.2011

27.04.2011, plkst. 14:00

Protokols

1. Parskats par Jelgavas novada pašvaldibas darbu laika perioda no 2011.gada
24.marta lidz 27.aprilim
2. Par adreses pieškiršanu (1. Alkšnu iela 21, Svetes p.; 2. Upes iela 8, Svetes p.;3. Bites tornis,
Livberzes p.; 4. Spelmanu aka, Valgundes p.)
3. Par adreses mainu (Valgundes p.)
4. Par nosaukumu pieškiršanu (1. Jaunsvirlaukas p.; 2. Aizstrauti, Jaunsvirlaukas p.)
5. Par nosaukuma pieškiršanu un zemes lietošanas merka noteikšanu (1. Vigriezes, Platones p.: 2.
Sesavas p.; 3. Vilcani, Sesavas p.; 4. Jaunapsites, Zalenieku p.)
6. Par zemes iericibas projekta apstiprinašanu un nosaukuma pieškiršanu (1. Zvirgzdini,
Valgundes p.; 2. Ziedini, Platones p.; 3. Dzintras, Platones p.)
7. Par zemes lietošanas merka noteikšanu (Platones p.)
8. Par zemes lietošanas merka mainu (1. Plavu iela, Svetes p.; 2. Ziemeliši, Gludas p.; 3. Ziedonis
78C, Livberzes p.)
9. Par lauku apvidus zemes nomas lietošanas tiesibu izbeigšanu (Livberzes p.)
10. Par zemes piekritibu (1. Valgundes p.; 2. Jaunsvirlaukas p.; 3. Sesavas p.)
11. Par zemes vienibu atdališanu un nosaukuma pieškiršanu (1. Zvaigznites, Vilces p.; 2. Lidumi,
Jaunsvirlaukas p.; 3. Bruži, Zalenieku p.; 4.Sprogi, Vircavas p.)
12. Par zemes vienibu sadališanu un statusa mainu (Gludas p.)
13. Par zemes vienibas precizetas platibas apstiprinašanu (Elejas p.)
14. Par zemes vienibas ieskaitišanu rezerves zemes fonda (Zalenieku p.)
15. Par zemes vienibu sadališanu un to piekritibu (Zalenieku p.)
16. Par zemes vienibu nenodošanu zemes reformas pabeigšanai un ieskaitišanu rezerves zemes
fonda (1. Sesavas p.; 2.Vilces p.)
17. Par zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienibu statusa mainu (1. Vircavas p.; p.; 2.
Platones p.; 3. Valgundes p.; 4. 1,5 ha, Livberzes p.; 5.Livberzes p.)
18. Par dzivojamas telpas izirešanu (1. A.Antonovs, Livberzes p.; 2. V.Redelina, Livberzes p.; 3.
V.Klockins, Kalnciema p.; 4.G.mikelsone, Vilces p.; 5. S.Vitola, Lielplatones p.; 6.K.Deržinskis,
Lielplatones p.; 7. R.Janovics, Kalnciema p.)
19. Par dienesta dzivojamas telpas izirešanu (A.Skubilina, Valgundes p.)
20. Par sociala dzivokla statusa pieškiršanu (Platones p.)
21. Par dzivojamas telpas ires liguma termina pagarinašanu (1. N.Grigorjeva, Jaunsvirlaukas p.; 2.
A.Zepa, Jaunsvirlaukas p.; 3. N.Cvetkovs, Kalnciema p.; 4. V.Smirnovs, Livberzes p.; 5. Dz.Sedova,
Jaunsvirlaukas p.)
22. Par socialas dzivojamas telpas ires liguma termina pagarinašanu (T.Dubicka, Vircavas p.)
23. Par zinu par deklareto dzivesvietu anulešanu (1. M.Lagzdina, Platones p.; 2. Z.Rende, Gludas
p.; 3. V.Silkans, Kalnciema p.; 4. I.Falenova, Livberzes p.)
24. Par SIA “Apsaimniekošanas serviss” dzivojamo maju parvaldišanas un apsaimniekošanas
maksas apstiprinašanu
25. Par auksta udens paterina normas Livberzes pagasta apstiprinašanu
26. Par SIA “Apsaimniekošanas serviss” pamatkapitala palielinašanu
27. Par Jelgavas novada teritorijas planojuma 1. redakcijas publisko apspriešanu
28. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Par Jelgavas novada pašvaldibas autocelu uzturešanas klasem
ziemas un vasaras sezona” izdošanu
29. Par domes priekšsedetaja Z.Caunes komandejumu
30. Par Antras Alksnes iecelšanu Jelgavas novada pašvaldibas reorganizejamas
kapitalsabiedribas SIA „Gludas komunala saimnieciba” valdes priekšsedetaja amata
31. Par Jelgavas novada pašvaldibas maksas pakalpojumiem
32. Par Jelgavas novada pašvaldibas buvvaldes maksas pakalpojumiem
33. Par nekustamo ipašumu izslegšanu no bilances (1. Livberzes p.: 2. Vircavas p.; 3. Kalnciema p;
4. Sesavas p.; 5. Zalenieku p.; 6. Elejas p.)
34. Par nekustama ipašuma nodokla parada dzešanu (S.Kruza, Elejas p.)
35. Par zemes izpirkuma maksas samazinašanu (I.Kalnietis, Valgundes p.)
36. Par Jelgavas novada pašvaldibas amatpersonu un darbinieku atlidzibas kartibas 2.punkta
papildinašanu
37. Par galvojuma sniegšanu SIA “Kalnciema name” Kohezijas fonda projekta realizacijai
38. Par sadarbibas liguma noslegšanu ar Valsts vides dienesta Juras un iekšejo udenu parvaldi
39. Par aiznemuma nemšanu ELFLA projektu realizacijai
40. Par aiznemuma nemšanu ERAF projektu realizacijai
41. Par aiznemuma nemšanu VRAA projekta realizacijai
42. Par grozijumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 23.marta lemuma „Par dalibu Lauku
attistibas programmas pasakuma „Lauku ekonomikas dažadošana un dzives kvalitates
veicinašana vietejo attistibas strategiju istenošanas teritorija”” (protokols Nr. 3 31)
43. Par lidzfinansejuma pieškiršanu NVA projektiem „Bezdarbnieka ar invaliditati iesaistišanu
aktivaja nodarbinatibas pasakuma „Pasakums noteiktam personu grupam”
44. Par projekta pieteikumu “Dabas parku attistiba Zemgale un Ziemellietuva”
45. Par projekta pieteikumu „Seno tradiciju ieklaušana musdienu dzive”
46. Par projekta pieteikumu „Kopiga riciba atkritumu savakšanas sistemas modernizešanai
Latvijas-Lietuvas parrobežu regiona”
47. Par projekta pieteikumu „Ilgtspejiga lietus udens kanalizacijas apsaimniekošana Lielupes
baseina vides kvalitates uzlabošanai”
48. Par Urzulas Jekabsones ievelešanu Jelgavas novada barintiesas locekla amata
49. Par Lielplatones pagasta parvaldes strukturvienibas likvidaciju
50. Par Dienas centra „Birztalinas” izveidi
51. Par politiski represetas personas statusa pieškiršanu