Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Domes sēde Nr. 18

30.10.2013

30.10.2013, plkst. 15:00

Protokols
Izpilddirektora ziņojums

1. Pārskats par pašvaldības darbu laika periodā no 2013.gada 26.septembra līdz 30.oktobrim
2. Par saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Jelgavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi” izdošanu
3. Par saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par Jelgavas novada simboliku” izdošanu
4. Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”” izdošanu
5. Par saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmju, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numurzīmju izvietošanu Jelgavas novadā”” izdošanu
6. Par saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr. 24 „Jelgavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”” izdošanu
7. Par saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
8. Par saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” izdošanu
9. Par saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par apbedīšanas pabalstu” izdošanu
3
10. Par saistošo noteikumu Nr.30 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā”” izdošanu
11. Par Jelgavas novada pašvaldības „Mājokļu politikas vadlīniju 2014.-2020.gadam” apstiprināšanu
12. Par grozījumiem Glūdas pagasta padomes un Jelgavas novada domes lēmumos (Glūdas p.)
13. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2012.gada 25.septembra lēmumā (protokols Nr.10 9.§ 5.p.) „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” (Glūdas p.)
14. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumā (protokols Nr.17 9.§) „Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs””
15. Par lēmuma atcelšanu (Vilces p.)
16. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (1. Ceplis-5, Lielplatones p.; 2. Ceplis-6)
17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Dārza iela 18-1, Elejas p.)
18. Par nekustamā īpašuma izslēgšanu no bilances (Zaļenieku p.)
19. Par pamatlīdzekļa atjaunošanu bilancē (Vilces p.)
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu (SIA Komunāldienests, Elejas p.)
21. Par zemes izpirkšanas maksas samazinājumu (Viesturi, Elejas p.)
22. Par grozījumiem Lielplatones internātpamatskolas nolikumā
23. Par grozījumiem Svētes pamatskolas nolikumā
24. Par Zaļenieku pamatskolas pievienošanu Zaļenieku komerciālajai un amatniecības vidusskolai
25. Par grozījumiem Jelgavas novada bāriņtiesas nolikumā
26. Par atļauju A.Dugei savienot valsts amatpersonas amata pienākumus
PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA:
27. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
28. Par saistošo noteikumu Nr.31 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par atkritumu apsaimniekošanu”” izdošanu
29. Par Jelgavas novada pašvaldības 2013.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jelgavas novadā”” precizēšanu
30. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem
31. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr.5, 18.§) „Par dalību Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””
32. Par Kalnciema pagasta pārvaldes vadītājas Gaļinas Koroļovas pārcelšanu
4
33. Par Ilmāra Andersona iecelšanu Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāja amatā
34. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Ziediņi-1, Elejas p.; 2. Ziediņi-3, Elejas p.; 3. Annuži, Zaļenieku p.)