+A A
Pirmdiena, 18. Janvāris, 2021
Antis, Antons

Domes ārkārtas sēde Nr.10

12.06.2013

12.06.2013, plkst. 15:00

Protokols

1. Par grozījumiem Jelgavas rajona Vilces pagasta padomes 2006.gada 23.novembra lēmumā (protokols Nr.10. 2.§) „Par nosaukumu piešķiršanu un nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu”
2. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 ”Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu
3. Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju izvietošanu Jelgavas novadā”” izdošanu
4. Par 2011.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 „Par Jelgavas novada simboliku” precizēšanu
5. Par 2013.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.4 „Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem” precizēšanu
6. Par 2013.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Par pabalstu ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai veidiem, apmēriem, izmaksas kārtību un personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus” precizēšanu
7. Par 2013.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu ” precizēšanu
8. Par 2013.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par personu loku, kas ir tiesīgas saņemt dzīvokļa pabalstu, dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksas kārtību” precizēšanu
9. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (Kārniņi 6-1, Jaunsvirlaukas p.)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atklātā izsolē (Vārnas 2-2, Jaunsvirlaukas p.)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Svētes p.)
12. Par grozījumiem 2013.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.5, 18.§) „Par dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””
3
13. Par aizņēmuma ņemšanu prioritāra investīciju projekta īstenošanai – meliorācijas sistēmu uzturēšanai
14. Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
15. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2010.gada 28.jūlija lēmumā (protokols Nr.10 32.§) „Par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas reorganizāciju”
16. Par galvojuma sniegšanu SIA „Jelgavas novada KU” ERAF līdzfinansētā projekta realizācijai
17. Par zemes vienības sadalīšanu (Vecblukas, Jaunsvirlaukas p.)
18. Par dalību klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”