+A A
Pirmdiena, 18. Janvāris, 2021
Antis, Antons

Domes sēde Nr. 2

31.01.2012

31.01.2012, plkst. 15:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2011.gada 29.decembra līdz 2012.gada 31.janvārim
2. Par adreses piešķiršanu (1. Ţubes, Sesavas p.; 2. Puriņas, Valgundes p.)
3. Par adreses maiņu (sporta halle, Līvbērzes p.)
4. Par adreses dzēšanu no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas (Vilces p.)
5. Par nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu (1. Saullēkti, Platones p.; 2. Pūķīši, Sesavas - Līvbērzes p.; 3.Purāji, Jaunsvirlaukas p.; 4. Smiltnieki, Vircavas p.; 5. Lielplatones p.; 6.Zaļenieku p.)
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (1. Medņi, Sesavas p.; 2. Lielģeriņi, Zaļenieku p.)
7. Par zemes vienības atdalīšanu (1. Kļavu iela, Valgundes p.; 2. Jaunās muiţas meţs, Vilces p.; 3. Ķīves lauks, Vilces p.; 4. Kāvuţas, Zaļenieku p.; 5. Kurmji, Vilces p.; 6.Sili, Elejas p.)
8. Par zemes vienības precizētās platības apstiprināšanu (Kalnciemkrasti, Kalnciema p.)
9. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (Vilces p.)
10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (Raubēni, Elejas p.)
11. Par pašvaldības zemes iznomāšanu (Kalnciema p.)
12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Ziedkalnes 2-11, Vilces p.; 2. Ēnas, Līvbērzes p.; 3. Tukumnieki, Līvbērzes p.; 4.Odziņas, Līvbērzes p.; 5. Gāzes vads, Līvbērzes p.; 6. Pazari, Sesavas p.; 7. Lietuvas 22A, Elejas p.)
13. Par nekustamo īpašumu izslēgšanu no bilances (Vircavas p.)
14. Par nekustamo īpašumu "Rencēni", Platones pagastā
15. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (D/s Siliņi Nr.96, Glūdas p.)
16. Par grozījumiem Jelgavas rajona Vilces pagasta padomes 2006.gada 23.novembra lēmumā „Par nosaukumu piešķiršanu un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu”
17. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 27.aprīļa lēmumā "Par zemes piekritību" (protokols Nr.4 10.§)
18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu (1. D.Kukša, Platones p.; 2. A.Lejnieks, Platones p.; 3. A.Kancers, Elejas p.; 4. Ē.Zukulis, Elejas p.; 5. 4 personas Parka ielā 2-3, Elejas p., 6. 4 personas Vītolu ielā 3-8, Valgundes p.)
19. Par Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu
Ziņotājs: Edgars Turks;
20. Par Jelgavas novada sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
21. Par konkursa „Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2012.gadā” nolikuma un žūrijas komisijas apstiprināšanu
3
22. Par grozījumiem 2011.gada 23.novembra lēmumā „Par atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 15.§)
23. Par SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitāla palielināšanu
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (Vircavas p.)
25. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības grozīšanu
26. Par izmaiņām centrālās administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas amatu sarakstā
27. Par 2011.gada budžeta izpildes pārskatu apstiprināšanu
28. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” izdošanu
29. Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšanu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm