Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Domes sēde Nr. 7

27.07.2011

27.07.2011, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības finansiālās darbības rezultātiem 2011.gada 1.pusgadā
2. Par adreses piešķiršanu (1. Mazlībieši, Vircavas p.; 2. Upmaļi, Jaunsvirlaukas p.; 3. Vilciņi, Zaļenieku p.; 4. Dāliju 19, Svētes p.)
3. Par nosaukuma piešķiršanu (1. Svētes mežs, Svētes p.; 2. Meža rubeņi, Meža sīļi, Platones p.; 3. Vecliepas, Grāvmaļi, Lielkalēji, Lielplatones p.; 4. Veclīdumi, Jaunsvirlaukas p.; 5. Vēdzeles, Buciņi, Jēriņi, Vircavas p.)
4. Par zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu (1. Mazdārziņi, Lielplatones p.; 2. Atmodiņas, Sesavas p.; 3. Mežlauki, Valgundes p.)
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Kalnciema p.)
6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (1. d/s Ābelīte 3 zemes vien., Elejas p.; 2. Vējiņi, Elejas p.; 3. Dīķi, Kāļi, Glūdas p.)
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Briņķi, Jaunsvirlaukas p.; 2. Liepas, Svētes p.)
8. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (1. Zaļenieku p.; 2. A.Vainovska, Svētes p.; 3. Valgundes p.; 4. Elejas p.; 5. Kalnciema p.; 6. Platones p.; 7. Lielplatones p.; 8. Vircavas p.; 9. Sesavas p.; 10. Vilces p.; 11. Glūdas p.)
9. Par zemes gabala atsavināšanu (Vircavas p.)
10. Par zemes nomas līguma laušanu (Glūdas p.)
11. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšānu (1. M.Roziņš, Platones p.; 2. A.Mežotnis, Platones p.; 3. V.Antāne, Svētes p.; 4. Sarancevi, Vircavas p.)
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. I.Timma, Lielplatones p.; 2. Ž.Griķe, Glūdas p. ; 3. A.Iņķe, Glūdas p.; 4. I.Polukejeva, Glūdas p.; 5. S.Malaša, Glūdas p.; 6. G.Rubāns, Glūdas p.)
13. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (L.Severiņeca, Elejas p.)
14. Par atļauju dzīvojamo telpu nodošanai apakšīrē (S.Indrika, Elejas p.)
15. Par dzīvojamo telpu maiņu (L.Normante, Kalnciema p.)
16. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 24.maija lēmumā „Par zemes piekritību” (protokols Nr.5, 4.§ 2.)
17. Par zemes piekritību (1. Kalnciema p.; 2. Vilces p.)
18. Par privatizācijas ierosinājuma izskatīšanu (1. S.Grudule, Kalnciema p.; 2. V.Rudenko, Kalnciema p.)
19. Par nekustamā īpašuma „Brieži” pārņemšanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (Līvbērzes p.)
20. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekotāju
21. Par Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pašvaldības SIA „Staļģenes komunālais dienests” pamatkapitāla palielināšanu
22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (1. Vaidelote, Zaļenieku p.; 2. Attīstība Nākotnē, Glūdas p.; Aizupīte, Līvbērzes p.)
23. Par komunālo pakalpojumu un īres parādu izslēgšanu no bilances un norakstīšanu (Sesavas p.)
24. Par parāda izslēgšanu no bilances un norakstīšanu (SIA NOA AUTO)
25. Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē Vides ministrijas projekta realizācijai
26. Par saistošo noteikumu Nr.9 "Grozījumi 26.01.2011.saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada budžetu "" apstiprināšanu
27. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Šķibes pamatskolas nolikumā
28. Par Jelgavas reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju
29. Par Marinas Smilgas ievēlēšanu Jelgavas novada bāriņtiesas locekļa amatā
30. Par izdevumu kompensāciju pirmklasnieku ēdināšanai
31. Par brīvpusdienu pabalsta apmēra noteikšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
32. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (Mūnas, Jaunsvirlaukas p.)
33. Par patērētā ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu Valgundes pagasta Vītoliņu ciemā
34.Par Jelgavas novada domes deputātu pieprasījuma/vēstules nosūtīšanu
35. Par grozījumiem 2011.gada 26.janvāra lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu automašīnu iegādei” (protokols Nr.1 34.§)
36. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu