Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Domes sēde Nr. 9

28.09.2011

28.09.2011, plkst. 14:00

Protokols

1. Pārskats par Jelgavas novada pašvaldības darbu laika periodā no 2011.gada 25.augusta līdz 28.septembrim
2. Par Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes darbu
3. Par adreses piešķiršanu (Salas, Platones p.)
4. Par adreses maiņu (Līdumnieki, Elejas p.)
5. Par adrešu precizēšanu (Svētes p.)
6. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Sesavas p.)
7. Par nosaukuma maiņu, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa maiņu (Lāču iela 83, Valgundes p.)
8. Par adreses piešķiršanu ēkām un telpu grupām (Lielplatones p.)
9. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Dižozoli, Elejas p.; 2. Parka 3A, Svētes p.; 3. Sidrabiņas, Vilces p.; 4. Jaungruntnieki, Līvbērzes p.; 5. Migaļu kapi, Vircavas p.; 6. Indras, Jaunsvirlaukas p.)
10. Par zemes piekritību (Vilces p.)
11. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Platones p.)
12. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Vircavas p.)
13. Par zemes iznomāšanu (1. Svētes p.; 2. Jaunsvirlaukas p.)
14. Par zemes nomas līguma laušanu (Kalnciema p.)
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Grāvmaļi, Zaļenieki, 2. Vizbuļi, Vircavas p.; 3. Kaijas, Svētes p.)
16. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu (1. A.Vaislea, Līvbērzes p.; 2. A.Lukjaņina, Līvbērzes p.; 3. A.Alijevs, Elejas p.; 4. E.Daģis, Glūdas p.; 5. A. Beļkova, Vircavas p.; 6. J.Ivanovs, Elejas p.; 7. K.Čuiko, Elejas p.; 8. T.Dubicka, Vircavas p.; 9. I.Kiškels, Jaunsvirlaukas p.; 10. V.Grabovska, Lielplatones p.; 11. Ļ.Savicka, Lielplatones p.; 12. E.Eihenbauma, Lielplaatones p.; 13. I.Lapkovska, Lielplatones p.)
17. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu (1. V.Šrēdere, Jaunsvirlaukas p.; 2. V.Kozlovska, Jaunsvirlaukas p.; 3.V.Nikonovs, Jaunsvirlaukas p.; 4. S.Baikovs, Elejas p.; 5. V.Smirnovs, Līvbērzes p.)
18. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu (1. V.Bļodniece, Jaunsvirlaukas p.; 2. A.Konopackis, Jaunsvirlaukas p.)
19. Par dzīvojamo telpu maiņu (Zalenieku p.)
3
20. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu (1. V.Pavilaite, Elejas p.; 2. A.Hirimo, Elejas p.; 3. A.Ludženieks, Elejas p.; 4. J.Maksimova, Elejas p.; 5. L.Jerkunkova, Elejas p.)
21. Par dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā (Austrumu iela 9 -10, Vilces p.)
22. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Parka 8-1, Parka 8-13, Elejas p.; 2. Zāģeri, Vircavas p.)
23. Par atteikumu noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumu (J.Mihejeva, Kalnciema p.)
24. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. Z.Gulbis, Platones p.; 2. V.Korps, Svētes p.; 3. G.Frīdemanis, Valgundes p.; 4. D.Grunskis, Zaļenieku p. 5. J.Eniņš, Glūdas p.)
25. Par autobusa atsavināšanu (Vircavas p.)
26. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (1. Ormaņi, Valgundes p.; 2. Lielkraujas, Vilces p.; 3. Rietumu iela, Valgundes p.; 4. Stari, Valgundes p.; 5. Brenguļi, Valgundes p.)
27. Par Lielupes palu ūdeņu aizsargbūves atrašanās vietu Kalnciemā
28. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2011. - 2023.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu
29. Par grozījumiem Līvbērzes pagasta padomes 2009.gada 28.maija lēmumā "Par lauku apvidus zemes piekritību Līvbērzes pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai"
30. Par grozījumiem Jaunsvirlaukas pagasta padomes 2006.gada 30.oktobra lēmuma „Par nosaukumu piešķiršanu valsts meža zemēm” (protokols Nr.11, 8.§), platību precizēšanu un lietošanas mērķu noteikšanu
31. Par Jelgavas novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieku un Jelgavas novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikuma papildināšanu
32. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
33. Par apkures tarifiem 2011./2012.gadā (1. apv.; 2. Palīgs L. Līvbērzes p.; 3. Glūdas p.; 4. Kalnciema p.)
34. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
35. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām (Svētes p., Platones p., Vilces p.)
36. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (1. Līvbērzes p.; 2. Zaļenieku p.; 3. Glūdas p.)
37. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada budžetu”” izdošanu
38. Par izmaiņām centrālās administrācijas amatu sarakstā
39. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 26.un 48.punkta grozīšanu
40. Par komunālo pakalpojumu un īres parādu izslēgšanu no bilances un norakstīšanu, Līvbērze
41. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances (Vircavas p.)
42. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu
43. Par dotācijām kapitālsabiedrībām
4
44. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 27.jūlija lēmumā „Par brīvpusdienu pabalsta apmēra noteikšanu” (protokols Nr.7 31.§)
45. Par Jelgavas novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvu
46. Par Jelgavas novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
47. Par iestāžu nosaukumu maiņu (Kalnciema p.)
48. Par grozījumiem Lielplatones Speciālās Internātpamatskolas amatu sarakstā
49. Par saistošo noteikumu Nr.11 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" izdošanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
50. Par līdzfinansējumu biedrībai (1. Nākotnes seniores, Glūdas p.; 2. koris Sidrabe)
51. Par zemes vienības atdalīšanu (Pikšas, Vilces p.)