+A A
Piektdiena, 26. Februāris, 2021
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Domes sēde Nr. 9

22.08.2012

22.08.2012, plkst. 15:00

Protokols

Izpilddirektora ziņojums

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 26.jūlija līdz 22.augustam
2. Par adreses piešķiršanu (1. Ausmas, Zaļenieku p.; 2. Līvbērzes p.; 3. Bituma bāze, Glūdas p.)
3. Par adreses maiņu (1. Bitenieki, Kalnciema p.; 2. Mārsilu iela 1, Svētes p.)
4. Par nosaukuma piešķiršanu (1. Mežapuiķi, Sesavas p.; 2. kapi, Valgundes p.; 3. Diānas,
Vilces p.)
5. Par starpgabala statusa noteikšanu (Atvari, Elejas p.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Dimzu lauks, Zaļenieku p.; 2. Būmaņu
lauks, Zaļenieku p; 3. Mazlībieši, Vircavas p.; 4. Sprīžu lauks, Platones p. 5. Ojāri, Vircavas p.; )
7. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (Tīsu krogs dz.4, Lielplatones p.)
8. Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai (Slimnīcas iela 1, Kalnciema p.)
9. Par pašvaldības īpašumā esošu zemes vienību nodošanu privatizācijai (R.Pelšes iela 5,
Elejas p.)
10. Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu (Lielplatones kapi, Lielplatones p.)
11. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Tauriņi 2, Platones p.; 2. Lilijas, Glūdas p.; 3. Jaunsillāči,
Glūdas p.; 4. Jaunozoliņi, Jaunsvirlaukas p.; 5. Jaunsterliņi, Vircavas p.)
12. Par zemes vienības sadalīšanu (Svētes p.)
13. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu (1. Sesavas p.; 2. Valgundes p.; 3.
Elejas p.; 4. Vircavas p.)
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Krastiņi, Zemītes, Jaunsvirlaukas p.; 2.
Zemzarīši, Sesavas p.; 3. Mazmuskuļi, Vilces p.; 4. Grīvenieki, Vircavas p.; 5. Pekuļi, Vircavas
p.; 6. Ziediņi, Elejas p.)
15. Par pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda pārvaldīšanas kārtību
16. Par Glūdas pagasta padomes 2009.gada 26.maija lēmuma (protokols Nr.5 4.p.) „Par
adreses piešķiršanu’’ atcelšanu
17. Par grozījumiem 2012.gada 25.aprīļa lēmumā (protokols Nr.5 38. §) „Par grozījumiem
Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 2.§ 4.p.) „Par
nosaukuma piešķiršanu””
18. Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra amatu
sarakstā
19. Par grozījumiem 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 24.§) „Par aizņēmuma
ņemšanu automašīnu iegādei”
3
20. Par grozījumiem 2012.gada 25.jūlija lēmumā (protokols Nr.8 33.§) „Par dalību Eiropas
Komisijas finansēto projektu atklātajā konkursā „Tīkla EUROPE DIRECT informācijas
centru uzturētājstruktūru atlase 2013.-2017.gadam””
21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu (1. Biedrība Vide un Cilvēks; 2. Luteriskās baznīcas
draudze)
22. Par aizņēmuma ņemšanu KPFI projekta Nr.KPFI-10/13 ”Zema enerģijas patēriņa ēkas
„Valgundes sporta halle” jaunbūve Jelgavas novadā”” realizācijai
23. Par Valsts kases aizdevumu valūtas un procentu likmju maiņu
24. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Lielplatones p.)
26. Par nekustamo īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu (Lielplatones p.)
27. Par domes priekšsēdētāja Z. Caunes komandējumu
28. Par grozījumiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas nolikumā
29. Par grozījumiem Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra nolikumā
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
30. Par īres maksas samazināšanu (V.Dolgovs, Elejas p.)
31. Par izmaiņām amatu sarakstā (Glūdas p.)
32. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
33. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Jelgavas novada pašvaldības administratīvās ēkas
rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un tās pieejamības nodrošināšana”, Nr.
3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/005 realizācijai
34. Par adreses piešķiršanu (Konservu cehs, Valgundes p.)
35. Par nekustamā īpašuma pārņemšanu (Smiltnieki, Platones p.)
36. Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
37. Par pilnvarojuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim
Caunem parakstīt apliecinājumu saistībā ar projekta ”Zaļenieku arodvidusskolas
dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai nepieciešamā
līdzfinansējuma piešķiršanu