+A A
Piektdiena, 26. Februāris, 2021
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Domes sēde Nr. 14

28.12.2011

28.12.2011, plkst. 09:00

Protokols

1. Pārskats par Jelgavas novada pašvaldības darbu laika periodā no 2011.gada 24.novembra līdz 28.decembrim
2. Par piemiņas dāvanu piešķiršanu jaundzimušajiem
3. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra izveidošanu, nolikuma apstiprināšanu un vadītāja iecelšanu amatā
4. Par grozījumiem Vilces pamatskolas nolikumā
5. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” nolikumā
6. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
7. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
8. Par Jelgavas novada pašvaldības Autoceļu fonda nolikuma un Autoceļu (ielu) fonda mērķdotācijas sadales un piešķiršanas kārtības apstiprināšanu
9. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada budžetu”” izdošanu
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (1. J.Škrabe, Elejas p.; 2. Vircavas p.; 3. Kalnciema p.)
11. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 23.novembra lēmumā „Par atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 15.§)
12. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 28.oktobra lēmumā "Par Valgundes pagasta pārvaldes IKSC"Avoti" maksas pakalpojumu apstiprināšanu
13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Jelgavas novada KU” (Zaļenieku p.)
14. Par aizņēmuma ņemšanu
15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (AGAPE, Elejas p.)
16. Par Rutas Mednes iecelšanu Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāja amatā
17. Par grozījumiem 2011.gada 20.jūnija lēmumā „Par pagastu pārvalžu vadītāju amata pienākumu pildīšanu viņu prombūtnes laikā” (protokols Nr.6 24. §)
18. Par adreses piešķiršanu (1. Dārzāji, Lielplatones p.; 2. Līksnas, Vircavas p.; 3. 2 īpašumu Lielvircavā, Platones p.; 4. Guntmārītes, Valgundes p.)
19. Par adreses maiņu (Vilces p.)
20. Par adrešu dzēšanu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas (Jaunsvirlaukas p.)
21. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. Sesavas p.; 2. Stūres meţs, Sesavas p.; 3. 6 īpašumi, Sesavas p.; 4. Katrīnas, Vircavas p.; 5. Sesavas, Svētes, Kalnciema p.; 6. Kalnciema p.; 7. Alīšas, Platones p.)
3
22. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Salvijas, Sesavas p.; 2. Jaunupmaļi, Līvbērzes p.; 3. Dārzi, Zaļenieku p.; 4. parks, Elejas p.; 5. Līvbērzes p.; 6.Jēkabnieku krejotava, Zaļ.p.; 7. Baltrunas, Plat.p.; 8. Ziediņi, Elejas p.; 9. Lielzariņi, Glūdas p.)
23. Par zemes vienību apvienošanu (Kalnciema p.)
24. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (1. Lielsvētes 4A, Svētes p.; 2. Līdumnieki, Elejas p.)
25. Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu (1. Vircavas p.; 2. Kalnciema p.)
26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Lielčurilas, Lielplatones p.; 2. Kurmji, Vilces p.)
27. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA "Vedas" smilts-grants un smilts ieguvei smilts-grants un smilts atradnē "Vijas", Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā
28. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kalnciemā, 2.kārta” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
29. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
30. Par ceļu un ielu sarakstu apstiprināšanu
31. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Buciņi, Vircavas p.)
32. Par ciema statusu Jelgavas novadā
33. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no bilances (Zaļenieku p.)
34. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Parka 26-11, Elejas p.; 2. Parka 8-13, Elejas p.; 3. Parka 8-1, Elejas p.)
35. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Velmeraiši, Vilces p.)
36. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Vālodzes-7, Vilces p.)
37. Par nekustamajiem īpašumiem Jelgavas novadā (Platones p.)
38. Par dzīvojamo telpu atsavināšanu par nosacīto cenu (Elejas p.)
39. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. I.Sergijeviča, I.Sergijevičs., Svētes p.; 2. M.Neilande, Platones p.; 3 .M. Krēgere, Platones p.; 4. I.Launaga, Lielplatones p.; 5. V.Černijs, Līvbērzes p.; 6. D.Pisarevs, Līvbērzes p.; 7. N.Babre, Elejas p.)
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
40.Par zemes lietošanas mērķa maiņu (Kalnciema p.)