Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Domes sēde Nr. 6

23.05.2012

23.05.2012, plkst. 15:00

Protokols

1. Par deputāta stāšanos amatā
2. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 26.aprīļa līdz 23.maijam
3. Par adreses piešķiršanu (Bio, Zaļenieku p.)
4. Par adrešu maiņu (1. Valgundes pag.; 2. Liepas, Kalnciema p.; 3. Zariņii, Kalnciema p.)
5. Par nosaukuma maiņu (Strēlnieki, Kalnciema p.)
6. Par nosaukuma un adreses maiņu (1. Kalniņi, Vircavas p.; 2. Dzintari, Kalnciema p.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Ojāri, Vircavas p.; 2. Lietuvas 22A, Elejas p.; 3. Mehanizatoru iela 4, Valgundes p.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atklātā izsolē (Lietuvas 19B, Elejas p.)
9. Par ielas statusa un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Valgundes pag.)
10. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Rūtas, Jaunsvirlaukas p.; 2. Jaunēķi, Līvbērzes p.)
11. Par zemes vienības sadalīšanu (Siljēči-Kukaiņi-Lediņi, Valgundes p.)
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Lieljasi, Platones p.; 2. Kaņņi, Zaļenieku p.)
13. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 3.§ 6.p.) „Par adrešu maiņu”
14. Par nelikumīgu būvniecību (Svētes mežs, Svētes p.)
15. Par pašvaldības atļauju otrās kategorijas šautuves izveidei un darbībai Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolā
16. Par Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas šautuves pakalpojumu cenām
17. Par grozījumiem Vilces pagasta pārvaldes amatu sarakstā
18. Par zemes izpirkšanas samaksas apmēra samazināšanu (Zelmeņi, Jaunsvirlaukas p.)
19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu NVA projektiem „Bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām””
20. Par līdzfinansējumu ES programmas "Jaunatne darbībā" projektam "Music and Art Calls!"
21. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jelgavas novada pašvaldības ēkās” realizācijai
22. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” apstiprināšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
23. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
3
24. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra lēmumā „Par zemes vienības atdalīšanu” (protokols Nr.12 5.§ 8.p.)
25. Par piedalīšanos IZM projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”
26. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas apstiprināšanu Jelgavas novadā
27. Par īres maksu pašvaldības sociālajos dzīvokļos
28. Par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvos