Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Domes sēde Nr. 16

20.12.2012

20.12.2012, plkst. 10:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 29.novembra līdz 20.decembrim
2. Par adreses piešķiršanu (1. Poķi 10, Platones p.; 2. Mūnas, Jaunsvirlaukas p.; 3. Dreimaņi,
Lielplatones p.; 4. Rubeņi, Sesavas p.)
3. Par adreses maiņu (1. Mārsilu iela 3, Svētes p.; 2. Dumbrāji, Kalnciema p.; 3. Avotiņi,
Kalnciema p.; 4. Klusā iela 5, Valgundes p.; 5. Dakari, Platones p.; 6. Gudeļi, Platones p.)
4. Par adrešu likvidēšanu (1. Līvbērzes p.; 2. Valgundes p.; 3. Elejas p.; 4. Sesavas p.; 5. Zaļenieku
p.; 6. Vircavas p.; 7. Platones p.)
5. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu (1. Mazlegzdiņi, Kalnciema p.; 2.
Čiekuri, Kalnciema p.; 3. Mazozoliņi, Kalnciema p.)
6. Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (1. Zaļenieku
p.; 2. Zaķu mežs, Vilces p.)
7. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Zemgalieši, Platones p.; 2. Ābelītes, Platones p.; 3. Krābanti,
Svētes p.; 4. Laimas, Sesavas p.; 5. Vēji, Sesavas p.; 6. Dīķmalas, Jaunsvirlaukas p.)
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Rafaeļi, Vircavas p.)
9. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (Parka iela 26-1, Elejas p.)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Ziediņi - 1, Elejas p.)
11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (1. Ziediņi, Elejas p.; 2. Kaijas,
Jaunsvirlaukas p.)
12. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (1.
Elejas p.; 2. Lielplatones p.)
13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu
SIA „Jelgavas novada KU”
14. Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (Kalnciema p.)
15. Par grozījumiem 2012.gada 25.septembra lēmumā (protokols Nr.10 9.§ 7.p.) “Par zemes
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” (Līvbērzes p.)
16. Par grozījumiem 2012.gada 28.novembra lēmumā (protokols Nr.15 12.§) “Par zemes
vienības daļas atdalīšanu un pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu”
17. Par grozījumiem 2012.gada 25.aprīļa lēmumā ”Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi
2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par atkritumu apsaimniekošanu”” izdošanu”
18. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada
23.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Jelgavas novada pašvaldības administratīvās
atbildības noteikumi” apstiprināšanu
3
19. Par saistošo noteikumu Nr.17 "Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai
nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un
uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju
izvietošanu Jelgavas novadā” izdošanu
20. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” apstiprināšanu
21. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas
novada administratīvajā teritorijā 2013. un 2014.gadā” apstiprināšanu
22. Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
23. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (1. Mēs-lauku att.; 2. Cheese, florbola apr. ieg.; 3.
Cheese, tautas tērpu ieg.; 4. Nākotnes seniores)
25. Par līdzfinansējuma garantēšanu biedrībai (1. Mēs-Staaļģenes skolai; 2. Vaidelote; 3.
Aizupīte; 4. Bērzes krasti; 5. Lielbarons; 6. Att. centrs Iepazīsim sevi)
26. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances (1. Platones p.; 2. Zaļenieku p.)
27. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances (Glūdas p.)
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Elejas p.)
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas parāda dzēšanu (Jaunsvirlaukas p.)
30. Par īres maksas samazināšanu (A.Jekimova, Elejas p.)
31. Par Jelgavas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra nolikuma apstiprināšanu
32. Par Jelgavas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības vienības sociālās
atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikuma apstiprināšanu