Pirmdiena, 8. Marts, 2021
Marga, Margita, Dagmāra

Domes sēde Nr. 5

27.03.2013

27.03.2013, plkst. 14:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2013.gada 28.februāra līdz 27.martam
2. Par Jelgavas novada domes 2012.gada 28.novembra lēmuma (prot.Nr.15, 12.§) ”Par zemes vienības daļas atdalīšanu un pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” atzīšanu par spēkā neesošu
3. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmumā (protokols Nr.10 9.§ 7.p.) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” (Līvbērzes p.)
4. Par grozījumiem Svētes pagasta padomes 2009.gada 8.aprīļa lēmumā (protokols Nr.5. §7) „Par ēkas Straumes iela 3, Jēkabnieki, Svētes pag. domājamo daļu izsoles rezultātiem.”
5. Par būves nojaukšanu (Šļūkas, Vircavas p.)
6. Par nekustamā īpašuma ”Zaļenieku kapi” iegādi
7. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā
8. Par zemes vienības atsavināšanu (Līdumi, Vircavas p.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. 3 zemes vienības Zaļenieku p.; 2. Atvari, Elejas p.; 3. Dārza iela 14A, Elejas p.; 4. Vilkudārza iela 4, Elejas p.; 5. Bērzu iela 9-12, Līvbērzes p.; 6. Braņķi 2, Lielplatones p.)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ojāri, Vircavas p.)
11. Par dzīvojamās telpas atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Parka iela 26-1, Elejas p.; 2. Centrs 16-5, Lielplatones p.; 3. Lielupes 41-1, Kalnciema p.; 4. Lielupes 41- 2, Kalnciema p.)
12. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novadā” izdošanu
13. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Par Jelgavas novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem” izdošanu
14. Par kustamās mantas atsavināšanu un izslēgšanu no bilances (Zaļenieku p.)
15. Par Jelgavas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksu (Elejas p.)
16. Par Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksu
17. Par galvojuma sniegšanu SIA „Jelgavas novada KU” ERAF līdzfinansētā projekta realizācijai
18. Par dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
19. Par grozījumiem Līvbērzes vidusskolas nolikumā
20. Par struktūrvienības „Kalnciema Sporta zāle” reorganizāciju
21. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
3
22. Par domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA
23. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
24. Par dalību un līdzfinansējuma garantēšanu Zemgales plānošanas reģiona „Zemgales kultūras programmas” atklātajā projektu konkursā
25. Par līdzfinansējuma garantēšanu biedrībām
26. Par nedzīvojamo telpu nomu (biedrība, Lielplatones p.)