Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Domes sēde Nr. 7

24.04.2013

24.04.2013, plkst. 15:00

Protokols

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2013.gada 27.marta līdz 24.aprīlim
2. Par zemes iznomāšanu (1. -Satevi, Jaunsvirlaukas p.; 2. -Celtnieku iela 24, Valgundes p.)
3. Par nedzīvojamo telpu nomu (Jaunsvirlaukas p./1.Biedrības „Sporta deju klubs „Lielupe””/ 2.Biedrība "Attīstības centrs"Iepazīsim sevi"3.Biedrība "Mēs - Staļģenes skolai")
4. Par zemes vienības izslēgšanu no pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu saraksta (Lielplatones pag.)
5. Par zemes vienības atsavināšanu (Līdumi, Vircavas p.)
6. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (Jaunsvirlaukas p.; Kārniņi 6-10, Kārniņi 20-3)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Ceriņu iela 1B, Graudiņu lauks, Svētes p.; 2. "Auces mala", "Bērzinieki", "Cūciņas", "Vaidziņi" ; Līvbērzes pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1."Juku lauks"; "Grunduļu lauks"; Zaļenieku pag.)
9. Par cirsmas atsavināšanu izsolē (Skambiņu kapi, Mežskudras,/Vilces p.)
10. Par iesnieguma izskatīšanu (zemes vienības ar kadastra apz. 5462 007 0106, Līvbērzes pag.)
11. Par mājas „Dzelzceļa ēka 2 ” Glūdas pagastā pārvaldīšanas tiesībām
12. Par projekta "autoceļa A9 Rīga (Skulte) - Liepāja posma 0,000 - 38,200 km (P98) iespējamo rekonstrukciju" ietekmes uz vidi novērtējuma akceptēšanu
13. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Upes 14-5, Zemgalē, Glūdas pag.)
14. Par grozījumiem Jelgavas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra nolikumā
15. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Par pabalstu ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai veidiem, apmēriem, izmaksas kārtību un personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus
16. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu” izdošanu
17. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par personu loku, kas ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu, dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksas kārtību” izdošanu
18. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi 31.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2013.gada budžetu”” apstiprināšanu
19. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances (Priedes; Sesavas p.)
20. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.-a/m Lada,2.- a/m Suzuki)(Vilces pag.)
21. Par izmaiņām Lielplatones pagasta pārvaldes amatu sarakstā
22. Par konkursa „Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2013” nolikuma un žūrijas komisijas apstiprināšanu
3
23. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārtas ietvaros
24. Lēmums par SIA „Jelgavas novada KU” 2012.gada pārskata apstiprināšanu un zvērināta revidenta iecelšanu
25. Par dalību projektu Eiropas Komisijas programmas konkursā „Inteliģentā Enerģija Eiropai”
26. Par SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitāla palielināšanu
27. Par Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada pārskata apstiprināšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:
28. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Parka iela 3, Eleja)
29. Par zemes iznomāšanu biedrībai ( Pumpuri; Svētes pag.)
30. Par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā (Kaijas, Jaunsvirlaukas pag.)
31. Par pašvaldības zemes iznomāšanu (Zaļenieku pag.)