Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Domes sēde Nr. 13

24.07.2013

24.07.2013, plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Par deputāta pilnvaru apstiprināšanu (A.Strupulis)
2. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2013.gada 3.jūnija līdz 24.jūlijam
3. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1 anulēšanu SIA „VEDA” un par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr. 3 izsniegšanu SIA „Royal Sistem” smilts-grants un smilts ieguvei smilts–grants un smilts atradnē „Vijas”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas
4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Lietuvas 48, Elejas p.)
5. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 28.decembra lēmumā “Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (protokols Nr.14 29.§)
6. Par atļauju izstrādāt būvprojektu (Lobo, Platones p.)
7. Par Administratīvo aktu strīdu komisijas apstiprināšanu
8. Par Ārkārtas situāciju komisijas apstiprināšanu
9. Par Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināšanu
10. Par Dzīvokļu jautājumu komisijas apstiprināšanu
11. Par Iepirkuma komisijas apstiprināšanu
12. Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas apstiprināšanu
13. Par Apbalvošanas komisijas apstiprināšanu
14. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Līvbērzes ciema meliorācijas sistēmas rekonstrukcija” realizācijai
15. Par aizņēmuma ņemšanu transporta iegādei
16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Blukas 1-3, Jaunsvirlaukas p.; 2. 5 īpašumi Vilces p.)
18. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu (Pazari, Sesavas p.)
19. Par maksas noteikšanu pakalpojumiem (Valgundes p.)
20. Par grozījumiem Valgundes pagasta pārvaldes amatu sarakstā
3
21. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā (protokols Nr.9 23.§) „Par aizņēmuma ņemšanu projekta „SARC Kalnciema filiāles ēkas vienkāršotā renovācija” realizācijai”
22. Par grozījumiem 2013.gada 28.jūnija lēmumā (protokols Nr.12, 5.§)” Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām „Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
23. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2013.gada budžetu”” apstiprināšanu
24. Par Zaļenieku profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
25. Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas apstiprināšanu
26. Par Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas izveidošanu
27. Par Ētikas komisijas apstiprināšanu
28. Par Administratīvās komisijas apstiprināšanu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
29. Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Eiropas sporta partnerība” konkursā
30. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem