+A A
Piektdiena, 4. Decembris, 2020
Baiba, Barba, Barbara

Domes sēde Nr. 4

27.03.2012

27.03.2012, plkst. 15:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 23.februāra līdz 27.martam
2. Par adreses piešķiršanu (1. Dzelzceļnieku iela, Elejas p.; 2. Lietuvas 46A, Elejas p.; 3. Stacija Platone, Platones p.; 4. Rubeľu iela 2, Vircavas p.)
3. Par adrešu maiņu (1. Saulieši, Kalnciema p.; 2. Lejas, Kalnciema p.; 3. Mazlapsas, Kalnciema p.; 4. Burtnieki, Kalnciema p.; 5. Klintaiľi, Kalnciema p.; 6. Līči 1, Kalnciema p.; 7. Gipškalni, Kalnciema p.; 8. Vairogi, Kalnciema p.; 9. Bērzi, Kalnciema p.; 10.Ceriľi, Kalnciema; 11. Svetes p.)
4. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. Grunduļu lauks, Zaļenieku p.; 2. 2 īpašumi, Zaļenieku p.; 3. Sporta iela, Kalnciema p.)
5. Par nosaukumu maiņu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Rubeľu iela, Vircavas p.)
6. Par nosaukuma un adreses maiņu (1. Jaunceriľi, Elejas p.; 2. Spāres 1, Svētes p.)
7. Par nekustamajiem īpašumiem "Celmi" un "Celmāji", Platones pagastā
8. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu izsolē (Ēnas, Tukumnieki, Odziľas, Gāzes vads, Līvbērzes p.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Parka iela 26-11, Elejas p.; 2. Parka iela 8-13, Elejas p.; 3. Parka iela 8-1, Elejas p.)
10. Par atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināšanu (Elejas p.)
11. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Ceplis dz. 4, Lielplatones p.; 2. Ceplis dz. 1, Ceplis dz. 3, Lielplatones p.; 3. Atmodas dz.12, Lielplatones p.; 4. Kastaľu 4-10, Sesavas p.)
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Vecimbati, Vircavas p.; 2. Zūbi, Sesavas p.; 3. Jaunvalmji, Jaunsvirlaukas p.; 4. Jaunogles, Jaunsvirlaukas p.; 5. Zāģeri, Vircavas p.)
13. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Dzeľi, Vircavas p.; 2. Melnstrauti, Elejas p.)
14. Par zemes vienības atsavināšanu (Vidukļi, Vircavas p.)
15. Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu (Robeţnieki, Svētes p.)
16. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012. gada 31.janvāra lēmumā „Par adreses piešķiršanu” (protokols Nr.2 2.§)
17. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā „Par zemes piekritību” (protokols Nr.11 48.§)
3
18. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.novembra lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” (protokols Nr.12 7.6.§)
19. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. E.Špelis, Svētes p.; 2. I.Tiltiľš, Zaļenieku p.; 3. A.Sičeva, Līvbērzes p.; 4. L.Upners, Līvbērzes p.)
20. Par Jelgavas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību
21. Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
22. Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par atkritumu apsaimniekošanu”” izdošanu
23. Par galvojuma sniegšanu SIA „Jelgavas novada KU” Kohēzijas fonda projekta realizācijai
24. Par aizņēmuma ņemšanu automašīnu iegādei
25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu NVA projektiem „Bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām””
26. Par līdzfinansējumu ES programmas "Jaunatne darbībā" projektam "Care for different!"
27. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai (LIFESTYLE)
28. Par piedalīšanos IZM projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību”
29. Par kustamā īpašuma - pasažieru autobusa atsavināšanu (Svētes p.)
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Elejas p.)
31. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no bilances (Elejas p.)
32. Par grozījumiem „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas”
33. Par grozījumiem Līvbērzes vidusskolas nolikumā
34. Par grozījumiem Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas nolikumā
35. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumā
36. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtībā
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
37. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Lietuvas 19B, Elejas p.)
38. Par adreses piešķiršanu (Tušķi 1-5, Līvbērzes p.)
39. Par piedalīšanos Baltijas jūras reģiona programmas projektā „Promoting and strengthening BSR Identity through ambient brending - @brand” (”Visaptverošs mārketings Baltijas jūras reģiona identitātes veicināšanai un stiprināšanai -@zīmols")