Domes sēde Nr. 3

22.02.2012

22.02.2012, plkst. 15:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 1.februāra līdz 22.februārim
2. Pārskats par Jelgavas novada bāriņtiesas darbu 2011.gadā
3. Par adreses piešķiršanu (1. Skangaļi, Jaunsvirlaukas p.; 2. 5 īpašumi, Līvbērzes p.; 3. Industriālais parks, Glūdas p.; 4. Baloţu iela 24, Svētes p.)
4. Par adrešu maiņu (1. Līvbērzes p.; 2. Zaļenieku p.; 3. Platones p.; 4. Vircavas p.; 5. Lielplatones p.; 6. Jaunsvirlaukas p.; 7. Vilces p.; 8. Sesavas p.; 9. Kalnciema p.; 10. Visbija, Elejas p., 11. Jaunavotiņi, Elejas p.; 12. Lināji, Elejas p.; 13.Elejas p.; 14. Glūdas p.)
5. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Klidziņa 1, Jaunsvirlaukas p.; 2. Lielstrauti, Platones p.; 3. Pauņi, Zaļenieku p.; 4.Čiekuriņi, Zaļenieku p.)
6. Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu (Alīšas, Platones p.)
7. Par zemes iznomāšanu (Jaunsvirlaukas p.)
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Celtnieku iela 7, Valgundes p.; 2. Bramberģes iela 5, Glūdas p.)
9. Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Lindas”, Valgundes pagastā
10. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. A.Javarovičs, Kalnciema p.; 2. 2 personas, Valgundes p.; 3. Ţ.Folks, Platones p.; 4. 3 personas Jaunsvirlaukas p.)
11. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu” izdošanu
12. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra noteikumos Nr.25 „Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei apmēru un piešķiršanas kārtību” izdošanu
13. Par saistošo noteikumu Nr.5 "Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu" apstiprināšanu
14. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestāžu izmaksu apstiprināšanu
15. Par sadzīves atkritumu tarifu
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) projektu konkursam „Pieslēdzies izaugsmei”
17. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Jelgavas novada KU” (Zaļenieku p.)
3
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
18. Par Jelgavas novada domes 2011.gada 28.septembra lēmuma Nr.20 “Par dzīvojamās telpas atsavināšanu” grozīšanu
19. Par atvaļinājuma un atpūtas dienas piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem