Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Domes sēde Nr. 5

25.04.2012

25.04.2012, plkst. 15:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 29.marta līdz 25.aprīlim
2. Par adreses pieškiršanu (Lielupes 49, Kalnciema p.)
3. Par adrešu maiņu (1. Mauriņi, Kalnciema p.; 2. Lakstīgalas, Kalnciema p.; 3. Strēlnieki, Kalnciema p.; 4. Jaunsīļu noliktava, Vilces p.; 5. Valgundes p.)
4. Par nosaukuma maiņu (Dzirnieku bibliotēka, Jaunsvirlaukas p.)
5. Par nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. ceļi, Zaļenieku p.; 2. Ceriņu iela 1B, Svētes p.)
6. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Neļķes, Kalnciema p.)
7. Par nekustamo īpašumu izveidošanu un nosaukumu piešķiršanu (divi īpašumi, Kalnciema p.)
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Vilces p.)
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (Lāču iela 83, Vītoliņi, Valgundes p.)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Jaunaptiekas, Pļavuspieķi, Zaļenieku p.; 2. Meţaplāteri, Vilces p.)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Vālodzes, Vilces p.; 2.Vidukļi, Vircavas p.)
12. Par nekustamo īpašumu apvienošanu (Ķiršu 11 un Ķiršu 13, Līvbērzes p.)
13. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Zemgalieši - 6, Sesavas p.; 2. Mazplatone -1, Lielplatones p.; 3. Centrs 29 - 6, Lielplatones p.)
14. Par bezmantinieka mantas pārņemšanu (1. Dārza 2-5, Elejas p.; 2. Draudzības 6-74, Kalnciema p.)
15. Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu (Mazvirši, Lielplatones p.)
16. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Ēriki, Sesavas p.; 2. Cielaviņas, Vilces p.; 3. Tīģersmaidi, Valgundes p.; 4. Ziedlapiņas, Valgundes p.)
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Lietuvas 59, Elejas p.; 2. Jēkabnieku krejotava, Zaļenieku p.; 3. Mūrabultnieki, Lielplatones p.)
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. V.Ceicāns, Līvb.p.; 2. O.Upmalis, El.p.; 3. A.Upmale, El.p.; 4. N.Muraļimova, Valg.p.; 5. K.Muraļimova, Valg.; 5.V.Muraļimova, Valg.; 7. M.Narvils, Valg.p.; 8. I.Makačka, Plat.p.; 9. Siliņa, Jaunsv.)
19. Par dzīvesvietas deklarēšanas iestāžu noteikšanu
20. Par nepabeigtas būves nojaukšanu Glūdas pagastā
21. Par nedzīvojamās ēkas - vecā skola Platonē nojaukšanu
22. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 24.novembra lēmumā „Par nosaukuma piešķiršanu” (protokols Nr.14 4.1.§)
23. Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par atkritumu apsaimniekošanu”” izdošanu
24. Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
25. Par 2012.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu”” precizēšanu
3
26. Par 2012.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra noteikumos Nr.25 „Par pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei apmēru un izmaksas kārtību””pre
27. Par 2012.gada 11.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā 2012.gadā” precizēšanu
28. Par dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
29. Par dalību Zemgales plānošanas reģiona „Zemgales kultūras programmas” atklātajā projektu konkursā
30. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta realizācijai (1. administratīvā ēka, Pasta 37; 2. Zaļenieku arodvidusskola)
31. Par nokavējuma naudas dzēšanu (R.Tovanceva, Līvbērzes p.)
32. Par kustamā īpašuma atsavināšanu (1. vieglā automašīna, Lielplatones p.; 2. autobuss un vieglā automašīna, Zaļenieku p.)
33. Par konkursa „Pašvaldības atbalsts energoaudita pārskata, vienkāršotās renovācijas projekta un būvniecības izmaksu tāmes izstrādei " nolikuma apstiprināšana
34. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi 22.02.2012.saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” apstiprināšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
35. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) projektu konkursam „Palīdzēsim māmiņām”
36. Par Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada pārskata apstiprināšanu
37. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 22.februāra lēmumā (protokols Nr.3 4.§) „Par adrešu maiņu”
38. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4 2.§ 4.p.) „Par nosaukuma piešķiršanu”
39. Par kapitālsabiedrību gada pārskatu apstiprināšanu un revidenta iecelšanu