Domes sēde Nr. 10

26.09.2012

25.09.2012, plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 23.augusta līdz 25.septembrim
2. Par adreses piešķiršanu (1. Priednieki, Pīlādži, Strautiņi, Svētes p.; 2. Jaunkļaviņas, Elejas p.; 3.
Lielplatones p.; 4. Dziļumi, Vircavas p.; 5. Mārrutku cehs, Valgundes p; 6. 3 īpašumi, Valgundes p.;
7. Sesavas p.; 8. Žvīguļi, Valgundes p.)
3. Par adreses maiņu (1. Transformatora ēka, Lielplatones p.; 2. Kuģenieki, Kalnciema p.; 3.
Purvalkšņi, Valgundes p.)
4. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. Ezeri, Līvbērzes p.;
2.Pazari, Sesavas p.)
5. Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu (Madaras, Kalnciema p.)
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Drustēni, Elejas.p.; 2. Dimzas, Glūdas p.; 3.
Elejas parks, Elejas p.; 4. Rozītes, Zaļenieku p.; 5. Ceļmalas, Vircavas p.)
7. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Transformatora ēka, Līvbērzes p.; 2. Mežirbes, Vilces p.; 3.
Muižzemnieki, Jaunsvirlaukas p.)
8. Par zemes vienību precizēto platību apstiprināšanu (Kalnciema p.)
9. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu (1.Lielplatones p.; 2. Vircavas p.; 3.
Kalnciema p.; 4. Svētes p.; 5. Glūdas p.; 6. Jaunsvirlaukas p.; 7. Līvbērzes p.; 8. Valgundes p.;
9.Vilces p.; 10.Platones p.)
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (1. Vilces iela 9B, Svētes p.; 2. Priedāji,
Glūdas p.)
11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un adreses maiņu (Lielsvētes iela 11B,
Svētes p.)
12. Par detālplānojuma 1.redakciju
13. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (1. Birzīte 173, Glūdas p.; 2. Konservu cehs īpašumā Lobo,
Platones p.)
14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Dimzu lauks, Būmaņu lauks, Zaļenieku p.; 2.
Sprīžu lauks, Platones p.; 3.Ziedkalnes 2-11, Vilces p.; 4. Rakari, Vilces p.; 5. Gaidas 6, Sesavas p.;
6. Mazlībieši, Vircavas p.)
15. Par kustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Vilces p.)
16. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (1.
Platones 1, Vircavas p.; 2. Sidrabe 3, Lielplatones p.; 3. Centrs 2, Lielplatones p.; 4. Skursteņskola,
Sesavas p.; 5. Kastaņu 4, Sesavas p.)
17. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā SIA "Jelgavas novada KU"
(1. Puriņas, Valgundes p.; 2. Līvbērzes p.)
18. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 25.jūlija lēmumā (protokols Nr.8 4.§
1.p.) Par adreses maiņu (Valgundes p.)
19. Par domes priekšsēdētāja Z. Caunes komandējumu
20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Lietuvas iela 19B, Elejas p.)
21. Par kustamā īpašuma atsavināšanu un izslēgšanu no bilances (Valgundes p.)
22. Par nedzīvojamo telpu nomu (Lielplatones p.)
23. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas samazināšanu (Elejas p.)
3
24. Par līdzfinansējumu biedrībai (1. Liel.Barons; 2. Svetoč; 3. Pilsēta laukos)
25. Par īres maksas samazināšanu (Čerkasova, Kalnciema p,)
26. Par grozījumiem telpu nomas līgumos (Glūdas p.)
27. Par Platones pamatskolas vecās ēkas atsavināšanu nojaukšanai
28. Par apkures tarifu apstiprināšanu
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (G.Eglīte, Sesavas p.)
30. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu (1. Kastaņu 4-10, Sesavas p.; 2.
Zemgalieši dz.4, Sesavas p.; 3. Tīsu krogs 4, Lielplatones p.)
31. Par maināmo nekustamo īpašumu vērtību apstiprināšanu (Gaidas 3, Sesavas p.)
32. Par galvojuma sniegšanu SIA „Jelgavas novada KU” ERAF līdzfinansētā projekta
realizācijai (1. Dorupe, Glūdas p.; 2. Zaļenieku p.)
33. Par nekustamā īpašuma novērtēšanu un ieguldīšanu SIA „Jelgavas novada KU”
pamatkapitālā
34. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu
35. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” apstiprināšanu
36. Par Lielplatones Speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu
37. Par grozījumiem Lielplatones internātpamatskolas amatu sarakstā
38. Par grozījumiem 2011.gada 20.jūnija lēmumā (protokols Nr.6, 24§) „Par pagastu pārvalžu
vadītāju amata pienākumu pildīšanu viņu prombūtnes laikā” grozīšanu
39. Par grozījumiem 2012.gada 25.jūlija lēmumā (protokols Nr.8, 32.§) „Par aizņēmuma
ņemšanu Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīga lietus
ūdens apsaimniekošana vides kvalitātes uzlabošanai Lielupes baseinā” realizācijai”
40. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 2.punkta
papildināšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
41.: Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Ziediņi-1, Elejas p.; 2, Ziediņi-3, Elejas p.)
42. Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu un adreses dzēšanu (Elejas p.)
43. Par nekustamā īpašuma „Smiltnieki”, Platones pagastā pārņemšanu
44. Par nodokļu atbalsta pasākuma nepiemērošanu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli
45. Par grozījumiem 2012.gada 31.janvāra lēmumā (protokols Nr.2 19.§) „Par Jelgavas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzsākšanu”
46. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta "Zaļenieku arodvidusskolas dienesta
viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšana"realizācijai pamatojoties uz būvniecības
laikā konstatēto neatliekamo papildus darbu veikšanu, kas saistīta ar apkures
nodrošināšanu