Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Domes sēde Nr. 15

28.11.2012

28.11.2012, plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu
2. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2012.gada 25.oktobra līdz 28.novembrim
3. Par adreses piešķiršanu (1. Milleri 8, Zaļenieku p.; 2. Bērzu iela, Ceriņu iela, Līvbērzes p.; 3.
Lielie Ritumi, Valgundes p.; 4. Buki, Valgundes p.; 5. Dārziņu iela, Glūdas p.; 6. Garāžas, Glūdas p.;
7. Ienesti, Platones p.)
4. Par adreses maiņu (1. Baložu iela 23, Svētes p.; 2. Rubeņu iela 2, Vircavas p.)
5. Par adrešu likvidēšanu (Vircavas p.)
6. Par nosaukuma piešķiršanu (Dārziņu iela, Glūdas p.)
7. Par nosaukuma un adreses maiņu (Pabērzi, Kalnciema p.)
8. Par nosaukuma maiņu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Mazplepji,
Zaļenieku p.)
9. Par zemes piekritību, nosaukuma un adreses maiņu (Piterāni, Kalnciema p.)
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Irbenieki, Valgundes p.; 2. Vītiņi, Valgundes
p.; 3. Nāras, Valgundes p. ; 4. Gaujas, Vircavas p.)
11. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Elejas mežs, Ievu mežs, Elejas p.; 2. Birzes, Zaļenieku p.)
12. Par zemes vienības daļas atdalīšanu un pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu (Viesturi,
Elejas p.)
13. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu (Tiltiņi, Elejas p.)
14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā (Tērvete
193, Glūdas p.)
15. Par grozījumiem 2012. gada 25. septembra lēmumā (protokols Nr. 10/ 2.7.p) "Par adrese
piešķiršanu"
16. Par grozījumiem 2012.gada 25.septembra lēmumā (protokols Nr.10 2.§ 1.p.) „Par adreses
piešķiršanu”
17. Par grozījumiem 2012.gada 24.oktobra lēmumā (protokols Nr.12 3.§) “Par nosaukuma
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”
18. Par grozījumiem 2009.gada 30. decembra lēmumā (protokols Nr.11.48.§ 5.) „Par zemes
piekritību”
19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (1. Jānīšu karjers, Līvbērzes p.; 2.
Kalnciema p.)
20. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Lielupes 39, Kalnciema p.)
21. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ojāri, Vircavas p.)
22. Par ēku un būvju uzturēšanai piesaistīto zemes platību (Upes-9, Sesavas p.)
23. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu
SIA "Jelgavas novada KU" (1. Jelgavas iela 6, Līvbērzes p.; 2. četras mājas, Svētes p.)
3
24. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu
(Zemdegas, Sesavas p.)
25. Par saistošo noteikumu Nr.14 ”Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā” izdošanu
26. Par zemes iznomāšanu (Platones p.)
27. Par Andra Ziemeļa iecelšanu Jelgavas novada būvvaldes vadītāja amatā
28. Par grozījumiem Jelgavas novada būvvaldes nolikumā
29. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības grozīšanu
30. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 2012.gada 22.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada budžetu”” apstiprināšanu
31. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no bilances (1. Elejas p.; 2. Svētes p.)
32. Par pamatlīdzekļa pārdošanu (Vilces p.)
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
33. Par pamatlīdzekļa pārdošanu (Sesavas p.)
34. Par kustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. autobuss, Lielplatones internātpamatskola;
2. vieglā automašīna, Lielplatones internātpamatskola)
35. Par budžeta komisijas apstiprināšanu
36. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem