Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Domes sēde Nr. 12

24.10.2012

24.10.2012, plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 26.septembra līdz
24.oktobrim
2. Par adreses piešķiršanu (1. Parka 16A, Elejas p.; 2. Gaideļu-Šauvas, Dzintara kapella,
Jaunsvirlaukas p.; 3. Saules iela 11, Valgundes p.; 4. Stadiona iela 12A, Kalnciema p.)
3. Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (1.
Divupes, Mežogas, Līvbērzes p.; 2. Oskari, Jaungaļi, Glūdas p.; 3. Tilti, Jaunsvirlaukas p.; 4.
Andrejosta 1, Andrejosta 2, Sesavas p.)
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (meži, Sesavas p.)
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (1.Ziedlejas, Glūdas p.; 2. Upeskrasti,
Glūdas p.; 3. Celtnieku iela 2/4, Kalnciema p.)
6. Par grozījumiem 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 10.§) „Par
atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināšanu” (Ziediņi 1,3,
Elejas p.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Gaidas-6, Sesavas p.; 2. Bērzu iela 9-12,
Līvbērzes p.; 3. Blukas, dz.3, Jaunsvirlaukas p.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Birzīte 103, Glūdas p.)
9. Par nekustamā īpašuma "Vēži" Platones pagastā pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības
10. Par zemes vienību atdalīšanu (1. Kurmji, Vilces p.; 2. Kāļi, Vilces p.; 3. Kastaņi,
Sesavas p.; 4. Amoli, Sesavas p.; 5. Rogas, Vircavas p.)
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Kristapi, Zaļenieku p.; 2. Niedras,
Jaunsvirlaukas p.)
12. Par ceļu un ielu sarakstu apstiprināšanu (Lielplatones p.)
13. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (Kalnamaču ērberģis, Zaļenieku p.)
14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību
nodošanu (1. Sidrabītes, Lielplatones p.; 2. Centrs 17, Lielplatones p.; 3. Vārnas,
Jaunsvirlaukas)
15. Par 2012.gada 25.jūlija lēmumu ”Par dzīvojamās telpas atsavināšanu” atcelšanu
16. Par grozījumiem 2012.gada 25.septembra lēmumā (protokols Nr.10 9.§ 7.p.) “Par
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu”
17. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par Jelgavas novada pašvaldības autoceļu
uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras sezonā” izdošanu
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Vilces p.)
19. Par kustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Vilces p.)
20. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances (Zaļenieku p.)
21. Par parāda izslēgšanu no uzskaites
22. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai (Liel.Barons)
3
23. Par priekšfinansējuma piešķiršanu VA „Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra” projektam „Street sports & media diversity”
24. Par dalību projektā par meža zemju transformāciju
25. Par apkures tarifu apstiprināšanu (1. Līvbērzes p.; 2. Valgundes p.)
26. Par SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitāla palielināšanu
27. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada
28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Jelgavas novadā”apstiprināšanu
28. Par Jelgavas novada pašvaldības iekšējā audita pārvaldības dokumentu
apstiprināšanu
29. Par minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu
30. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju algas likmēm
31. Par grozījumiem Lielplatones internātpamatskolas amatu sarakstā
32. Par grozījumiem 2011.gada 20. jūnija lēmumā "Par pagastu pārvalžu vadītāju
amata pienākumu pildīšanu viņu prombūtnes laikā"
33. Par grozījumiem 2012.gada 22.augusta lēmumā (protokols Nr.9 26.§) „Par
nekustamo īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu”
34. Par grozījumiem 2012.gada 27.jūnija lēmumā (protokols Nr.7 30.§) „Par nekustamo
īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu”
35. Par grozījumiem 2012.gada 25.aprīļa lēmumā (protokols Nr.5 31.§) ”Par
nokavējuma naudas dzēšanu”
36. Par grozījumiem Elejas vidusskolas nolikumā
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
37. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Agras, Valgundes p.; 2. Mūra dzirnavas, Vilces p.)
38. Par nosaukuma un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (Mūra dzirnavas,
Vilces p.)
39. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu (Dzelzceļa 3, Glūdas p.)
40. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu (Lielplatones p.)
41. Par grozījumiem Lielplatones internātpamatskolas nolikumā
42. Par apkures tarifu apstiprināšanu (Vircavas p.)
43. Par Arņa Ozola atbrīvošanu no Jelgavas novada būvvaldes vadītāja amata
44. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu (Elejas parks)