Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Domes sēde Nr. 17

25.09.2013

25.09.2013, plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2013.gada 29.augusta līdz
25.septembrim
2. Par Lielvircavas kultūras nama iegādi
3. Par valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslas lietošanu (Kalnciema p.)
4. Par zemes vienības sadalīšanu un atsavināšanu (Vilces p.)
5. Par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību
nodošanu (Dzelzceļa ēka 3, Glūdas p.)
6. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances (1. Vārnas 2, Jaunsvirlaukas p.;
2. Glūdas stacija, dz.māja 3, Glūdas p.) )
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Lietuvas iela 48, Elejas p.; 2. Braņķi 4,
Lielplatones p.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Vārnas 2-2, Jaunsvirlaukas p.)
9. Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS “Latvijas
Valsts radio un televīzijas centrs”
10. Par lēmuma atcelšanu (Dārza iela 14A, Elejas p.)
11. Par grozījumu 2013.gada 28.augusta lēmumā (sēdes protokols Nr.16; 7.§)
12. Par grozījumiem 2013.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.5, 18.§) „Par
dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā””
13. Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai (biedrība
Iepazīsim sevi)
14. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības
kārtības grozīšanu
15. Par grozījumiem Valgundes pagasta pārvaldes amatu sarakstā
16. Par Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas nolikuma
apstiprināšanu
17. Par Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas amatu saraksta
apstiprināšanu
18. Par maksas pakalpojumu cenrādi (Zaļenieku komerc. v-skola)
19. Par mācību maksas atvieglojumiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas
skolā
20. Par apkures tarifu apstiprināšanu (1. KU - Kalnciems; 2. KU-Līgotnes, Glūdas
p.; 3. pagastu pārvaldes)
21. Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi 2013.gada 31.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības 2013.gada budžetu””
apstiprināšanu
22. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījums Jelgavas novada pašvaldības
2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jelgavas novadā””
izdošanu
23. Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Par pabalstu ģimenes
(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai veidiem, apmēriem, izmaksas
kārtību un personām, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus”” izdošanu
24. Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījums Jelgavas novada pašvaldības
2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par personu loku, kas ir
tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu, dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksas
kārtību”” izdošanu
25. Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par pabalstu
audžuģimenē ievietota bērna uzturam, apģērbam un mīkstā inventāra iegādei
apmēru un izmaksas kārtību”” izdošanu
26. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Par būvvaldes sniedzamo
maksas pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500
uzturēšanu un izmatošanu”” izdošanu
27. Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības nodevām
Jelgavas novadā” izdošanu
28. Par 2011.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 „Par Jelgavas novada
simboliku” precizēšanu
29. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības
2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par Jelgavas novada
simboliku”” izdošanu
30. Par grozījumiem Jelgavas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas
nolikumā
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
31. Par grozījumiem 2013.gada 27.februāra lēmumā (protokols Nr.3 32.§) „Par
ēdināšanas pakalpojuma apmaksu audžuģimenēs un aizbildnībā dzīvojošajiem
pirmsskolas izglītības vecuma bērniem un 5.-9.klases izglītojamajiem Jelgavas
novada pašvaldības izglītības iestādēs
32. Par vēlēšanu iecirkņa Nr.483 atrašanās vietu
33. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā
(protokols Nr.11 48.§) „Par zemes piekritību” (Glūdas p.)
34. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu