Domes sēde Nr. 7

27.06.2012

27.06.2012, plkst. 16:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 24.maija līdz 27.jūnijam
2. Par adreses piešķiršanu (Jaunbērziņi, Zaļenieku p.)
3. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa maiņu (Vērpju iela 6, Vītoliņi, Valgundes p.)
4. Par nosaukuma, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa maiņu (Tīreļa iela 16, Valgundes p.)
5. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1.Hermaņi,Platones p. un Modriņi, Elejas p.; 2. Puduri, Valgundes p.)
6. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu (Jelgavas iela 9A, Līvbērzes p.)
7. Par nosaukuma un adreses maiņu (1.Kuperi, Svētes.p.; 2. Baloži, Glūdas p.)
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (Kalnciema p.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Jaunaptiekas, Pļavuspieķi, Zaļenieku p.; 2. Rakari, Vilces p.)
10. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu (Jaunā Zizma, Elejas p.: 1. 5-8; 2. 5-7; 3. 5-6; 4. 5-4; 5.
11. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (Glūdas stacija - 3, Glūdas p.)
12. Par dzīvojamo māju Platones iela 3, Vircavā, Oglaine 24, Oglainē, Liepu 14 un Liepu 16 Mazlaukos, Vircavas pagastā, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu
13. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Kalnciema p.)
14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (V.Scepuļonoks, Līvbērzes p.)
15. Par zemes piekritību pašvaldībai (Strēlnieki, Kalnciema p.)
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Zaļenieku pag. Papardes; 2. Mazeniņi, Līvbērzes p.; 3.Mācītājmājas, Zaļenieku p.)
17. Par zemes vienības atdalīšanu (1.Ceriņi, Vilces p.; 2. Vanadziņi, Elejas p.; 3. Pienenītes, Glūdas p.; 4. Saullēkti, Zaļenieku p.; 5. Jaunzemji, Zaļenieku p.; 6. Grezas, Līvbērzes p.; 7. Cīruļi, Platones p.)
18. Par zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma maiņu un mērķa noteikšanu (Priežu iela,Stārķu iela, Valgundes p.)
19. Par nepabeigtas būves Glūdas pagastā nojaukšanas darbu iepirkumu
20. Par Platones pamatskolas vecās ēkas atsavināšanu nojaukšanai
21. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (Gala Dumpji, Valgundes p.)
22. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” smilts- grants un smilts ieguvei smilts – grants un smilts atradnē „Kalnaplāteri”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā
23. Par Jelgavas novada attīstības stratēģiju
3
24. Par grozījumiem 2011.gada 20.jūnija lēmumā (protokols Nr.6 24.§) „Par pagastu pārvalžu vadītāju amata pienākumu pildīšanu viņu prombūtnes laikā”
25. Par grozījumiem 2011.gada 28 septembra lēmumā "Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām "
26. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības 27.punkta grozīšanu
27. Par dalību Latvijas kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) projektu konkursā „Kopā ar ģimeni uz skolu”
28. Par kustamā īpašuma atsavināšanu (1. Zaļenieku p.; 2. Kalnciema p.)
29. Par nekustāmā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu (1. Zaļenieku p.; 2. Sesavas p.)
30. Par nekustamo īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu (Ceplis, Lielplatones p.)
31. Par Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
32. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Par īpašuma izvērtēšanu, nosakot ģimenes atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” izdošanu
33. Par mērķa grupu noteikšanu A/S Latvenergo dāvanu karšu saņemšanai Jelgavas novada pašvaldībā
34. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Līvbērzes p.)
35. Par Edmunda Miseviča atbrīvošanu no Svētes pamatskolas direktora amata
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
36. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Pērles, Lielplatones p.; 2. Strautmaļi, Zaļenieku p.)
37. Par adreses piešķiršanu (Niedrītes, Valgundes p.)
38. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Valsts Kultūrkapitāla fonda projektam „Lielplatones muižas klēts izpēte”