+A A
Ceturtdiena, 22. Oktobris, 2020
Irīda, Īrisa

Domes sēde Nr. 21

27.12.2013

27.12.2013, plkst. 09:00

Protokols

1. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu I.Štrausam
2. Par Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pilnveidošanu
3. Par 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Jelgavas novada
pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Jelgavas novada
pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi”” precizēšanu
4. Par 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Jelgavas novada
pašvaldības 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par Jelgavas novada
simboliku”” precizēšanu
5. Par 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Jelgavas novada
pašvaldības 2010.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Jelgavas novada kapsētu
apsaimniekošanas noteikumi”” precizēšanu
6. Par 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījums 2012.gada 20.decembra
saistošajos noteikumos Nr.17 „Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai
nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un
uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju
izvietošanu Jelgavas novadā”” precizēšanu
7. Par 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi Jelgavas novada
pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības
nolikums”” precizēšanu
8. Par 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Jelgavas novada
pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” precizēšanu
3
9. Par 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījums Jelgavas novada
pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas
pabalstu” precizēšanu
10. Par 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Jelgavas novada
pašvaldības 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā”” precizēšanu
11. Par ielas statusa noteikšanu, nosaukumu piešķiršanu un maiņu (Jaunsvirlaukas p.)
12. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Smiltnieki, Vircavas p.)
13. Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.4 izsniegšanu akciju sabiedrībai „Latvijas valsts
meži” smilts ieguvei smilts atradnē „Goda gatve”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
14. Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Pērles,
Svētes p.)
15. Par dzīvokļa atsavināšanu (1. Dzelzceļa ēka 4-4, 2. Dzelzceļa ēka 1A-6, 3. Dzelzceļa ēka
1A-5, 4. Dzelzceļa ēka 4-1, Glūdas p.; 5. Draudzības iela 12-98, 6.Draudzības iela 4-26,
Kalnciema p.; 7. Milleri 1-4, 8. Milleri 3-17, 9. Milleri 1-6, 10. Milleri 15-13; 11. Kastaņi 24;
Kastaņi 14, Zaļenieku p.; 13. Sidrabītes 3, Lielplatones p.)
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Jaunimantas, Elejas p.)
17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Milleri 16-2, Zaļenieku p.; 2. Spulgas-4,
Vilces p.)
18. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Vārnas 2-2, Jaunsvirlaukas p.)
19. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances (1. Svētes p.; 2. Glūdas p.)
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (1. Sesavas p.; 2. Zaļenieku p.)
21. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
22. Par grozījumiem Braukšanas izdevumu izglītojamajiem kompensēšanas kārtībā
23. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 27.novembra lēmumā (protokols
Nr.19, 3.§) „Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (1.
Elejas p.; 2. Jaunsvirlaukas p., 3. Zaļenieku p.)
24. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.4
.23.§) „Par galvojuma sniegšanu SIA „Jelgavas novada KU” Kohēzijas fonda projekta
realizācijai”
25. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 12.jūnija lēmumā (protokols
Nr.10,16.§) „ Par galvojuma sniegšanu SIA „Jelgavas novada KU” ERAF līdzfinansētā
projekta realizācijai”
26. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Staļģenes vidusskolas rekonstrukcija (Sporta zāles
piebūve)” realizācijai
27. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Svētes pirmskolas ēkas būvniecība” realizācijai
28. Par līdzfinansējuma garantēšanu biedrībai (1. Att.c. Iepazīsim sevi; 2. b. Liel.Barons; 3.
b. Mēs - Staļģenes skolai)
29. Par atļauju S.Arnītei savienot valsts amatpersonas amatu
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA 30. Par Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzības kārtības grozīšanu
4
31. Par atteikumu V.Rudenko atlīdzināt zaudējumus